studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK: Nová stratégia ľudských zdrojov má pomôcť prilákať najlepšie talenty z členských štátov

Komisia prijala novú stratégiu ľudských zdrojov, aby bola schopná dosahovať špičkové výkony v záujme všetkých Európanov tým, že bude ponúkať moderné pracovisko a uspokojivú kariéru, a bude tak priťahovať najlepšie talenty zo všetkých členských štátov. V aktuálnom oznámení o ekologizácii sa ako súčasť stratégie uvádza, ako sa Komisia do roku 2030 stane klimaticky neutrálnou. Stanovuje sa v ňom, že Komisia pôjde príkladom, pokiaľ ide o korporátne opatrenia v oblasti klímy, v duchu politických návrhov Európskej zelenej dohody. Komisia do roku 2030 zníži svoje emisie skleníkových plynov o 60 % v porovnaní s rokom 2005 a zvyšné emisie bude kompenzovať odstraňovaním uhlíka.

Stratégia sa zameriava na tri strategické priority:

1. Atraktívne pracovisko

Komisia ako zamestnávateľ posilní svoju atraktivitu s cieľom získať a udržať si tie najlepšie talenty zo všetkých členských štátov, a zároveň verne odrážať rozmanitosť európskej spoločnosti, ktorej slúži. Touto stratégiou sa posilní existujúce úsilie o vytvorenie inkluzívneho, udržateľného a flexibilného pracovného prostredia s pracovnými podmienkami, ktoré sú ústretové voči rodinám, a lákavými perspektívami profesijného rozvoja pre všetkých. Prostredníctvom nových opatrení budeme naďalej aktívne podporovať pracovné prostredie, ktoré je nediskriminačné, inkluzívne, rodovo vyvážené a prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Okrem toho Komisia oznámením o ekologizácii zosúladí náš spôsob práce s politickými prioritami, na ktorých pracujeme, s konkrétnymi opatreniami, ktoré sa okamžite vykonajú:

  • ďalšie znižovanie emisií z budov Komisie v Bruseli a ostatných sídlach;
  • inteligentnejšia a ekologickejšia politika služobných ciest bez oslabenia prítomnosti v členských štátoch a potreby osloviť občanov;
  • povzbudzovanie zamestnancov, aby na dochádzanie do zamestnania vo väčšej miere využívali udržateľnú dopravu, a aby boli bežné služobné vozové parky nahradené elektrickými vozidlami.

2. Rýchlejší a pružnejší výber a prijímanie zamestnancov

Komisia v spolupráci s Európskym úradom pre výber pracovníkov zavedie moderné, zrýchlené a pružnejšie postupy výberu a prijímania interných aj externých uchádzačov o zamestnanie. Cieľom je vybrať tých najtalentovanejších a najvhodnejších jednotlivcov, zabezpečiť rovnaké podmienky pre žiadateľov z rôznych prostredí a udržať si získané talenty. Komisia bude spolupracovať aj s nedostatočne zastúpenými členskými štátmi s cieľom zlepšiť geografickú rovnováhu svojich zamestnancov.

3. Flexibilná a uspokojivá kariéra pre všetkých zamestnancov

Nová stratégia ľudských zdrojov posilní kariérne vyhliadky zamestnancov podporou vnútornej a vonkajšej mobility na všetkých úrovniach a na všetkých pracoviskách. Zreorganizuje a zlepší sa profesijné poradenstvo, mentorstvo, koučing a vyhľadávanie talentov.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Všetky tri priority budú podporené štvrtou prierezovou prioritou, ktorou je zjednodušenie služieb v oblasti ľudských zdrojov, a to uľahčovaním, digitalizáciou a urýchľovaním postupov v čo najväčšej možnej miere. Služby budú navrhnuté so zreteľom na koncového používateľa a budú inteligentné, aby poskytovali rýchlu podporu a riešenia. Bude to možné vďaka účinným IT nástrojom v oblasti ľudských zdrojov, ktoré spĺňajú očakávania zamestnancov aj pracovné požiadavky.

Vyjadrenia členov kolégia:

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Od nástupu do funkcie predsedníčky Komisie som bola svedkom úžasného pracovného nasadenia a zručností žien a mužov, ktorí zabezpečujú túto administratívu. Práve vďaka našim zamestnancom Komisia realizovala politické priority, ktoré som stanovila na začiatku môjho funkčného obdobia, a úspešne riadila EÚ počas pandémie COVID-19. Teraz naši zamestnanci usilovne pracujú na koordinácii solidarity EÚ s Ukrajinou v reakcii na ruskú inváziu a na posilňovaní odolnosti EÚ. Nová stratégia pre ľudské zdroje pomôže prispôsobiť ich pracovné prostredie potrebám, poučiť sa z pandémie a naďalej presadzovať našu ambíciu stať sa klimaticky neutrálnou administratívou.

Komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet a administratívu, dodal: „Táto stratégia umožňuje našej organizácii pripraviť sa na budúcnosť riešením súčasných aj budúcich potrieb, od digitálnej transformácie po meniace sa štruktúry pracovísk, geopolitické výzvy a klimatickú krízu. Kľúčové slová pre nás sú: dôvera, ľudia na prvom mieste, flexibilita, digitalizácia a ekológia.“

Súvislosti

Vypracovanie novej stratégie ľudských zdrojov pre Komisiu stanovila predsedníčka von der Leyenová v poverovacom liste komisárovi Hahnovi. Stratégia bola vypracovaná po rozsiahlych konzultáciách so zamestnancami a s vedením Komisie, ako aj s hlavnými zainteresovanými stranami. GR pre ľudské zdroje a bezpečnosť a ostatné zapojené útvary Komisie budú stratégiu vykonávať prostredníctvom série opatrení uvedených v jej znení. Oznámenie o ekologizácii a rozhodnutie o pracovnom čase a hybridnej práci sú prvými takýmito opatreniami.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Komisia predložila celý rad nových iniciatív v rámci balíka zameraného na zručnosti a mobilitu talentov, …

Consent choices