vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ vytvára strategické rezervy pre prípad chemických, biologických a rádiologických a jadrových núdzových situácií

S cieľom zlepšiť pripravenosť a reakciu EÚ na riziká pre verejné zdravie, ako sú chemické, biologické, rádiologické a jadrové (CBRN) hrozby, Komisia prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany buduje strategické rezervy kapacít v oblasti reakcie. Ich súčasťou sú aj strategické zásoby rescEU v hodnote 540,5 milióna eur zriadené v úzkej spolupráci s Úradom pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Tieto zásoby budú pozostávať z vybavenia a liekov, očkovacích látok a iných terapeutík na liečbu pacientov vystavených chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým látkam, ako aj z dekontaminačnej rezervy rescEU na zabezpečenie dekontaminačného vybavenia a odborných zásahových tímov.

Ako okamžitý prvý krok EÚ zmobilizovala svoju zdravotnícku rezervu rescEU na obstaranie tabliet jodidu draselného, ktoré možno použiť na ochranu ľudí pred škodlivými účinkami žiarenia. Ukrajine už boli prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany s pomocou Francúzska a Španielska dodané takmer 3 milióny jodidových tabliet.

Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič pri tejto príležitosti uviedol: „Prijímame konkrétne opatrenia na zvýšenie pripravenosti Európy na potenciálne hrozby. Vytvárame dekontaminačnú rezervu, ako aj nové zásoby vybavenia pre reakciu na mimoriadne chemické, biologické alebo jadrové situácie. Som vďačný členským štátom za vynaložené úsilie. Naším cieľom je zaistiť, aby mali naši občania k dispozícii spôsobilosti rýchlej reakcie, ak sa takáto núdzová situácia niekedy vyskytne.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodala: „Predpokladom zdravotnej bezpečnosti je pripravenosť. Príprava na chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby je základným prvkom bezpečnosti našich občanov a kľúčovou zložkou silnej európskej zdravotnej únie. HERA je našou strážnou vežou a nepretržite pracuje na podpore činností EÚ prostredníctvom mechanizmu v oblasti civilnej ochrany, aby zlepšila pripravenosť Ukrajiny a našich členských štátov.“

Ľudia môžu byť vystavení chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým látkam v dôsledku neúmyselných katastrof (napr. únik v chemickej továrni, nehody v jadrovej elektrárni, šírenie infekčnej choroby) alebo úmyselných incidentov (napr. teroristický útok). Pripravenosť riešiť riziká takýchto hrozieb je kľúčovou súčasťou stratégie EÚ na vytváranie zásob proti CBRN hrozbám. Komisia preto v rámci rescEU vyvíja:

  • strategické núdzové zásoby rescEU v oblasti CBRN hrozieb: zásoby, ktoré sú navrhnuté v spolupráci s členskými štátmi, budú zahŕňať vybavenie na reakciu – ako sú osobné ochranné prostriedky a zariadenia na detekciu, identifikáciu a monitorovanie – a lieky, očkovacie látky a iné terapeutiká. Zásoby významne prispejú k budovaniu odolnosti v oblasti CBRN hrozieb v EÚ, keďže budú zahŕňať vybavenie a lieky, ktoré môže byť v čase krízy ťažké vyrobiť alebo ktoré môžu byť náhle potrebné vo väčších množstvách, než sú dostupné v národných rezervách. Zásoby CBRN sú prvým krokom k vytvoreniu lepších kapacít v reakcii na incidenty v jadrových elektrárňach, núdzové situácie v chemických zariadeniach, teroristické útoky alebo šírenie infekčnej choroby a mnohé ďalšie hrozby;
  • dekontaminačná rezerva rescEU: táto rezerva bude zahŕňať personál aj vybavenie na dekontamináciu osôb, infraštruktúry, budov, vozidiel alebo kritického vybavenia, ktoré boli vystavené chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým látkam. Dekontaminačná rezerva rescEU môže byť nasadená na žiadosť dotknutého členského štátu. Rezerva bude vytvorená a umiestnená v Chorvátsku, Nemecku a Španielsku a bude na 100 % financovaná z prostriedkov EÚ s počiatočným rozpočtom 66,7 milióna eur.
Viac..  Eurokomisia víta 13. balík sankcií EÚ a potvrdzuje podporu Ukrajine

Súvislosti

Extrémne poveternostné podmienky a novovznikajúce hrozby, ako je koronavírus, ale aj incidenty v CBRN oblasti, môžu narušiť schopnosť členských štátov EÚ navzájom si pomáhať, najmä keď viaceré európske krajiny čelia rovnakému druhu katastrofy súčasne.

Po aktivácii mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany poskytuje rescEU ďalšiu úroveň ochrany a zabezpečuje rýchlejšiu a komplexnejšiu reakciu na katastrofy. Rezerva rescEU je na 100 % financovaná z prostriedkov EÚ a Európska komisia v úzkej spolupráci s krajinou, v ktorej sa rezerva nachádza, kontroluje jej fungovanie. V núdzovej situácii rezerva rescEU poskytuje pomoc všetkým členským štátom EÚ a štátom, ktoré na mechanizme participujú, a môže byť nasadená aj v krajinách susediacich s EÚ.

Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) bol zriadený s cieľom posilniť schopnosť Európy predchádzať cezhraničným núdzovým situáciám v oblasti zdravia, odhaľovať ich a rýchlo na ne reagovať, či už ide o prírodné alebo človekom spôsobené hrozby. HERA svoju úlohu plní financovaním vývoja, výroby a obstarávania kľúčových zdravotníckych protiopatrení a vybavenia.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nové volebné pravidlá a „Lex Tusk“: Najnovšie hrozby v Poľsku pre hodnoty EÚ

Europarlament vyjadril obavy z nedávnej reformy volieb v Poľsku a dôrazne kritizoval „Štátnu komisiu na …

Consent choices