Cyber bezpečnosť, digitálna bezpečnosť. PHOTO: © European Union 2021

Akt o digitálnych službách: EK víta politickú dohodu o pravidlách pre bezpečné online prostredie

Komisia víta promptnú politickú dohodu o návrhu aktu o digitálnych službách, ku ktorej dospel Európsky parlament a členské štáty EÚ. Návrh predložila Komisia v decembri 2020. Vďaka tomuto aktu budú online platformy niesť podstatne vyššiu zodpovednosť, pokiaľ ide o nezákonný a škodlivý obsah. Používatelia internetu a ich základné práva budú mať lepšiu ochranu a na vnútornom trhu sa zavedie jednotný súbor pravidiel, čo pomôže menším platformám rozšíriť sa.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Dnešná dohoda o akte o digitálnych službách je historická, a to z hľadiska rýchlosti i obsahu. Aktom o digitálnych službách sa zmodernizujú základné pravidlá pre všetky online služby v EÚ. Vďaka nemu bude online prostredie i naďalej bezpečným priestorom, pričom sa zaručí sloboda prejavu i príležitosti pre digitálne podniky. V praxi sa tak uplatní zásada, že čo je nezákonné offline, by malo byť nezákonné aj online. Čím sú online platformy väčšie, tým väčšia je aj ich zodpovednosť. Dnešná dohoda, ktorá dopĺňa politickú dohodu o akte o digitálnych trhoch z minulého mesiaca, je silným signálom, a to pre všetkých Európanov, všetky podniky EÚ i našich medzinárodných partnerov.“

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová k tomu dodala: „Aktom o digitálnych službách pomáhame vytvoriť bezpečné a zodpovedné online prostredie. Platformy by mali byť pri rozhodnutiach o moderovaní obsahu transparentné, mali by zabrániť šíreniu nebezpečných dezinformácií i tomu, aby sa na trhoch objavovali nebezpečné výrobky. Dnešnou dohodou sa postaráme o to, aby platformy niesli zodpovednosť za riziká, ktoré by ich služby mohli predstavovať pre spoločnosť a občanov.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Aktom o digitálnych službách sa končia časy, keď sa veľké online platformy cítili byť príliš veľkými na to, aby potrebovali nejaké pravidlá. V akte sa pre platformy stanovujú jasné a harmonizované povinnosti, ktoré budú primerané veľkosti, vplyvu a rizikám. Do rúk Komisie sa týmto aktom zveruje dohľad nad veľmi veľkými platformami, ktorého súčasťou je aj možnosť uložiť účinné a odrádzajúce sankcie až do výšky 6 % celosvetového obratu či dokonca zákaz činnosti na jednotnom trhu EÚ v prípade opakovaných závažných porušení. Inštitúcie EÚ úzko spolupracovali v rekordnom čase s odhodlaním a cieľom chrániť občanov v online priestore.“

Nový rámec pre digitálne služby

Aktom o digitálnych službách sa zavádza nový rámec založený na európskych hodnotách dodržiavania ľudských práv, slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu. Obnoví sa rovnováha medzi právami a povinnosťami používateľov, online sprostredkovateľov vrátane online platforiem, ako aj veľmi veľkých online platforiem a verejných orgánov.

Akt o digitálnych službách obsahuje záväzné povinnosti náležitej starostlivosti platné v celej EÚ. Tie sa vzťahujú na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, so službami alebo s obsahom, a zahŕňajú nové postupy rýchlejšieho odstraňovania nezákonného obsahu či komplexnú ochranu základných práv používateľov online.

V rozsahu pôsobnosti aktu o digitálnych službách sú rôzne online sprostredkovateľské služby. Podľa aktu o digitálnych službách závisia ich povinnosti od úlohy, veľkosti a vplyvu na online ekosystém. Ide o tieto online sprostredkovateľské služby:

 • sprostredkovateľské služby ponúkajúce sieťovú infraštruktúru: poskytovateľov prístupu na internet, registrátorov domén;
 • hostingové služby ako cloud computing a webhosting;
 • veľmi veľké internetové vyhľadávače s dosahom na viac ako 10 % zo 450 miliónov spotrebiteľov EÚ, a teda s väčšou zodpovednosťou za obmedzovanie nezákonného obsahu na internete;
 • online platformy spájajúce predajcov a spotrebiteľov, ako sú online trhoviská, obchody s aplikáciami, platformy kolaboratívneho hospodárstva a sociálne médiá;
 • veľmi veľké online platformy s dosahom na viac ako 10 % zo 450 miliónov spotrebiteľov v EÚ, ktoré by mohli byť zvlášť rizikové pri šírení nezákonného obsahu a poškodzovaní spoločnosti.
Viac..  Europoslanci prijali kľúčové nariadenie v boji proti sexuálnemu obťažovaniu detí

Akt o digitálnych službách konkrétne obsahuje:

 • Opatrenia proti ponúkaniu nezákonného tovaru, služieb alebo obsahu online, napríklad:
  • mechanizmus, ktorý používateľom umožní takýto obsah jednoducho nahlásiť a platformám umožní spolupracovať s tzv. dôveryhodnými nahlasovateľmi;
  • nové povinnosti týkajúce sa vysledovateľnosti komerčných používateľov na online trhoviskách.
 • Nové opatrenia na posilnenie postavenia používateľov a občianskej spoločnosti vrátane:
  • možnosti spochybniť rozhodnutia platforiem týkajúce sa moderovania obsahu a domáhať sa nápravy, či už cez mimosúdne riešenie sporov alebo súdny prostriedok nápravy;
  • poskytnutia prístupu preverených výskumných pracovníkov ku kľúčovým údajom najväčších platforiem a poskytnutia prístupu mimovládnych organizácií k verejným údajom, s cieľom poskytnúť lepší prehľad o tom, ako vznikajú online riziká;
  • opatrení na zabezpečenie transparentnosti online platforiem, ktoré sa zameriavajú na rôzne problémy vrátane algoritmov používaných na odporúčanie obsahu alebo produktov používateľom.
 • Opatrenia na posudzovanie a zmierňovanie rizík, napríklad:
  • povinnosti veľmi veľkých platforiem a veľmi veľkých vyhľadávačov prijať opatrenia proti zneužívaniu ich systémov podľa výšky prítomného rizika a podrobiť sa nezávislým auditom svojich systémov riadenia rizík;
  • mechanizmy rýchlej a efektívnej odozvy na krízy ovplyvňujúce verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie;
  • nové záruky ochrany maloletých a obmedzenia používania citlivých osobných údajov na cielenú reklamu.
 • Posilnený dohľad Komisie a presadzovania pravidiel v súvislosti s veľmi veľkými online platformami. Rámec dohľadu a presadzovania pravidiel zároveň potvrdzuje dôležitú úlohu nezávislých koordinátorov digitálnych služieb a výboru pre digitálne služby.

Ďalšie kroky

Politickú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament a Rada, teraz musia obaja spoluzákonodarcovia formálne schváliť. Akt o digitálnych službách bude po prijatí priamo uplatniteľný v celej EÚ a začne sa uplatňovať 15 mesiacov po nadobudnutí účinnosti alebo od 1. januára 2024, podľa toho, čo nastane neskôr. Pokiaľ ide o veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače, akt o digitálnych službách sa začne uplatňovať skôr, t. j. 4 mesiace po ich určení.

Súvislosti

Komisia predložila 15. decembra 2020 návrh aktu o digitálnych službách spolu s návrhom aktu o digitálnych trhoch, o ktorom Európsky parlament a Rada dosiahli 22. marca 2022 politickú dohodu. Aktualizovaný dokument s otázkami a odpoveďami je k dispozícii na tomto mieste. Politické dohody o týchto dvoch aktoch spoločne smerujú k vytvoreniu bezpečného, otvoreného a spravodlivého online prostredia v EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia zasiela žiadosti o informácie spoločnostiam Meta a Snap podľa aktu o digitálnych službách

Európska komisia formálne zaslala spoločnostiam Meta a Snap žiadosti o informácie v rámci aktu o …

Consent choices