Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Antitrustová politika: Komisia prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke

Po dôkladnom zhodnotení a preskúmaní pravidiel z roku 2010 Európska komisia prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke pre vertikálne dohody (ďalej len „nariadenie VBER“), ku ktorému sú pripojené nové vertikálne usmernenia. Na základe revidovaných pravidiel získajú podniky jednoduchšie, jasnejšie a aktuálne pravidlá a usmernenia. Tieto nové pravidlá im pomôžu pri posudzovaní zlučiteľnosti ich dohôd o dodávkach a distribúcii s pravidlami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže v podnikateľskom prostredí, ktoré sa v dôsledku rastu elektronického obchodu a online predaja zmenilo. Revidované nariadenie VBER a vertikálne usmernenia nadobudnú účinnosť 1. júna 2022.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže v tejto súvislosti uviedla: „Revidované nariadenie o skupinovej výnimke pre vertikálne dohody a vertikálne usmernenia sú výsledkom dôkladného preskúmania. Vďaka novým pravidlám získajú spoločnosti aktuálne usmernenia, ktoré budú prispôsobené ešte väčšej digitalizácii v nasledujúcom desaťročí. Tieto pravidlá sú dôležitými nástrojmi, ktoré pomôžu všetkým typom podnikov vrátane malých a stredných podnikov pri posudzovaní ich vertikálnych dohôd v rámci ich každodennej činnosti.“

Hlavné zmeny v revidovaných pravidlách

Na základe nariadenia VBER sa za určitých podmienok vynímajú zo zákazu stanoveného v článku 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) dohody medzi spoločnosťami, ktoré pôsobia na rôznych úrovniach výrobného alebo distribučného reťazca. V pravidlách sa teda stanovuje tzv. pravidlo bezpečného prístavu, podľa ktorého sa na určité dohody vzťahuje skupinová výnimka.

Hlavné zmeny predchádzajúcich pravidiel sú zamerané na úpravu pravidla bezpečného prístavu s cieľom je zabezpečiť, aby nebolo príliš voľné ani príliš prísne. Vďaka novým pravidlám sa predovšetkým:

  • zužuje rozsah pôsobnosti pravidla bezpečného prístavu, pokiaľ ide o: i) dvojakú distribúciu, teda situáciu, keď dodávateľ predáva svoj tovar alebo služby prostredníctvom nezávislých distribútorov, ale aj priamo koncovým zákazníkom, a ii) paritné záväzky, teda povinnosti, na základe ktorých je predajca povinný ponúknuť svojej protistrane rovnaké alebo lepšie podmienky, ako sú podmienky ponúkané v rámci predajných kanálov tretích strán, napríklad na iných platformách, a/alebo v rámci priamych predajných kanálov predávajúceho, napríklad na jeho webovom sídle. To znamená, že na určité aspekty dvojakej distribúcie a určité druhy paritných záväzkov sa podľa nového nariadenia VBER už nebude vzťahovať výnimka, ale namiesto toho sa budú musieť posudzovať individuálne podľa článku 101 ZFEÚ,
  • rozširuje rozsah pôsobnosti pravidla bezpečného prístavu, pokiaľ ide o: i) určité obmedzenia schopnosti kupujúceho aktívne oslovovať individuálnych zákazníkov, t. j. aktívny predaj, a ii) určité postupy týkajúce sa online predaja, konkrétne schopnosť účtovať tomu istému distribútorovi rôzne veľkoobchodné ceny za produkty, ktoré sa majú predávať online a offline, a schopnosť stanovovať rôzne kritériá pre online a offline predaj v selektívnych distribučných systémoch. Na tieto obmedzenia sa teraz podľa nového nariadenia VBER vzťahuje výnimka za predpokladu, že sú splnené všetky ostatné podmienky na udelenie výnimky.

Revidované pravidlá nariadenia VBER sa takisto objasnili a zjednodušili, aby boli prístupnejšie pre tých, ktorí ich uplatňujú pri svojej každodennej činnosti. Pravidlá nariadenia VBER sa aktualizovali, najmä pokiaľ ide o posudzovanie online obmedzení, vertikálnych dohôd v platformovej ekonomike a dohôd, ktoré okrem iného sledujú ciele udržateľnosti. V usmerneniach sa navyše uvádzajú podrobné pokyny k viacerým témam, ako je napríklad selektívna a výhradná distribúcia a dohody o zastúpení.

Ďalšie podrobné informácie o hlavných zmenách sa uvádzajú vo vysvetľujúcej poznámke, ktorá je pripojená k revidovaným pravidlám.

Viac..  Grécko vyzýva EÚ, aby chránila spotrebiteľov pred nadnárodnými firmami

Základné informácie o procese preskúmania

V septembri 2020 Komisia uverejnila pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sa uvádzajú výsledky hodnotenia nariadenia VBER a vertikálnych usmernení z roku 2010. Z hodnotenia vyplynulo, že nariadenie aj usmernenia sú užitočnými nástrojmi, ktoré podnikom výrazne uľahčujú vlastné hodnotenie vertikálnych dohôd a pomáhajú im znižovať náklady na dodržiavanie predpisov. Zároveň sa v ňom však objavili náznaky, že tieto pravidlá treba prispôsobiť vývoju, ku ktorému dochádza na trhu od ich prijatia v roku 2010.

V nadväznosti na toto hodnotenie Komisia v októbri 2020 začala posúdenie vplyvu, počas ktorého zhromaždila ďalšie dôkazy o oblastiach, v ktorých je potrebné zlepšenie. Urobila tak aj prostredníctvom otvorenej verejnej konzultácie, diskusií so zainteresovanými stranami a s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže či prostredníctvom cielených znaleckých posudkov.

V júli 2021 Komisia začala verejnú konzultáciu, v ktorej vyzvala zainteresované strany na predloženie pripomienok k návrhu revidovaného nariadenia VBER a návrhu revidovaných vertikálnych usmernení. V novembri 2021 Komisia uverejnila výsledky verejnej konzultácie vrátane zhrnutia prijatých príspevkov. Vo februári 2022 sa uskutočnila ďalšia cielená konzultácia o návrhu usmernení v súvislosti s výmenou informácií v kontexte dvojakej distribúcie. Dnes sa spolu s revidovanými pravidlami a výsledkami cielenej konzultácie uverejňuje aj správa o posúdení vplyvu, ktorá obsahuje viac podrobností o konzultačných činnostiach, ako aj posúdenie navrhovaných zmien.

Súvislosti týkajúce sa nariadenia VBER

Vertikálne dohody sú dohody medzi dvoma alebo viacerými podnikmi, ktoré pôsobia na rôznych úrovniach výrobného alebo distribučného reťazca. Týkajú sa podmienok, za ktorých môžu strany nakupovať, predávať alebo ďalej predávať určité tovary alebo služby.

Dohody medzi podnikmi, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž, sú podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ zakázané. V zmysle článku 101 ods. 3 ZFEÚ sú však takéto dohody zlučiteľné s jednotným trhom, ak prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho pokroku, pričom poskytujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách, ktoré z nich vyplývajú, a nevylučujú hospodársku súťaž.

Nariadením VBER sa vertikálne dohody, ktoré spĺňajú určité podmienky, vynímajú zo zákazu stanoveného v článku 101 ods. 1 ZFEÚ. Na základe toho sa na tieto dohody uplatňuje pravidlo bezpečného prístavu. Príliš voľné pravidlo bezpečného prístavu by nebolo v súlade s článkom 101 ZFEÚ. Na druhej strane, keby bolo príliš prísne, zvyšovalo by náklady podnikov na dodržiavanie predpisov. K nariadeniu VBER sú pripojené usmernenia k vertikálnym obmedzeniam, v ktorých sa uvádzajú usmernenia k tomu, ako vykladať a uplatňovať nariadenie VBER a ako posudzovať vertikálne dohody, na ktoré sa nevzťahuje pravidlo bezpečného prístavu stanovené v nariadení VBER.

Ďalšie informácie

Pozri osobitnú webovú stránku GR pre hospodársku súťaž, ktorá obsahuje všetky príspevky zainteresovaných strán predložené v súvislosti s hodnotením a posúdením vplyvu, zhrnutia rôznych konzultačných činností, pracovný dokument útvarov Komisie o hodnotení a správy odborníkov vypracované na účely posúdenia vplyvu.

O mam

Odporúčame pozrieť

komisia

Európska komisia podnikla nové kroky v oblasti antitrustových otázok

Exekutíva Európskej únie prijala revidované oznámenie o neformálnych usmerneniach týkajúcich sa hospodárskej súťaže a ruší dočasný …

Consent choices