Ilustračné PHOTO: © European Union.

Partnerstvá pre regionálne inovácie: Slovensko je súčasťou pilotnej akcie

Komisia oznámila 63 regiónov, sedem miest a štyri členské štáty, ktoré boli vybraté v rámci pilotného projektu iniciatívy Partnerstvá pre regionálne inovácie, vytvorenej v spolupráci s Výborom regiónov. Účastníci pilotnej akcie si môžu vymieňať osvedčené postupy a spoločne vyvíjať a testovať nástroje na mobilizáciu viacerých zdrojov financovania a politík a na prepájanie regionálnych a vnútroštátnych programov s iniciatívami EÚ v záujme dosiahnutia zelenej a digitálnej transformácie. Tieto partnerstvá prispejú k novému Programu inovácií pre Európu, v ktorom inovácie podnecujú transformáciu v záujme udržateľnosti, pričom prepájajú miestne stratégie s iniciatívami na úrovni EÚ.

Výzva prilákala rozmanitých zástupcov inovačného ekosystému EÚ: počnúc členskými štátmi, ktoré sa zapájajú na vnútroštátnej úrovni, ako je napríklad Slovensko, až po širokú škálu regiónov EÚ, ako sú Andalúzia, Azory, Hauts-de-France, Pohjanmaa, Podkarpatské vojvodstvo, Severný Aegean, Emilia Romagna a mnohé ďalšie. Výzva takisto odštartovala proces spolupráce a tvorby sietí zdola nahor, ktorý už teraz spája mnohých účastníkov v rámci viacregionálnych sietí. Patrí sem napríklad región Baltského mora, nástroj pre bioregióny (Bioregions Facility) a rozšírené konzorcium Mestá 4.0 (Leuven, Bologna, Turku), do ktorého sú zapojené aj Eindhoven (NL), Espoo (FI) a Cluj-Napoca (RO).

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla: „Silnejšie a čistejšie hospodárstva a spravodlivejšie spoločnosti možno vybudovať len vtedy, ak budú inovácie stredobodom politického programu EÚ. Ak máme v zelenej a digitálnej transformácii uspieť, potrebujeme inovácie vo všetkých vzájomne prepojených regiónoch a krajinách. Tieto partnerstvá nám umožnia vybudovať mosty, ktoré uľahčia synergie medzi investíciami a inovačnými riešeniami. Teším sa na inovatívne nápady a prístupy, ktoré vzídu z ich spoločného úsilia.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová dodala: „Spolupráca a inovácie sú základnými prvkami udržateľného a odolného rozvoja regiónov EÚ. Všetky územia majú inovačný potenciál, ktorý treba využiť, a preto som rada, že táto výzva vzbudila taký veľký záujem. Teším sa na výsledky pilotnej akcie a dúfam, že prispeje k preklenutiu rozdielov v oblasti inovácií, ktoré existujú medzi regiónmi a ktoré obmedzujú výkonnosť EÚ ako celku.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas doplnil: „Podporou inovácií posilňujeme miestnu odolnosť a zlepšujeme schopnosť našich miestnych komunít čeliť núdzovým situáciám, chrániť občanov a podporovať miestne hospodárstva. V tejto súvislosti sa spoliehame na komisárku Elisu Ferreirovú a komisárku Mariju Gabrielovú, že budú spolupracovať na Partnerstvách pre regionálne inovácie ako na kľúčovom nástroji na koordináciu všetkých dostupných finančných prostriedkov na šírenie inovácií v praxi, so zameraním na zvýšenie energetickej účinnosti a udržateľnosti našich regiónov, miest a obcí.“

Príručka Partnerstiev pre regionálne inovácie

Účastníci pilotného projektu získajú prvé skúsenosti s novými Partnerstvami pre regionálne inovácie na základe Príručky Partnerstiev pre regionálne inovácie – počiatočného usmerňujúceho dokumentu, ktorý dnes uverejnilo Spoločné výskumné centrum. V tejto príručke sa navrhuje široká škála nástrojov a mechanizmov riadenia na zlepšenie koordinácie regionálnych, vnútroštátnych a únijných inovačných politík, ktoré sú zamerané na realizáciu zelenej a digitálnej transformácie v Európe a riešenie rozdielov v oblasti inovácií v EÚ. Základným prvkom navrhovaného prístupu je zavedenie miestnych misií na koordináciu činností v rámci premyslenej cielenej logiky, čo umožní využívať rozsiahle kombinácie politík zameraných na inovácie na úrovni systému.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Počas pilotnej akcie budú účastníci testovať tieto politické nástroje a zároveň spoločne vytvárať prevádzkové usmernenia. Príručka a pilotná akcia budú takisto propagovať osvedčené postupy, uľahčovať učenie sa prostredníctvom experimentovania a podporovať verejnú správu a širší ekosystém. Pilotná akcia nebude mať vplyv na súčasný proces programovania fondov na roky 2021 – 2027.

Súvislosti

Partnerstvo vychádza z nadchádzajúceho nového Programu inovácií pre Európu, ktorého cieľom je pomôcť integrovať iniciatívy a investície na únijnej a vnútroštátnej úrovni. Toto úsilie je priamo zamerané na zlepšenie inovačných ekosystémov ako jednej z kľúčových oblastí na podporu inovačnej výkonnosti Európy. Hlavným cieľom je posilniť prepojenie regionálnych a miestnych inovačných ekosystémov a posilniť európske udržateľné hodnotové reťazce a odvetvia špičkových technológií.

Partnerstvá predstavujú doplnkový prístup, ktorý stavia na pozitívnych skúsenostiach so stratégiami pre inteligentnú špecializáciu. Inteligentná špecializácia je prístup, v rámci ktorého dochádza k zameraniu na konkrétne miesto, ktorý vychádza z politiky súdržnosti a ktorého cieľom je identifikovať strategické oblasti intervencie na základe analýzy silných stránok a potenciálu hospodárstva, ako aj procesu podnikateľského objavovania so širokým zapojením zainteresovaných strán. Inteligentná špecializácia sa zameriava na inovácie a zohráva významnú úlohu pri podpore výskumu a inovácií s cieľom zabezpečiť udržateľný a odolný rozvoj všetkých regiónov v Európe.

Vybrané územia sa budú zapájať individuálne alebo ako súčasť šiestich rôznych sietí regiónov a miest EÚ. Medzi účastníkmi pilotnej akcie je zastúpených celkovo 23 členských štátovVýzva na vyjadrenie záujmu bola otvorená od marca do apríla 2022.

O mam

Consent choices