Doprava, vlaky. PHOTO: © European Union 2021

Ochrana dopravy EÚ v čase krízy: EK prijíma pohotovostný plán

Komisia prijala pohotovostný plán pre dopravu s cieľom posilniť odolnosť dopravy EÚ v čase krízy. Plán vychádza z ponaučení z pandémie COVID-19 a zohľadňujú sa v ňom výzvy, ktorým odvetvie dopravy EÚ čelí od začiatku vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine. Obe krízy vážne ovplyvnili prepravu tovaru a osôb, ale odolnosť tohto odvetvia a lepšia koordinácia medzi členskými štátmi boli kľúčovými prvkami reakcie EÚ na tieto výzvy.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová uviedla: „Tieto náročné a ťažké časy nám pripomínajú význam nášho odvetvia dopravy v EÚ a potrebu pracovať na našej pripravenosti a odolnosti. Pandémia COVID-19 nebola prvou krízou s dôsledkami pre odvetvie dopravy a z nezákonnej invázie Ruska na Ukrajinu vyplýva, že určite nebude poslednou. Preto musíme byť pripravení. Dnešný pohotovostný plán, najmä na základe získaných skúseností a iniciatív prijatých počas pandémie COVID-19, vytvára pevný rámec pre odvetvie dopravy EÚ odolné voči kríze. Pevne verím, že tento plán bude kľúčovou hnacou silou odolnosti dopravy, keďže mnohé z jeho nástrojov sa už preukázali ako nevyhnutné pri podpore Ukrajiny – vrátane koridorov solidarity medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré teraz Ukrajine pomáhajú vyvážať jej obilie.“

10 opatrení na vyvodenie ponaučení z nedávnych kríz

V tomto pláne sa takisto navrhuje súbor 10 opatrení na usmernenie EÚ a jej členských štátov pri zavádzaní takýchto núdzových opatrení reakcie na krízu. Okrem iného sa v ňom zdôrazňuje význam zabezpečenia minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich, budovania odolnosti voči kybernetickým útokom a testovania odolnosti. Zdôrazňuje sa v ňom aj význam zásad zelených jazdných pruhov, ktoré zabezpečujú, aby pozemná nákladná doprava mohla prekračovať hranice za menej ako 15 minút, a posilňuje úloha siete kontaktných miest vo vnútroštátnych dopravných orgánoch. Obe sa ukázali ako kľúčové počas pandémie COVID-19, ako aj v priebehu súčasnej krízy spôsobenej ruskou agresiou voči Ukrajine.

Ide o opatrenia v týchto 10 oblastiach:

  1. prispôsobenie právnych predpisov EÚ v oblasti dopravy krízovým situáciám;
  2. zabezpečenie primeranej podpory pre odvetvie dopravy;
  3. zabezpečenie voľného pohybu tovaru, služieb a ľudí;
  4. riadenie tokov utečencov a repatriácia uviaznutých cestujúcich a pracovníkov v doprave;
  5. zabezpečenie minimálnej prepojenosti a ochrany cestujúcich;
  6. spoločné využívanie dopravných informácií;
  7. posilnenie koordinácie dopravnej politiky
  8. posilnenie kybernetickej bezpečnosti;
  9. testovanie nepredvídaných udalostí v oblasti dopravy
  10. spolupráca s medzinárodnými partnermi.
Viac..  Euro 7: Europoslanci podporujú nové pravidlá na zníženie emisií znečisťujúcich látok

Jedným z kľúčových ponaučení z pandémie je význam koordinácie opatrení reakcie na krízu, napríklad s cieľom zabrániť situáciám, keď nákladné automobily, ich vodiči a základný tovar uviaznu na hraniciach, ako sa to stalo počas prvých dní pandémie. Pohotovostným plánom pre dopravu sa zavádzajú hlavné zásady, ktoré zabezpečujú, aby boli opatrenia reakcie na krízu primerané, transparentné, nediskriminačné a v súlade so zmluvami EÚ, ako aj schopné zabezpečiť, aby jednotný trh naďalej fungoval tak, ako by mal.

Ďalšie kroky

Komisia a členské štáty využijú tento pohotovostný plán s cieľom reagovať na súčasné výzvy, ktoré ovplyvňujú odvetvie dopravy. Komisia bude podporovať členské štáty a riadiť proces budovania pripravenosti na krízy v spolupráci s agentúrami EÚ, a to koordináciou siete národných dopravných kontaktných miest a udržiavaním pravidelných diskusií s medzinárodnými partnermi a zainteresovanými stranami. Komisia bude koordinovať sieť kontaktných miest pre koridory solidarity a platformu na vytváranie kontaktov pre koridory solidarity s cieľom reagovať na bezprostredné výzvy a zabezpečiť, aby Ukrajina mohla vyvážať obilie, ale aj dovážať tovar, ktorý potrebuje, od humanitárnej pomoci až po krmivo pre zvieratá a hnojivá.

Súvislosti

Dnešná iniciatíva je reakciou na výzvu Rady adresovanú Komisii, aby vypracovala pohotovostný plán pre európske odvetvie dopravy pre prípad pandémií a iných závažných kríz. Plní sa ním jeden zo záväzkov Komisie v rámci stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu a bol vypracovaný v spolupráci s orgánmi členských štátov a zástupcami odvetvia.

O mam

Consent choices