Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Politická dohoda o nariadení o zahraničných subvenciách narúšajúcich hospodársku súťaž

Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ o nariadení o zahraničných subvenciách. Toto nariadenie je dôležitým doplnkom súboru nástrojov, ktoré EÚ má na riešenie narušení spôsobených zahraničnými subvenciami a zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky spoločnosti na jej jednotnom trhu.

Nariadením o zahraničných subvenciách, ktoré pokrýva koncentrácie, verejné obstarávania a všetky ostatné trhové situácie, sa odstráni regulačná medzera na jednotnom trhu. Pre absenciu pravidiel boli doposiaľ subvencie od vlád krajín mimo EÚ do veľkej miery nekontrolované, hoci subvencie poskytované členskými štátmi podliehajú prísnej kontrole. Nariadenie o zahraničných subvenciách dopĺňa medzinárodné úsilie EÚ o modernizáciu pravidiel subvencovania vo Svetovej obchodnej organizácii.

V rámci nariadenia bude mať Komisia právomoc prešetrovať finančné príspevky verejných orgánov krajiny mimo EÚ, z ktorých majú prospech spoločnosti vykonávajúce hospodársku činnosť v EÚ, aby mohla napraviť ich rušivé vplyvy. Komisia bude mať na to tri nové nástroje – dva notifikačné a jeden v podobe všeobecného prešetrovania trhu.

Nariadenie konkrétne stanovuje povinnosť spoločností oznamovať:

  • koncentrácie, pri ktorých je obrat nadobudnutej spoločnosti, jednej zo strán fúzie alebo spoločného podniku v EÚ aspoň 500 miliónov EUR a transakcia zahŕňa zahraničný finančný príspevok vo výške aspoň 50 miliónov EUR,
  • ponuky v rámci verejného obstarávania, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je najmenej 250 miliónov EUR a ponuka zahŕňa zahraničný finančný príspevok vo výške aspoň 4 milióny EUR za každú tretiu krajinu.

Takúto koncentráciu nemožno vykonať, ani zákazku zadať vyšetrovanému uchádzačovi, kým to nepovolí Komisia. Tá môže spoločnostiam, ktoré túto povinnosť porušia, uložiť pokutu až do výšky 10 % ich súhrnného obratu. Napokon môže Komisia subvencovanú koncentráciu alebo zadanie verejnej zákazky subvencovanému uchádzačovi zakázať.

Nariadenie o zahraničných subvenciách zároveň oprávňuje Komisiu, aby z vlastnej iniciatívy prešetrila všetky ostatné trhové situácie a vyžadovala ad-hoc oznámenie aj v prípade menších koncentrácií a obstarávaní, ak má podozrenie, že môžu zahŕňať zahraničnú subvenciu s rušivým vplyvom.

Nariadenie udeľuje Komisii dostatočné právomoci na získanie informácií potrebných na takéto prešetrovanie vrátane týchto možností: i) zasielanie žiadostí o informácie spoločnostiam, ii) vykonávanie zisťovacích misií a inšpekcií a iii) začatie trhového prešetrovania v konkrétnych sektoroch alebo typoch subvencií. Komisia môže takisto využiť trhové informácie predložené členskými štátmi, akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou alebo združením.

Ak Komisia identifikuje zahraničnú subvenciu, ktorá narúša jednotný trh, môže podľa potreby vykonať vyvažovací test, v ktorom sa zohľadnia aj pozitívne účinky subvencie. Ak negatívny vplyv v podobe narušenia jednotného trhu preváži nad pozitívami, môže Komisia spoločnostiam uložiť štrukturálne alebo neštrukturálne opatrenia na nápravu narušenia, alebo ich akceptovať ako záväzky (napr. odpredaj určitých aktív alebo zákaz určitého trhového správania).

Viac..  M. Lexmann: Opraviteľnosť výrobkov šetrí naše peňaženky, ale aj životné prostredie

Vyjadrenia členov kolégia:

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže v tejto súvislosti uviedla: „Rýchlosť, akou k tejto dohode došlo, dokazuje naše odhodlanie chrániť rovnosť podmienok v Európe. Toto nové nariadenie zaistí spravodlivé podmienky pre všetkých účastníkov trhu. Jednotný trh zostáva otvorený nedeformovanému obchodu a investíciám. Podnikanie v EÚ vítame a ku všetkým firmám pristupujeme rovnako – zabezpečovaním spravodlivých podmienok pre všetkých účastníkov trhu.“

Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis zodpovedný za hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, a za obchod dodal: „Jednotný trh je otvorený všetkým čestným hráčom – či sú z EÚ alebo nie. Vďaka tomuto novému nástroju nebudú mať zahraničné subvencie, ktoré narúšajú hospodársku súťaž na jednotnom trhu, v EÚ miesto. Dopĺňa naše úsilie o posilnenie hospodárskej súťaže v medzinárodnom obchode, ktorá podporuje našu schopnosť rásť a inovovať.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol: „Dosiahli sme míľnik v zabezpečovaní skutočne rovnakých podmienok. Trh verejného obstarávania v EÚ zodpovedá približne 14 % nášho HDP. Je neprijateľné, aby ho narúšali zahraničné subvencie na úkor konkurenčných podnikov, ktoré dodržiavajú pravidlá. Tento inovatívny nástroj odstráni právnu medzeru a poskytne nám nové možnosti podpory rovnakého zaobchádzania a spravodlivej hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Ďalšie kroky

Nariadenie nadobudne účinnosť po jeho formálnom prijatí Radou a Parlamentom a uverejnení v úradnom vestníku. Priamo uplatniteľným v celej EÚ sa stane 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti. Oznamovacie povinnosti sa začnú uplatňovať 9 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

Súvislosti

Európska rada vo svojich záveroch z 21. a 22. marca 2019 požiadala Komisiu, aby identifikovala nové nástroje na riešenie rušivých účinkov zahraničných subvencií na jednotný trh.

Európsky parlament vo svojej správe o politike hospodárskej súťaže z februára 2020 vyzval Komisiu, aby prešetrila možnosť pridať do práva hospodárskej súťaže EÚ pilier, ktorým by sa Komisii poskytli primerané vyšetrovacie nástroje v prípadoch, keď je spoločnosť podozrivá z narušujúceho správania v dôsledku vládnych subvencií.

S cieľom preskúmať túto problematiku, začať verejnú diskusiu a navrhnúť možné riešenia Komisia 17. júna 2020 prijala Bielu knihu o vytvorení rovnakých podmienok v oblasti zahraničných subvencií. Dňa 5. mája 2021 Komisia prijala návrh nariadenia o zahraničných subvenciách narúšajúcich jednotný trh.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Ako by podľa mňa mala vyzerať hospodárska súťaž v EÚ. VIDEOBLOG

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices