vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EK schválila slovenskú schému vo výške 30 mil. EUR na podporu intermodálnej nákladnej dopravy

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 30 miliónov EUR na podporu prechodu nákladnej dopravy z výlučne cestnej na kombinovanú cestnú, železničnú a vodnú dopravu. 

Schéma bude financovaná prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v nadväznosti na kladné posúdenie slovenského Plánu obnovy a odolnosti Komisiou a jeho prijatie Radou. Schéma bude trvať do 31. decembra 2027. Účelom schémy je podporiť rozvoj nových trás pre kombinovanú nákladnú dopravu a nákup nových intermodálnych dopravných jednotiek. V rámci schémy bude mať podpora formu priamych grantov pre spoločnosti pôsobiace v sektore železničnej nákladnej dopravy na Slovensku. Pomoc sa bude vzťahovať na 49 % oprávnených nákladov v prípade podpory využívania nových trás a 30 % oprávnených nákladov v prípade podpory intermodálnych dopravných jednotiek.

Komisia posúdila opatrenie podľa pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci, najmä podľa článku 93 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o koordinácii dopravy. Komisia zistila, že schéma je potrebná a primeraná na podporu koordinácie dopravy a prispieva k rozvoju udržateľnejšej nákladnej dopravy s cieľom znížiť negatívny vplyv cestnej dopravy na životné prostredie. Opatrenie bude preto prospešné tak pre životné prostredie, ako aj pre mobilitu. Komisia okrem toho zistila, že pomoc bude mať „stimulačný účinok“, keďže príjemcovia by v prípade neexistencie verejnej podpory neuskutočnili investície. Komisia preto dospela k záveru, že opatrenie prispeje ku koordinácii dopravy a uľahčí presun nákladnej dopravy z cestnej na železničnú alebo vnútrozemskú vodnú dopravu v súlade s cieľmi Stratégie EÚ pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu a Európskej zelenej dohody bez neprimeraného narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Komisia prioritne posudzuje opatrenia zahŕňajúce štátnu pomoc uvedené v národných plánoch obnovy a poskytla usmernenia a podporu členským štátom v prípravných fázach národných plánov s cieľom uľahčiť rýchle zavedenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Viac..  Novembrový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia EK

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude k dispozícii pod číslom veci SA.64465 registri štátnej pomoci na webovom sídle GR pre hospodársku súťaž.

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Bude musieť prísť k zásadnej redukcii emisií z nákladnej dopravy

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices