komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Antitrustová politika: Komisia si posvietila na postupy v hotelovom ubytovaní

Európska komisia uverejnila výsledky externej štúdie trhu o postupoch distribúcie hotelového ubytovania v EÚ.

Štúdia sa realizovala v roku 2021 a vzťahuje sa na roky 2017 až 2021. Zamerala sa na reprezentatívnu vzorku šiestich členských štátov (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Poľsko, Španielsko a Švédsko). Jej cieľom bolo:

 • získať aktuálne informácie o postupoch distribúcie hotelového ubytovania v nadväznosti na podobné monitorovanie, ktoré v roku 2016 vykonala Európska sieť pre hospodársku súťaž,
 • zistiť, či sa postupy distribúcie hotelového ubytovania v jednotlivých členských štátoch líšia,
 • zistiť, či v postupoch distribúcie hotelového ubytovania došlo k nejakým zmenám v porovnaní s monitorovaním uskutočneným v roku 2016,
 • zistiť, či rakúske a belgické zákony zakazujúce online cestovným agentúram používať doložky o širokom a úzkom paritnom záväzku viedli v týchto členských štátoch k zmenám v postupoch distribúcie. Doložky o parite bránia hotelom ponúkať lepšie podmienky cez iné predajné kanály, ako je webové sídlo online cestovnej agentúry, s ktorou má hotel uzavretú zmluvu. Doložky o širokom paritnom záväzku sa týkajú ceny a iných podmienok, ktoré hotel ponúka cez všetky ostatné predajné kanály, zatiaľ čo doložky o úzkom paritnom záväzku sa vzťahujú len na ceny, ktoré hotel uvádza na vlastnom webovom sídle.

Hlavné výsledky štúdie

Výsledky štúdie trhu nenaznačujú, že by v oblasti distribúcie hotelového ubytovania v EÚ došlo v porovnaní s rokom 2016 k zásadnej zmene stavu hospodárskej súťaže. Konkrétne:

 •   až 44 % ubytovania v nezávislých hoteloch sa predáva prostredníctvom online cestovných agentúr, čo oproti roku 2016 predstavuje mierny nárast,
 •   Booking.com a Expedia zostávajú hlavnými online cestovnými agentúrami, pokiaľ ide o hotelové rezervácie, a nič nenaznačuje, že by došlo k významným zmenám trhových podielov takýchto agentúr alebo že by na trh vstúpila nová online agentúra,
 •   výška provízií, ktoré hotely platia online cestovným agentúram, sa podľa všetkého nezmenila alebo sa mierne znížila,
 •   rozdiely v cenách a dostupnosti izieb, ktoré hotely uplatňujú vo vzťahu k rôznym online agentúram, ako aj rozdiely medzi vlastnými webovými sídlami hotelov a webovými sídlami online agentúr sa znížili,
 •   niektoré online cestovné agentúry podľa všetkého využívajú obchodné opatrenia, ako je lepšia/menšia viditeľnosť na svojom webovom sídle, aby motivovali hotely k poskytnutiu najlepších cien izieb a najvýhodnejších podmienok,
 •   relatívny význam hotelových predajných kanálov (online/off-line, priame/nepriame) sa v jednotlivých členských štátoch do určitej miery líši, ale zdá sa, že v podmienkach hospodárskej súťaže medzi online cestovnými agentúrami neexistujú žiadne významné rozdiely,
 •   rakúske a belgické zákony, ktoré online cestovným agentúram zakazujú používanie doložiek o širokom a úzkom paritnom záväzku v hotelovom sektore, zrejme neviedli k zásadným zmenám v postupoch distribúcie hotelového ubytovania v porovnaní s ostatnými členskými štátmi, ktoré sú predmetom štúdie.

Komisia konzultovala návrh štúdie trhu a neskôr aj jej výsledky s vnútroštátnymi orgánmi EÚ na ochranu hospodárskej súťaže.

Ďalšie kroky

Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže zohľadnia výsledky štúdie pri svojich súčasných aktivitách v oblasti monitorovania a presadzovania v sektore distribúcie hotelového ubytovania.

Vplyv na hospodársku súťaž v sektore distribúcie hotelového ubytovania môže mať aj akt o digitálnych trhoch, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť na jeseň. Cieľom tohto aktu je zabezpečiť schopnosť súťaže na trhoch online platforiem a zaistiť, aby platformy, ktoré sú tzv. strážcami prístupu, ponúkali komerčným používateľom spravodlivé podmienky. Akt o digitálnych trhoch zakazuje strážcom prístupu používať doložky o širokom alebo úzkom paritnom záväzku v maloobchode alebo podobné obchodné opatrenia. Proces určenia platforiem za strážcov prístupu sa začne, keď sa akt o digitálnych službách začne uplatňovať, teda šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

Viac..  Klimatická služba EÚ: Tohtoročný október bol najteplejším od začiatku meraní

Súvislosti

Distribúcia hotelového ubytovania bola v posledných rokoch predmetom viacerých antitrustových a legislatívnych zásahov. Od roku 2010 viaceré vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže skúmali, či online cestovné agentúry vo svojich zmluvách s hotelmi používajú doložky o paritnom záväzku v maloobchode. Doložky o širokom paritnom záväzku v maloobchode bránia hotelu ponúkať lepšie ceny za izbu alebo väčšiu dostupnosť cez akýkoľvek iný predajný kanál. Doložky o úzkom paritnom záväzku v maloobchode umožňujú hotelu ponúkať lepšie ceny za izbu cez iné online cestovné agentúry a v rámci off-line predaja, ale bránia mu uvádzať lepšie ceny na vlastnom webovom sídle. V dôsledku týchto vnútroštátnych vyšetrovaní francúzske, talianske a švédske vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže prijali v apríli 2015 záväzok spoločnosti Booking.com, že počas obdobia piatich rokov v celom Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) zmení svoje doložky o širokom paritnom záväzku v maloobchode na doložky o úzkom paritnom záväzku. V auguste 2015 sa pre takúto zmenu rozhodla aj spoločnosť Expedia. V decembri 2015 nemecký vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže zakázal doložky o úzkom paritnom záväzku, ktoré používala spoločnosť Booking.com. Spoločnosť sa proti tomu odvolala, no nemecký najvyšší súd rozhodnutie napokon potvrdil.

V rokoch 2015 až 2018 prijali Francúzsko, Rakúsko, Taliansko a Belgicko zákony zakazujúce online cestovným agentúram používať v hotelovom sektore doložky o širokom a úzkom paritnom záväzku v maloobchode.

V roku 2016 skupina desiatich vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a Komisia uskutočnili monitorovanie v sektore hotelových rezervácií s cieľom zmerať účinky zmien, ktoré vyplynuli z týchto regulačných zásahov, na doložky o parite uplatňované online cestovnými agentúrami.

Vo februári 2017 Európska sieť pre hospodársku súťaž na základe výsledkov monitorovania rozhodla, že už prijaté nápravné opatrenia v oblasti hospodárskej súťaže treba uplatňovať dlhší čas, aby priniesli účinky, a že situácia v oblasti hospodárskej súťaže sa vo vhodnom čase opäť posúdi.

V roku 2020 spoločnosti Booking.com a Expedia informovali Komisiu a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže, že doložky o širokom paritnom záväzku v maloobchode nebudú v celom EHP uplatňovať minimálne do júna 2023.

máji 2022 Komisia prijala nové nariadenie o skupinových výnimkách vzťahujúcich sa na vertikálne dohody, na základe ktorého sa na niektoré vertikálne dohody vzťahuje skupinová výnimka zo zákazu takýchto dohôd (tzv. bezpečný prístav). Súbežne s nariadením Komisia prijala aj súvisiace usmernenia o vertikálnych obmedzeniach. Uvedená výnimka sa nevzťahuje na doložky o širokom paritnom záväzku v maloobchode, ktoré používajú online platformy. Naďalej sa však vzťahuje na iné typy doložiek o parite vrátane doložiek o úzkom paritnom záväzku. Usmernenia o vertikálnych obmedzeniach poskytujú spoločnostiam informácie o tom, ako uplatňovať nové nariadenie o skupinových výnimkách na doložky o parite a ako postupovať pri posudzovaní doložiek o parite v jednotlivých prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje skupinová výnimka.

O mam

Odporúčame pozrieť

Rakúšania ponúkajú migrantom ubytovanie v Gabčíkove

VIEDEŇ/BRATISLAVA – Rakúska vláda predpokladá, že v najbližších dňoch by mohla premiestniť prvých žiadateľov o …

Consent choices