komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK schválila podporu vo výške 5,2 mld. eur na vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo vodíkovom reťazci

V zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci Komisia schválila druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) na podporu výskumu a inovácie – prvú priemyselnú inštaláciu a vybudovanie potrebnej infraštruktúry vo vodíkovom hodnotovom reťazci.

Projekt s názvom „IPCEI Hy2Use“ spoločne oznámilo a pripravilo trinásť členských štátov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Členské štáty poskytnú z verejných zdrojov až 5,2 mld. eur, ktoré by mali priniesť ďalších 7 miliárd eur v podobe súkromných investícií. V rámci tohto projektu IPCEI sa do 35 projektov zapojí celkom 29 podnikov aktívnych v jednom alebo viacerých členských štátoch vrátane malých a stredných podnikov (MSP) a startupov.

IPCEI Hy2Use pokryje rozsiahlu časť vodíkového hodnotového reťazca, keďže bude podporovať i) budovanie vodíkovej infraštruktúry, konkrétne veľkokapacitných elektrolyzérov a dopravnej infraštruktúry, na výrobu, skladovanie a prepravu vodíka z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkového vodíka a ii) vývoj inovačných a udržateľnejších technológií na integráciu vodíka do priemyselných procesov vo viacerých odvetviach, najmä tých, v ktorých je dekarbonizácia náročnejšia, ako sú výroba ocele, cementu a skla. Očakáva sa, že vďaka projektu IPCEI sa zvýšia dodávky obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka a zníži závislosť od dodávok zemného plynu.

V blízkej budúcnosti sa očakáva realizácia niektorých projektov s tým, že v rokoch 2024 – 2026 by malo byť v prevádzke viacero veľkokapacitných elektrolyzérov a v rokoch 2026 – 2027 zavedených viacero inovačných technológií. Dokončenie celého projektu sa plánuje na rok 2036, pričom časové harmonogramy sa líšia v závislosti od funkcie projektu a zúčastnených podnikov.

Do projektu IPCEI „Hy2Use“ sa ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru zapojilo aj Nórsko s dvoma individuálnymi projektmi. Za posudzovanie štátnej pomoci notifikovanej Nórskom je zodpovedný dozorný úrad EZVO.

IPCEI Hy2Use rozširuje a dopĺňa prvý IPCEI projekt vo vodíkovom hodnotovom reťazci „Hy2Tech“, ktorý Komisia schválila 15. júla 2022. Hoci oba spomínané projekty IPCEI sa týkajú vodíkového hodnotového reťazca, Hy2Use sa zameriava na projekty, na ktoré sa Hy2Tech nevzťahuje, t. j. na vodíkovú infraštruktúru a priemyselné využitie vodíka (zatiaľ čo projekt Hy2Tech je zameraný na koncových používateľov v sektore mobility).

Posúdenie Komisiou

Komisia navrhovaný projekt posúdila v zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci, presnejšie podľa svojho oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu.

Ak sa súkromné iniciatívy podporujúce prelomové inovácie a výstavbu rozsiahlej infraštruktúry veľkého významu pre EÚ nezrealizujú pre závažné riziká, ktoré takéto projekty predstavujú, IPCEI umožňujú členským štátom spoločne vyplniť medzeru na prekonanie týchto zlyhaní trhu. Zároveň obmedzujú možné narušenia hospodárskej súťaže a zaručujú, že hospodárstvo EÚ bude vo všeobecnosti z týchto investícií profitovať.

Komisia zistila, že IPCEI Hy2Use spĺňa povinné podmienky stanovené v jej oznámení. Komisia predovšetkým dospela k záveru, že:

  • Projekt prispieva k spoločnému cieľu tým, že podporuje jednak strategický hodnotový reťazec, ktorý je kľúčový pre budúcnosť Európy, ako aj ciele kľúčových politických iniciatív EÚ, ako sú Európska zelená dohodavodíková stratégia EÚ a plán REPowerEU.
  • Všetkých 35 projektov, ktoré sú súčasťou spomínaného projektu IPCEI, je veľmi ambicióznych, keďže ich cieľom je rozvoj technológií a infraštruktúry, ktoré presahujú rámec toho, čo trh v súčasnosti ponúka, čo umožní podstatné zlepšenie výkonnosti, bezpečnosti, environmentálneho vplyvu, ako aj nákladovej efektívnosti.
  • Projekt IPCEI so sebou prináša aj nemalé technologické a finančné riziká. Preto je potrebná verejná podpora, ktorá motivuje podniky k realizovaniu investícií.
  • Pomoc jednotlivým podnikom sa obmedzí na to, čo je potrebné, proporcionálne a čo neprimerane nenarúša hospodársku súťaž. Komisia overila najmä to, či sú celkové plánované maximálne výšky pomoci v súlade s oprávnenými nákladmi projektov a ich likvidnými medzerami. Navyše, ak sa rozsiahle projekty IPCEI ukážu ako veľmi úspešné a vygenerujú dodatočné čisté príjmy, podniky vrátia časť získanej pomoci príslušným členským štátom (mechanizmus spätného vymáhania).
  • Zúčastnené podniky, ktoré využívajú prostriedky verejnej podpory, poskytnú výsledky projektu európskej vedeckej obci a priemyslu, aj podnikom a krajinám, ktoré nie sú súčasťou projektu IPCEI. Výsledkom budú pozitívne účinky z presahovania v celej Európe.

Komisia preto dospela k záveru, že projekt je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Financovanie, príjemcovia a výška podpory

Projekt IPCEI bude zahŕňať 35 projektov z 29 podnikov vrátane malých a stredných podnikov a startupov s činnosťami v jednom alebo vo viacerých členských štátoch. Priami účastníci budú úzko spolupracovať rozličnými formami plánovanej vzájomnej spolupráce, ale aj spolupráce s viac ako 160 externými partnermi, ako sú univerzity, výskumné organizácie a malé a stredné podniky v celej Európe.

Nasledujúci graf znázorňuje celkovú štruktúru projektu Hy2Use vrátane všetkých individuálnych projektov:

ipcei

Viac informácií o výške pomoci jednotlivým účastníkom bude k dispozícii vo verejnej verzii rozhodnutia Komisie po tom, ako sa Komisia dohodne s členskými štátmi a tretími stranami na dôverných obchodných tajomstvách, ktoré treba vypustiť.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov

Predsedníčka Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Vodík môže byť pre Európu prelomový. Je kľúčom k diverzifikácii našich zdrojov energie a pomáha nám znížiť našu závislosť od ruského plynu. A je na nás, aby sme tento nový trhový segment dostali na vyššiu úroveň. Preto sme sa rozhodli zriadiť vodíkovú banku. A zároveň zvýšiť náš finančný podiel na dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu. Vďaka tomu budeme môcť podporovať prelomové inovácie s pozitívnymi účinkami presahov na celé hospodárstvo EÚ a dostať do pohybu ekonomiku budúcnosti.“

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Rozvoj technológií pre nízkouhlíkový, a najmä ekologický vodík, ako aj vybudovanie potrebnej infraštruktúry na jeho zavedenie, nás posunie o krok bližšie k tomu, aby sa Európa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Hodnotový reťazec vodíka v Európe je len v začiatkoch. Pre podniky a členské štáty sú preto individuálne investície do takéhoto inovatívneho trhu riskantné. A tu môže pomôcť štátna pomoc, ktorá uvoľní, pritiahne a výrazne zvýši objem súkromných investícií, ku ktorým by inak nedošlo.“ Celé znenie stanoviska je k dispozícii tu.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o akte o kybernetickej odolnosti

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh dodal: „Vodík je kľúčom k zelenej transformácii energeticky náročných priemyselných odvetví v Európe: umožňuje nám vyrábať oceľ, cement a chemické látky bez uhlíka a dokáže nahradiť nadmerný objem fosílnych palív. Európsky priemysel je svetovým technologickým lídrom v oblasti vodíka. Nastal čas zaviesť naše technológie do európskych tovární. A to naše projekty IPCEI práve podporujú: prvú generáciu rozsiahlych priemyselných projektov v oblasti vodíka v Európe.“

Kontext

Schválenie spomínaného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) je súčasťou širšieho úsilia Komisie podporovať rozvoj inovatívneho a udržateľného európskeho odvetvia s vodíkom.

Komisia v roku 2018 zriadila strategické fórum pre projekty IPCEI, ktoré je spoločným orgánom zástupcov členských štátov a priemyslu. V novembri 2019 uverejnilo strategické fórum svoju správu, v ktorej, okrem iného, identifikovalo vodíkové technológie a systémy ako jeden z viacerých kľúčových strategických hodnotových reťazcov pre Európu. V júli 2020 Komisia uverejnila svoju vodíkovú stratégiu EÚ, v ktorej stanovila ambiciózne ciele výroby a používania čistého vodíka, a zriadila Európsku alianciu pre čistý vodík, ktorá spája zástupcov európskeho spoločenstva vodíka (priemysel, občiansku spoločnosť, verejné orgány).

Spolu s politickými prioritami stanovenými v Európskej zelenej dohode, zvlášť tými, ktoré sa týkajú environmentálnej udržateľnosti a zelenej transformácie priemyselných odvetví a odvetví dopravy na klimaticky neutrálne odvetvia, zohrali tieto iniciatívy dôležitú úlohu z hľadiska cieľov IPCEI Hy2Use a uľahčili vytváranie priemyselných partnerstiev.

Dnešné rozhodnutie je druhým projektom IPCEI schváleným na základe oznámenia o štátnej pomoci na projekty IPCEI z roku 2021, v ktorom sa stanovujú kritériá, podľa ktorých môžu viaceré členské štáty podporovať nadnárodné projekty strategického významu pre EÚ v zmysle článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Cieľom oznámenia je motivovať členské štáty k podpore vysoko inovatívnych projektov, ktoré jasne prispievajú k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Oznámenie o projekte IPCEI dopĺňa ostatné pravidlá štátnej pomoci, ako sú usmernenia k pomoci v oblastiach klímy, energetiky a životného prostrediavšeobecné nariadenie o skupinových výnimkách a rámec pre výskum, vývoj a inovácie, ktoré umožňujú podporovať inovačné projekty a zároveň obmedzujú možné narušenia hospodárskej súťaže.

Usmernenia k pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky konkrétne umožňujú verejnú podporu investícií, ktorými sa dosiahne zníženie emisií skleníkových plynov, vrátane projektov súvisiacich s výrobou alebo využívaním obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka. Niektoré z týchto projektov budú dopĺňať tie projekty IPCEI, ktoré súvisia s vodíkom a ktoré Komisia v súčasnosti posudzuje prioritne.

Oznámenie o projekte IPCEI podporuje investície do výskumu, vývoja a inovácií, prvú priemyselnú inštaláciu a vybudovanie infraštruktúry pod podmienkou, že projekty, ktoré dostávajú tieto finančné prostriedky, sú vysoko inovatívne a nezahŕňajú hromadnú výrobu ani komerčné činnosti. Zároveň musia zahŕňať rozsiahle záväzky týkajúce sa šírenia a presahovania nových poznatkov v celej EÚ, ako aj podrobné posúdenie hospodárskej súťaže s cieľom minimalizovať akékoľvek neprimerané narušenia vnútorného trhu.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií sa pod číslami vecí SA.64631 (Rakúsko), SA.64641 (Belgicko), SA.64636 (Dánsko), SA.64628 (Fínsko), SA.64670 (Francúzsko), SA.64654 (Grécko), SA.64645 (Taliansko), SA.64650 (Holandsko), SA.64627 (Poľsko), SA.64754 (Portugalsko), SA.64634 (Slovensko), SA.64623 (Španielsko), a SA.64652 (Švédsko) v registri štátnej pomoci na stránke venovanej hospodárskej súťaži sprístupní verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku štátnej pomoci).

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Európska podpora vodíkového hospodárstva dostane jasnejšie kontúry a z jej využitia môže profitovať aj Slovensko. Výbor Európskeho …

Consent choices