EYE, mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ prijala prvý akčný plán pre mládež s cieľom posilniť spoluprácu medzi mladými ľuďmi na celom svete

Komisia a vysoký predstaviteľ prijali akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti Európskej únie na roky 2022 – 2027. Ide o vôbec prvý politický rámec pre strategické partnerstvo s mladými ľuďmi na celom svete, ktorého cieľom je vybudovať odolnejšiu, inkluzívnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť. Tento plán pomôže splniť naše medzinárodné záväzky, ako je Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov a Parížska dohoda o zmene klímy, a to posilnením zmysluplnej účasti mladých ľudí a ich postavenia v rámci politík vonkajšej činnosti EÚ.

Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Komisie Josep Borrell v tejto súvislosti uviedol: „V súčasnosti žije vo svete viac mladých ľudí než kedykoľvek predtým. Nanešťastie však 600 miliónov z nich žije v konfliktných alebo nestabilných situáciách a približne 264 miliónov detí a mladých ľudí nenavštevuje školu. V posledných rokoch sa ukázalo aj to, že mladí ľudia sú najviac zaťažení bremenom kríz a nestability spôsobených ozbrojenými konfliktmi, rastúcimi nerovnosťami a globálnymi výzvami, ako sú zmena klímy, zhoršovanie životného prostredia alebo pandémia ochorenia COVID-19. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť, aby mladí ľudia mali nástroje a príležitosti potrebné na svoj plný rozvoj a účasť na každodennom živote. Dnešní mladí ľudia budú dospelými zajtrajška, a preto musíme investovať do ich súčasnosti i budúcnosti.“

Podpredsedníčka Komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová dodala: V nadväznosti na to, ako svet prechádza demografickou transformáciou, bude akčný plán pre mládež významným príspevkom k nášmu úsiliu o medzigeneračnú solidaritu a rovnosť. Musíme posilniť postavenie detí a mladých ľudí na celom svete, zabezpečiť, aby mali konkrétne príležitosti, a podporovať ich účinné zapojenie do života spoločnosti, na čo majú jednoznačné právo. Pri tom nesmieme na nikoho zabudnúť. Spoločne nesieme kolektívnu zodpovednosť za budovanie demokratickejších, rovnoprávnejších a mierumilovnejších spoločností, a to aj pre budúce generácie.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová k tomu uviedla: „Akčný plán pre mládež je v súlade s naším záväzkom postaviť mladých ľudí do centra vonkajšej činnosti EÚ zameranej na udržateľný rozvoj, rovnosť a mier a umožniť im skutočne vyjadrovať svoje názory pri navrhovaní riešení v záujme lepšej budúcnosti. Mladých ľudí sme si vypočuli a chceme s nimi zmysluplne spolupracovať, posilňovať ich postavenie, nadväzovať s nimi kontakty a zároveň im poskytovať príležitosti, napríklad prostredníctvom stratégie Global Gateway, v rámci ktorej EÚ oslovuje partnerov s cieľom realizovať investície, ktoré pracujú v prospech ľudí a planéty.“

Akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ spočíva na troch pilieroch činnosti, ktoré pomôžu formovať partnerstvo EÚ s mladými ľuďmi v partnerských krajinách:

  1. Partnerstvo s cieľom zapájať: posilnenie hlasu mladých ľudí pri tvorbe politiky a rozhodovaní.

Mladí požadujú komplexný prístup, ktorým sa zabezpečí zmysluplná, inkluzívna a efektívna účasť mládeže, a aj si ho zaslúžia. EÚ je odhodlaná posilniť hlas a líderstvo mladých ľudí na celom svete, najmä mladých žien a dievčat a mládežníckych aktivistov a organizácií, a to na všetkých úrovniach riadenia, od domácej politiky až po multilaterálne fóra, ako aj v rámci procesov EÚ.

  1. Partnerstvo s cieľom posilňovať postavenie: bojovať proti nerovnostiam a poskytovať mladým ľuďom zručnosti a nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli prosperovať.

Postavenie mladých ľudí posilňujeme vtedy, keď venujeme pozornosť ich názorom a riešime nerovnosti, ktoré majú vplyv na ich životy. EÚ bude naďalej podporovať transformáciu vzdelávania na celom svete, v neposlednom rade aj prostredníctvom investícií v rámci iniciatívy Global Gateway, a to s cieľom zlepšovať prístup mladých ľudí k ekonomickým príležitostiam, posilňovať schopnosť mladých ľudí prispievať k udržateľnému rozvoju a stimulovať zelenú a digitálnu transformáciu na celom svete a podporovať zdravie, duševnú a fyzickú pohodu mladých ľudí a ich prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam. Zároveň bude aj naďalej venovať osobitnú pozornosť deťom a mladým ľuďom žijúcim v konfliktných situáciách.

  1. Partnerstvo s cieľom prepájať: podpora príležitostí pre mladých ľudí na nadväzovanie kontaktov a výmenu názorov s ich rovesníkmi na celom svete.
Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Cieľom EÚ je podporovať mobilitu mladých ľudí, výmeny a vytváranie sietí ako základný aspekt medziľudského rozmeru stratégie Global Gateway. Účelom je zabezpečiť rozmanitosť a inkluzívnosť a zároveň venovať osobitnú pozornosť sociálnym a ekonomickým prekážkam, digitálnej priepasti a rizikám súvisiacim s dezinformáciami.

Akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ posilní prebiehajúce iniciatívy a v jeho kontexte sa spustia nové kľúčové iniciatívy zamerané na mladých ľudí na celom svete vrátane týchto iniciatív:

  • Iniciatíva Mládež a ženy v demokracii, na ktorú bolo vyčlenených 40 miliónov EUR, umocní hlas a vedúce postavenie mladých ľudí, aktivistov z radov mládeže a mládežníckych organizácií na celom svete posilnením ich práv, postavenia a účasti na verejných a politických záležitostiach. V rámci tejto iniciatívy sa podporia miestne organizácie a mladí aktivisti v oblasti inštitucionálneho dohľadu, boja proti korupcii, pozorovania volieb občanmi, presadzovania demokratických reforiem, občianskeho vzdelávania, presadzovania práva voliť, slobody združovania a zhromažďovania a ľudských práv.
  • Fond na posilnenie postavenia mládeže je novou pilotnou iniciatívou s rozpočtom 10 miliónov EUR, z ktorej sa bude poskytovať priama finančná podpora iniciatívam realizovaným pod vedením mladých ľudí v partnerských krajinách a zameraným na plnenie cieľov udržateľného rozvoja na miestnej úrovni, najmä v oblasti životného prostredia a zmeny klímy a začlenenia zraniteľných a marginalizovaných mladých ľudí.
  • Africko-európska akadémia mládeže poskytne finančnú podporu vo výške 50 miliónov EUR na formálne a neformálne vzdelávacie príležitosti a výmeny pre mladých ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoje vodcovské schopnosti a vytvoriť siete tvorcov zmien v Afrike.

Akčný plán pre mládež je súčasťou úsilia inštitúcií EÚ vyvinutého v rámci Európskeho roka mládeže 2022 a jeho medzinárodného rozmeru, pričom objasňuje dôležitú úlohu mladých ľudí pri budovaní lepšej budúcnosti, ktorá by mala byť ekologickejšia, inkluzívnejšia a digitálnejšia.

Súvislosti

Akčný plán pre mládež je výsledkom rozsiahlych konzultácií s viac ako 220 zainteresovanými stranami na celom svete, najmä s organizáciami pôsobiacimi v oblasti práv detí a mládeže. Reaguje na legitímnu požiadavku mladých ľudí, ktorá sa odrazila aj vo výsledkoch Konferencie o budúcnosti Európy, aby boli štruktúrovanejšie zapájaní do procesov tvorby politiky a rozhodovacích procesov v EÚ.

Akčný plán pre mládež posilňuje medzinárodný rozmer stratégie EÚ pre mládež a vychádza zo stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa.

Takisto vychádza z akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu, v ktorom sa zdôrazňuje potreba rovnocennej, plnej a zmysluplnej účasti mladých ľudí na verejnom a politickom živote, ako aj z Európskeho piliera sociálnych práv. V neposlednom rade sa ním vykonáva akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť (GAP) III, keďže sa v ňom kladie dôraz na posilnenie postavenia dievčat a mladých žien.

Správa o ukazovateľoch týkajúcich sa mládeže a sprievodný súbor údajov Spoločného výskumného centra Komisie (JRC) prispievajú k tomu, aby bol prístup k akčnému plánu pre mládež založený na dôkazoch. Správa obsahuje mapu medzinárodných údajov o mládeži vo viacerých hlavných tematických oblastiach a v záujme dosiahnutia väčšej súdržnosti poskytuje odporúčania všetkým zainteresovaným stranám, ktoré sa zaoberajú problematikou mládeže.

Akčný plán pre mládež takisto podporí vykonávanie programu OSN pre mládež, mier a bezpečnosť a úlohu mladých ľudí pri budovaní trvalého mieru, prispievaní k spravodlivosti a zmiereniu a pri boji proti násilnému extrémizmu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Schengen

Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili schengenskú spoluprácu

Komisia prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Je k nemu pripojená …

Consent choices