Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia prišla s návrhmi v boji proti vysokým cenám energií, aj na zaistenie bezpečnosti dodávok

Komisia navrhuje nové núdzové nariadenie s cieľom riešiť vysoké ceny plynu v EÚ a zabezpečiť bezpečnosť dodávok počas tejto zimy. Uskutoční sa to prostredníctvom spoločného nákupu plynu, mechanizmov na obmedzenie cien na plynovej burze TTF, nových opatrení týkajúcich sa transparentného využívania infraštruktúry a solidarity medzi členskými štátmi a nepretržitého úsilia o zníženie dopytu po plyne.

Nariadenie obsahuje tieto hlavné prvky:

Agregácia dopytu EÚ a spoločný nákup plynu s cieľom vyjednať lepšie ceny a znížiť riziko, že sa členské štáty navzájom predbehnú na globálnom trhu, a zároveň zabezpečiť bezpečnosť dodávok v celej EÚ;
Pokrok v práci na vytvorení novej referenčnej ceny LNG do marca 2023; a v krátkodobom horizonte návrh mechanizmu cenovej korekcie na stanovenie dynamického cenového limitu pre transakcie na plynovej burze TTF a dočasného goliera alebo pásma na zabránenie extrémnym cenovým skokom na trhoch s derivátmi;
Štandardné pravidlá solidarity medzi členskými štátmi v prípade nedostatku dodávok, rozšírenie povinnosti solidarity na členské štáty bez priameho pripojenia na plynovod, aby sa do nej zapojili aj tie, ktoré majú zariadenia LNG; a návrh na vytvorenie mechanizmu prideľovania plynu pre členské štáty postihnuté núdzovým stavom v oblasti dodávok plynu na regionálnej úrovni alebo na úrovni Únie.

V kombinácii s už dohodnutými opatreniami na zníženie dopytu po plyne a elektrickej energii, skladovanie plynu a prerozdelenie prebytkov z energetického sektora tieto nové kroky zlepšia stabilitu na európskych trhoch s plynom túto zimu a po nej. Tieto opatrenia tiež pomôžu ďalej zmierniť tlak na ceny, ktorý pociťujú európski občania a priemysel, a zároveň zabezpečia bezpečnosť dodávok a fungujúci vnútorný trh. Komisia bude pokračovať vo svojej práci v ďalších oblastiach vrátane revízie dočasného krízového rámca pre štátnu pomoc koncom tohto mesiaca a ďalšieho vývoja spôsobov obmedzenia vplyvu vysokých cien plynu na ceny elektrickej energie.

Okrem toho Komisia vykoná posúdenie potrieb projektu REPowerEU s cieľom urýchliť prechod na čistú energiu a zabrániť fragmentácii jednotného trhu s cieľom predložiť návrhy na posilnenie finančnej sily EÚ pre REPowerEU. Komisia tiež navrhuje cielené flexibilné využívanie finančných prostriedkov politiky súdržnosti na riešenie vplyvu súčasnej energetickej krízy na občanov a podniky, pričom sa využije až 10 % celkových vnútroštátnych prostriedkov na roky 2014 – 2020 v hodnote takmer 40 miliárd EUR.

Spoločný nákup

Hoci EÚ dosiahla výrazný pokrok pri plnení svojich zásobníkov plynu na túto zimu, pričom k dnešnému dňu dosiahla viac ako 92 % naplnenie, musíme sa pripraviť na možné ďalšie narušenia a položiť pevné základy na nasledujúci rok. Preto navrhujeme vybaviť EÚ novými právnymi nástrojmi na spoločný nákup plynu. Komisia by uzavrela zmluvu s poskytovateľom služieb, ktorý by organizoval agregáciu dopytu na úrovni EÚ, zoskupoval potreby dovozu plynu a hľadal ponuky na trhu, ktoré by zodpovedali dopytu. Navrhujeme povinnú účasť podnikov členských štátov na agregácii dopytu EÚ, aby sa splnilo aspoň 15 % ich príslušných cieľov naplnenia zásobníkov. Spoločnosti by mali možnosť vytvoriť európske konzorcium na nákup plynu v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ. Spoločný nákup pomôže najmä menším členským štátom a spoločnostiam, ktoré sú ako kupujúci v menej výhodnej situácii, získať prístup k objemom plynu za lepších podmienok.

Nariadenie obsahuje aj ustanovenia na zvýšenie transparentnosti zamýšľaných a uzavretých nákupov dodávok plynu, aby bolo možné posúdiť, či sú splnené ciele bezpečnosti dodávok a energetickej solidarity. Komisia by mala byť informovaná pred uzavretím každého nákupu plynu alebo memoranda o porozumení nad objem 5TWh (niečo viac ako 500 miliónov kubických metrov) a môže vydať odporúčanie v prípade potenciálne negatívneho vplyvu na fungovanie spoločného nákupu, vnútorného trhu, bezpečnosť dodávok alebo energetickú solidaritu.

Riešenie vysokých cien plynu na burze

Hoci sa veľkoobchodné ceny od vrcholu v lete 2022 znížili, pre čoraz väčší počet Európanov zostávajú neudržateľne vysoké. Vychádzajúc z našej predchádzajúcej práce s členskými štátmi na zmiernení vplyvu vysokých cien elektriny a prerozdelení nadmerných ziskov energetického sektora medzi občanov a priemysel, dnes navrhujeme cielenejší zásah do trhových cien plynu. Mnohé zmluvy o dodávke plynu v Európe sú indexované na hlavnej európskej burze s plynom TTF, ktorá už presne neodráža cenu transakcií s LNG v EÚ. Komisia preto v spolupráci s agentúrou ACER vyvíja novú doplnkovú cenovú referenčnú hodnotu s cieľom riešiť tento systémový problém. Nová referenčná hodnota zabezpečí stabilné a predvídateľné ceny pre transakcie s LNG. Podľa navrhovaného nariadenia by Komisia poverila agentúru ACER, aby vytvorila objektívny nástroj na hodnotenie denných cien a následne referenčnú hodnotu, ktorú by mohli operátori na trhu s energiou používať na indexovanie cien vo svojich zmluvách o dodávkach plynu.

Kým sa táto referenčná hodnota vytvorí, Komisia navrhuje zaviesť mechanizmus na obmedzenie cien prostredníctvom hlavnej európskej burzy s plynom, TTF, ktorý by sa spustil v prípade potreby. Mechanizmus korekcie cien by dočasne stanovil dynamický cenový limit pre transakcie na TTF. Transakcie s cenou vyššou ako dynamický limit by sa v TTF nemohli uskutočniť. To pomôže zabrániť extrémnej volatilite a nadmerným cenám. Okrem toho Komisia s cieľom obmedziť nadmernú volatilitu cien a predchádzať extrémnym cenovým skokom na trhoch s energetickými derivátmi navrhuje zaviesť nový dočasný golier pre skokové zmeny cien v priebehu dňa, ktorý by stanovili burzy derivátov v EÚ. Tento mechanizmus bude chrániť energetické subjekty pred veľkými vnútrodennými cenovými výkyvmi.

S cieľom zmierniť problémy s likviditou, ktorým v súčasnosti čelia mnohé energetické spoločnosti pri plnení maržových požiadaviek pri využívaní derivátových trhov, Komisia dnes prijala nové pravidlá pre účastníkov trhu, ktorými sa dočasne rozširuje zoznam oprávnených kolaterálov o nepeňažné kolaterály vrátane vládnych záruk. Po druhé, Komisia prijala nové pravidlá, ktorými sa zvyšuje prah pre zúčtovanie z 3 miliárd EUR na 4 miliardy EUR. Pod touto hranicou sa na nefinančné spoločnosti nebudú vzťahovať požiadavky na maržu pre ich mimoburzové (OTC) deriváty. Obe tieto opatrenia poskytnú podnikom veľmi potrebné úľavy a zároveň zachovajú finančnú stabilitu. Zavedenie týchto opatrení nasleduje po rozsiahlych konzultáciách s európskymi a vnútroštátnymi regulačnými orgánmi, ako aj so zainteresovanými stranami a účastníkmi trhu. Agentúra ACER a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) posilňujú svoju spoluprácu vytvorením novej spoločnej pracovnej skupiny s cieľom posilniť svoje kapacity na monitorovanie a odhaľovanie možnej manipulácie s trhom a zneužívania trhu na európskych spotových a derivátových trhoch s energiou ako preventívne opatrenie na ochranu stability trhu.

Viac..  EK v novom sankčnom balíku voči Rusku neplánuje nové zákazy dovozu

Solidarita a zníženie dopytu

Komisia pozorne sleduje opatrenia na zníženie dopytu. Predbežná analýza na základe správ členských štátov ukazuje, že v auguste a septembri by spotreba plynu v EÚ mala byť približne o 15 % nižšia ako priemer za predchádzajúcich 5 rokov. Podobné úsilie bude potrebné každý mesiac až do marca, aby sa dosiahol súlad s nariadením Rady. Členské štáty budú každé dva mesiace podávať správy o svojom pokroku. Komisia je pripravená spustiť varovanie EÚ alebo prehodnotiť tieto ciele, ak sa súčasné opatrenia ukážu ako nedostatočné. S cieľom posilniť pripravenosť na prípadné núdzové situácie Komisia navrhuje aj opatrenia, ktoré členským štátom umožnia ďalej znížiť nepodstatnú spotrebu, aby sa zabezpečilo zásobovanie základných služieb a priemyslu plynom, a rozšíriť solidárnu ochranu na kritické objemy plynu na výrobu elektrickej energie. To by v žiadnom prípade nemalo ovplyvniť spotrebu domácností, ktoré sú zraniteľnými zákazníkmi.

Keďže nie všetky členské štáty zaviedli potrebné dvojstranné dohody o solidarite, Komisia navrhuje stanoviť štandardné pravidlá. Tým sa zabezpečí, že každý členský štát, ktorý bude čeliť núdzovej situácii, dostane plyn od ostatných výmenou za spravodlivú kompenzáciu. Povinnosť poskytnúť solidaritu sa rozšíri aj na nepripojené členské štáty so zariadeniami LNG za predpokladu, že plyn bude možné prepraviť do členského štátu, v ktorom je potrebný. Na optimalizáciu využívania infraštruktúry LNG a plynovodov Komisia navrhuje nové nástroje na poskytovanie informácií o dostupnej kapacite a nové mechanizmy, ktoré zabezpečia, aby sa kapacita nerezervovala a nenechávala sa nevyužitá prevádzkovateľmi trhu. Komisia dnes tiež navrhuje odporúčanie Rady o ochrane kritickej infraštruktúry vzhľadom na podozrenie zo sabotáže plynovodov Nord Stream 1 a 2.

Súvislosti

Komisia sa v uplynulom roku zaoberala otázkou rastúcich cien energie a členské štáty zaviedli na vnútroštátnej úrovni mnohé opatrenia, ktoré Komisia poskytla prostredníctvom súboru nástrojov pre ceny energie prijatého v októbri 2021.

Situácia na trhu s energiou sa výrazne zhoršila po invázii Ruska na Ukrajinu a jeho ďalšom vyzbrojovaní svojich energetických zdrojov s cieľom vydierať Európu, čo ešte zhoršilo už aj tak napätú situáciu v zásobovaní po pandémii COVID-19. Keďže Rusko naďalej manipuluje s dodávkami plynu a z neodôvodnených príčin prerušuje dodávky do Európy, trhy sú stále napätejšie a nervóznejšie. Komisia preto na jar 2022 rozšírila súbor nástrojov pre ceny energie o oznámenie o krátkodobých zásahoch na trhu a dlhodobých zlepšeniach koncepcie trhu s elektrinou a plán REPowerEU. Komisia navrhla nové minimálne povinnosti týkajúce sa skladovania plynu a ciele zníženia dopytu po plyne s cieľom zmierniť rovnováhu medzi ponukou a dopytom v Európe a členské štáty tieto návrhy pred letom rýchlo prijali.

Ceny sa ďalej zvyšovali v letných mesiacoch, ktoré boli tiež poznačené extrémnymi poveternostnými podmienkami spôsobenými zmenou klímy. Najmä suchá a extrémne horúčavy mali vplyv na výrobu elektrickej energie vo vodných a jadrových elektrárňach, čo ďalej znížilo dodávky. Komisia preto v septembri navrhla a členské štáty odsúhlasili dodatočné opatrenia na základe článku 122 zmluvy s cieľom znížiť dopyt po elektrickej energii a zachytiť neočakávané zisky energetického sektora s cieľom rozdeliť viac príjmov občanom a priemyslu. Dnešné návrhy dopĺňajú už prijaté opatrenia a pokračujú v našej práci na riešení výnimočnej situácie na svetových a európskych trhoch s energiou. Komisia dnes uverejnila aj prvú časť svojej výročnej správy o stave energetickej únie.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov

Predsedníčka Ursula von der Leyenová povedala: „Vojna Ruska na Ukrajine má vážne dôsledky na svetové a európske energetické trhy. Konáme jednotne a dobre sme sa pripravili na nadchádzajúcu zimu, plníme zásobníky plynu, šetríme energiou a hľadáme nových dodávateľov. Teraz môžeme s väčšou istotou čeliť nadmerným a nestálym cenám. Túto zimu zavedieme dočasný mechanizmus na obmedzenie nadmerných cien a zároveň vypracujeme novú referenčnú hodnotu, aby sa s LNG obchodovalo za spravodlivejšiu cenu. Poskytneme právne nástroje na spoločný nákup plynu v EÚ, zabezpečíme solidaritu v oblasti bezpečnosti dodávok pre všetky členské štáty a budeme rokovať s našimi spoľahlivými dodávateľmi plynu s cieľom zabezpečiť plyn za prijateľné ceny. Musíme však tiež urýchliť investície do obnoviteľných zdrojov energie a infraštruktúry. Viac a rýchlejšie investovať do prechodu na čistú energiu je našou štrukturálnou odpoveďou na túto energetickú krízu.“

Výkonný podpredseda EK Frans Timmermans povedal: „Niekoľko nasledujúcich zím bude náročných, ale dnešný balík pomôže udržať európske rodiny v teple a priemysel v chode. Ak teraz prijmeme opatrenia a vytvoríme nástroje na spoločný nákup plynu namiesto toho, aby sme sa navzájom predbiehali, budeme môcť do ďalšej vykurovacej sezóny opäť vstúpiť s dostatkom plynu v zásobníkoch. V reakcii na mimoriadne nestále ceny spôsobené Putinovým zbrojením v oblasti energetiky Komisia tiež pracuje na tom, aby sa na trh s energiou vrátila stabilita. Lacné fosílne palivá sa však nevrátia a my musíme urýchliť prechod na obnoviteľné zdroje energie. Preto musíme zvážiť spôsoby financovania ďalších investícií do prechodu Európy na zelenú energiu prostredníctvom programu REPowerEU.“

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová, ktorá je zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „V krízových situáciách s nedostatkom dodávok môže byť spojenie síl pri rokovaniach účinným spôsobom, ako dosiahnuť lepšie ceny a podmienky. V súvislosti so súčasnou plynovou krízou sme pripravení sprevádzať firmy, ktoré chcú vstúpiť do spoločného nákupného konzorcia, pod podmienkou dodržania ochranných opatrení a v súlade s našimi pravidlami hospodárskej súťaže. Naším cieľom je zabezpečiť, aby bolo možné využiť všetky výhody spoločného nákupu a ďalej ich sprostredkovať.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Dohoda ministrov energetiky EÚ prispieva k stabilite cien za energie

Dohoda, ktorú v utorok v Bruseli dosiahli európski ministri pre energetiku, prispieva k stabilite cien …

Consent choices