europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament schválil nástroj pre spravodlivú hospodársku súťaž na jednotnom trhu

Európsky parlament dal vo štvrtok zelenú novému zákonu EÚ, ktorý zaisťuje, že zahraničné dotácie poskytované krajinami spoza hraníc EÚ nenarušia vnútorný trh Únie.

Nové nariadenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 598 (za): 5 (proti): 9 (zdržalo sa hlasovania), umožňuje Európskej komisii skúmať dotácie, ktoré verejné orgány mimo EÚ poskytujú spoločnostiam pôsobiacim v Únii. Ak sa zistí, že dotácie narúšajú hospodársku súťaž, Komisia môže uplatniť opatrenia na vyriešenie tohto problému. Tie by mali zabrániť podnikom využívať napríklad pôžičky s nulovým úrokom, financovanie pod úrovňou nákladov, preferenčné daňové zaobchádzanie alebo priame štátne granty na to, aby pri fúziách, akvizíciách alebo pri verejnom obstarávaní predbehli konkurentov z EÚ.

Nariadenie reaguje na dlhodobú regulačnú medzeru. Podpora poskytovaná krajinami mimo EÚ nebola totiž dosiaľ regulovaná, avšak členské štáty EÚ sú dlhodobo viazané prísnymi pravidlami štátnej pomoci.

Spoločnosti budú musieť na základe nových pravidiel informovať Komisiu o plánovaných fúziách a akvizíciách, ak jedna zo zainteresovaných strán má v EÚ obrat aspoň 500 miliónov eur a zahraničný finančný príspevok je aspoň 50 miliónov eur. Komisia preskúma aj výberové konania vo verejnom obstarávaní, ak hodnota obstarávania je aspoň 250 miliónov eur.

Efektívnejšia kontrola

Parlamentní vyjednávači posilnili účinnosť opatrení EÚ tým, že do pôsobnosti nariadenia výslovne zahrnuli štátne spoločnosti, ktoré často dostávajú dotácie. Skrátili tiež lehotu, ktorú má Komisia k dispozícii na vyšetrovanie verejného obstarávania, a zabezpečili, že členské štáty, spoločnosti a iné zainteresované strany budú mať k dispozícii osobitné kanály na informovanie Komisie o potenciálne narušujúcich dotáciách.

Usmernenia a multilaterálne riešenia

Poslanci tiež zlepšili právnu istotu tým, že zaviazali Komisiu vydať usmernenia o tom, ako posudzuje narušujúcu povahu zahraničných dotácií a ako posudzuje vplyv trh narúšajúcej dotácie vo vzťahu k jej potenciálnym výhodám. Zabezpečili tiež podnikom možnosť overiť si prostredníctvom konzultácie s Komisiou potrebu zverejniť prijaté dotácie. Cieľom novej právnej úpravy je zlepšiť mnohostranné pravidlá o dotáciách. V prípade prijatia ekvivalentných multilaterálnych pravidiel by preto mohlo dôjsť k zrušeniu aktuálneho nariadenia EÚ.

Vyhlásenie spravodajcu

„Dnes sme sa posunuli o krok bližšie k tomu, aby sme definitívne ukončili slobodný prístup, ktorý postavil európske spoločnosti podliehajúce prísnej kontrole dotácií proti zahraničným konkurentom s neobmedzeným prístupom k zahraničnej štedrosti. Toto nariadenie so svojimi možnosťami dialógu s tretími krajinami, ktoré Parlament posilnil, dáva Európskej komisii do zálohy ďalší nástroj na zastavenie rastúceho prílivu globálnych pretekov o škodlivé dotácie. Dôveryhodnosť a efektívna implementácia tohto nového nástroja teraz závisí od ľudských zdrojov, ktoré doň investujeme – je čas nasmerovať naše peniaze k našim prioritám,“ vyhlásil spravodajca Christophe Hansen (EPP, LU).

Ďalší postup

Po schválení Európskym parlamentom sa očakáva, že Rada (ministrov) EÚ dohodu oficiálne prijme 28. novembra. Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Viac..  Psy, mačky, aj preprava zvierat. Návrh nových pravidiel na zlepšenie životných podmienok zvierat

Súvislosti

EÚ je mimoriadne otvorená ekonomika: je to jeden z najväčších obchodných blokov na svete, ktorý tvorí 16% svetového obchodu, a v roku 2021 získala 117 miliárd eur v priamych zahraničných investíciách. Rastie však počet prípadov, v ktorých sa zdá, že zahraničné dotácie uľahčili získavanie podnikov EÚ, ovplyvnili investičné rozhodnutia alebo narušili obchod so službami na úkor spravodlivej hospodárskej súťaže.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Európske podniky dnes môžu byť vo veľkých verejných obstarávaniach znevýhodnené tým, že spoločnosti mimo EÚ získajú zahraničné dotácie, ktoré ich v súťaži neférovo zvýhodnia. Verím, že Európsky parlament zavedie nový nástroj, ktorý tomu zamedzí. Európska komisia pri veľkých verejných obstarávaniach preverí, či mimoeurópske firmy nečerpali výhody, ktoré by ich neférovo zvýhodnili v súťaži. Musíme chrániť náš trh a zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž pre európske aj slovenské spoločnosti.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „V Európskej únii veríme vo férový trh. Zatiaľ čo my máme veľmi prísnu kontrolu dotácii, tak pri dovážanom tovare túto kontrolu nemáme. Týmto nástrojom budeme môcť túto situáciu kontrolovať, a to najmä napríklad pri verejných obstarávaniach.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Som proti zásahom zo strany firiem či vlád (domácich či zahraničných), ktoré môžu poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ a narušiť v Únii hospodársku súťaž. Tento návrh však podľa môjho názoru opäť neobsahuje dostatočne transparentné kritériá, na základe ktorých budú firmy z tretích krajín penalizované či vylučované z verejných obstarávaní. Tieto kritéria by mali byť transparentné aj preto, aby sa EÚ nestala viac protekcionistickou, teda aby sa v nej nezvýhodňovali určité sektory (rentseekeri) na úkor občana (spotrebiteľa).“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Zahraničné dotácie čoraz častejšie narúšajú hospodársku súťaž na vnútornom trhu EÚ. Preto podporujem, aby všetky podniky, aj mimo EÚ podliehali rovnakému systému kontroly.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Tento návrh je dôležitý, pretože sa zaoberá dlhodobou regulačnou medzerou, ktorá stavia európske spoločnosti do konkurenčnej nevýhody v porovnaní s niektorými zahraničnými konkurentmi využívajúcimi zahraničné subvencie. Zatiaľ čo subvencie poskytované členskými štátmi EÚ podliehajú prísnej kontrole, subvencie poskytované tretími krajinami tejto kontrole často unikajú. Preto vítam toto posilnenie s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi európskymi a zahraničnými spoločnosťami na vnútornom trhu.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Ocenené slovenské firmy predstavia svoje kreatívne podnikanie v Bruseli

V Bratislave v Dome Európskej únie prebehlo vyhodnotenie súťaže SME Europe Awards o najinšpiratívnejší malý …

Consent choices