zeny, rodova rovnost
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Deň rovnosti odmeňovania: od 15. novembra už zarábajú len muži

Ženy v Európskej únii stále zarábajú menej ako muži za rovnakú prácu, pričom priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v EÚ je 13 %. To znamená, že na každé 1 euro, ktoré zarobí muž, zarobí žena 0,87 eura. Pokrok je stabilný, avšak stále príliš pomalý, pričom za 10 rokov sa rozdiel znížil o 2,8 percentuálneho bodu. Tento rok pripadá Európsky deň rovnakého odmeňovania na 15. novembra.

Pred týmto symbolickým dňom Věra Jourová, podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť, a Helena Dalli, komisárka pre rovnosť, uviedli: „Rovnaká práca si zaslúži rovnakú mzdu: to je základná zásada Európskej únie. Riešenie nespravodlivosti v podobe rozdielov v odmeňovaní žien a mužov sa nezaobíde bez zmeny štrukturálnej nerovnováhy v spoločnosti. Preto táto Komisia zdvojnásobila úsilie v oblasti rodovej rovnosti a základných príčin nerovnosti v odmeňovaní.

Teraz sme v záverečných krokoch k tomu, aby sa rodová rovnováha v správnych radách podnikov stala realitou v celej EÚ. Už sme zaviedli nové práva pre ženy a mužov, aby mali väčšiu možnosť voľby a lepšie si rozdelili opatrovateľské povinnosti a prácu. A spoliehame sa na to, že členské štáty zlepšia svoju hru v oblasti dostupného, cenovo prijateľného a kvalitného vzdelávania v ranom detstve a dlhodobej starostlivosti, ktoré sú nevyhnutným predpokladom podpory účasti žien na trhu práce. Musíme posilniť postavenie žien, aby mohli naplniť svoj potenciál.

Chýba však dôležitý kúsok skladačky: transparentnosť odmeňovania. Transparentnosť prispieva k odstráneniu rodovej zaujatosti v odmeňovaní od samého začiatku a posilňuje postavenie pracovníkov pri presadzovaní ich práva na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Vyzývame Európsky parlament a Radu, aby bez zbytočného odkladu prijali náš návrh smernice o transparentnosti odmeňovania. Všetci profitujú, keď sú si všetci rovní.

Súvislosti

Deväť z desiatich Európanov – žien aj mužov – si myslí, že je neprijateľné, aby ženy dostávali za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty nižšiu mzdu ako muži. Väčšina európskych pracovníkov je za zverejňovanie priemerných miezd podľa typu práce a pohlavia v ich spoločnosti.

Rozdiely v odmeňovaní mužov a žien sú prejavom štrukturálnejšej nerovnováhy medzi mužmi a ženami v ekonomickom zastúpení, prístupe k vzdelaniu a povinnostiach starostlivosti o domácnosť. Ženy sú stále nedostatočne zastúpené a podceňované v pozíciách s ekonomickým rozhodovaním. Veľkú väčšinu vedcov, inžinierov a kvalifikovaných technických pracovníkov tvoria muži. Ženy neúmerne znášajú povinnosti starostlivosti o domácnosť a deti, pričom 90 % formálnej pracovnej sily v oblasti starostlivosti tvoria ženy a 7,7 milióna žien je bez zamestnania z dôvodu povinností starostlivosti.

Viac..  Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

V marci 2020 Komisia zverejnila stratégiu rodovej rovnosti na roky 2020 – 2025, v ktorej stanovila opatrenia na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. V novembri 2020 Komisia prijala svoj Akčný plán rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien vo vonkajšej činnosti na roky 2021 – 2025.

Návrh Komisie o transparentnosti odmeňovania, prijatý 4. marca 2021, zavádza opatrenia na zabezpečenie toho, aby ženy a muži v EÚ dostávali rovnakú odmenu za rovnakú prácu. V júni 2022 Európsky parlament a Rada schválili návrh Komisie na zlepšenie rodovej rovnováhy v správnych radách podnikov. Čoskoro sa stane právnym predpisom EÚ.

Návrh Komisie o primeranej minimálnej mzde pre pracovníkov, prijatý 28. októbra 2020, podporuje rodovú rovnosť tým, že pomáha odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a vymaniť ženy z chudoby, keďže v Európe zarába minimálnu mzdu viac žien ako mužov. Komisia tiež rieši nedostatočné zastúpenie žien na trhu práce zlepšením rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov. Nová smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom nadobudla účinnosť 2. augusta 2022.

V septembri 2022 Komisia predstavila európsku stratégiu v oblasti starostlivosti s cieľom zabezpečiť kvalitné, cenovo dostupné a prístupné služby starostlivosti v celej Európskej únii. K stratégii sú pripojené dve odporúčania pre členské štáty týkajúce sa revízie barcelonských cieľov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a v oblasti prístupu k cenovo dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti.

 

O mam

Consent choices