Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci otvorili cestu pre nové zdroje príjmov EÚ

Europarlament v stredu pripravil pôdu pre zavedenie ďalšej generácie „vlastných zdrojov“ zo strany EÚ ako príjmov do jej rozpočtu.

Poslanci urobili dôležitý krok smerom k vykonaniu pozmeňujúceho návrhu k zákonu upravujúcemu príjmy EÚ, tzv. „rozhodnutím o systéme vlastných zdrojov“ (ORD), ktorý schválili 440 hlasmi za, 117 hlasovalo proti a 77 sa zdržalo hlasovania. Tento pozmeňujúci návrh po prijatí Radou a ratifikácii všetkými členskými štátmi zavedie tri nové zdroje príjmov: príjmy z obchodovania s emisiami (ETS); zdroje vytvorené navrhovaným mechanizmom kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ (CBAM); a podielom z prerozdelených ziskov veľkých nadnárodných spoločností (na základe prvého piliera dohody OECD/G20).

Začiatok prípravy ďalšieho balíka vlastných zdrojov a dodržanie plánu

Poslanci vyzvali Radu, aby urýchlene prijala toto rozhodnutie a zabezpečila včasné zavedenie nových vlastných zdrojov. Komisia musí podľa nich prijať  „ďalšie včasné opatrenia, ak nedôjde k odobreniu tohto rozhodnutia, alebo ak sa nenaplní predpokladaná úroveň príjmov pre rozpočet Únie.“

Taktiež zdôrazňujú, že podľa právne záväzného plánu z decembra 2020 obsiahnutého v medziinštitucionálnej dohode, Komisia by mala do konca roka 2023 predložiť návrh druhého súboru nových vlastných zdrojov, ktorý by mohol zahŕňať daň z finančných transakcií a vlastný nový zdroj z korporátneho sektora.

Zabezpečiť odolnosť rozpočtu EÚ voči budúcnosti

Parlament vo svojom nedávnom uznesení o budúcoročnom rozpočte EÚ uviedol, že pokrok v oblasti nových vlastných zdrojov je nevyhnutný pre financovanie dlhu vzniknutého v rámci nástroja NextGenerationEU (NGEU) a „pre finančnú stabilitu a vykonávanie súčasných a budúcich viacročných finančných rámcov“ – dlhodobých rozpočtov EÚ.

V samostatnom hlasovaní v utorok Parlament prijal uznesenie o vykonávaní stratégie vypožičiavania si na financovanie nástroja NextGenerationEU, ktorú vypracovali tí istí spoluspravodajcovia, ktorí sú zodpovední za spis EÚ o vlastných zdrojoch. Správa bola prijatá 474 hlasmi za, 80 hlasovalo proti a 78 sa zdržalo hlasovania.

Vyhlásenia spravodajcov

Spoluspravodajca José Manuel Fernandes (EPP, PT) povedal: „V rámci nástroja NextGenerationEU si Komisia požičala 800 miliárd EUR na finančných trhoch a 420 miliárd EUR z tejto sumy sa použilo na financovanie plánov obnovy a odolnosti pre členské štáty. Táto suma sa musí uhradiť z rozpočtu Európskej únie do roku 2058. Nemôžeme však zaťažovať budúce generácie. Nemôžeme ani znížiť rozpočty nadchádzajúcich programov EÚ a náklady na splatenie dlhu po roku 2027 sú vysoké: viac ako 15 miliárd EUR ročne. Z toho vyplýva rastúci význam nových príjmov pre splatenie dlhu a riešenie nových výziev prostredníctvom spoločných projektov.“

Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Spoluspravodajkyňa Valérie Hayer (Renew, FR) uviedla: „Európske inštitúcie sa zaviazali európskym občanom, že dlh, ktorý má NextGenerationEU, nebude splatený zvýšením daní alebo znížením rozpočtov programov EÚ, ale vytvorením nových vlastných zdrojov. Preto Parlament v čase, keď dokončujeme naše rokovania o reforme trhu s uhlíkom a o mechanizme kompenzácie uhlíka na hraniciach, týmto hlasovaním opätovne potvrdzuje svoju pozíciu jasne a dôrazne. Je to otázka dodržiavania našich záväzkov ako politických činiteľov a našej dôveryhodnosti voči investorom. Nestrácajme viac času: Rada musí toto rozhodnutie urýchlene vykonať.“

Súvislosti

ORD alebo rozhodnutie o vlastných zdrojoch je právnym základom pre zdroje príjmov z rozpočtu EÚ, a je tiež právnym základom, ktorým sa povoľuje vypožičanie finančných prostriedkov na finančných trhoch na financovanie Nástroja obnovy Next Generation EU (NGEU). Rada prijíma rozhodnutie jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom. Pred nadobudnutím účinnosti musia ORD ratifikovať všetky členské štáty.

O mam

Consent choices