potraviny, odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia organizuje prvú panelovú diskusiu občanov o znižovaní plytvania potravinami

Komisia v Bruseli od soboty organizuje prvú európsku panelovú diskusiu občanov. Občania sa v nej môžu vyjadriť k tomu, ako zintenzívniť opatrenia na zníženie plytvania potravinami v EÚ. Ide o prvú z panelových diskusií občanov novej generácie, ktoré boli spustené v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy. Začleňuje participatívne a deliberatívne postupy do procesu tvorby politík Európskej komisie v určitých kľúčových oblastiach politiky.

Znižovanie objemu odpadu, a najmä potravinového odpadu, je predmetom legislatívneho návrhu, ktorý je súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2023 v súlade s návrhmi Konferencie o budúcnosti Európy a stratégie Z farmy na stôl.

Účelom panelovej diskusie je umožniť občanom kolektívne sa zaoberať touto otázkou. Občania v nej predložia odporúčania, ktoré budú podkladom pre prácu Komisie v oblasti plytvania potravinami vrátane uvedeného legislatívneho návrhu a širšieho úsilia o dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti znižovania plytvania potravinami.

Panel pozostáva z náhodne vybraných občanov. Reprezentujú rozmanitosť EÚ z geografického hľadiska (národný a mestský/vidiecky pôvod), z hľadiska pohlavia, veku, sociálno-ekonomického pôvodu a úrovne vzdelania. Tretinu účastníkov tvoria mladí ľudia vo veku do 26 rokov.

Ďalšie kroky

Účastníci panelu sa stretnú v období medzi decembrom 2022 a februárom 2023. Prvé zasadnutie sa uskutoční 16. – 18. decembra v Bruseli. Otvorí ho podpredsedníčka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová a komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová. Druhé zasadnutie panelu sa uskutoční online formou 20. – 22. januára. Záverečné zasadnutie prebehne 10. – 12. februára v Bruseli. Počas tohto zasadnutia predloží panel Komisii záverečnú správu.

Súvislosti

Predsedníčka Komisie von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach z júla 2019 vyzvala na zvolanie Konferencie o budúcnosti Európy, ako súčasť nového impulzu pre európsku demokraciu, a zaviazala sa naplniť jej výsledky.

V nadväznosti na úspech konferencie Komisia začleňuje participatívne a deliberatívne postupy do svojho súboru nástrojov na tvorbu politík. Panelové diskusie občanov sú teraz súčasťou tvorby politiky Komisie v určitých kľúčových oblastiach. Predmetom týchto panelových diskusií novej generácie budú rokovania o budúcoročných iniciatívach zameraných na plytvanie potravinami, vzdelávaciu mobilitu a virtuálne svety.

Viac..  Ivan Štefanec: Dvojaká kvalita potravín musí byť sankcionovaná

V roku 2020 vzniklo v EÚ takmer 57 miliónov ton potravinového odpadu (127 kg na osobu). Jeho trhová hodnota sa odhaduje na 130 miliárd eur. Za 55 % všetkého potravinového odpadu sú zodpovedné domácnosti. Potravinový odpad má navyše významný vplyv na životné prostredie a predstavuje približne 5 % emisií skleníkových plynov v EÚ, ktoré súvisia s celkovou stopou spotreby potravín v EÚ.

Tým, že znížime plytvanie potravinami, môžeme výrazne znížiť aj naše zdroje a spotrebu energie. Boj proti plytvaniu potravinami má trojaký účinok: šetrí potraviny na ľudskú spotrebu, pomáha poľnohospodárom, podnikom a spotrebiteľom ušetriť peniaze a znižuje vplyv výroby a konzumácie potravín na životné prostredie.

EÚ a jej členské štáty sú odhodlané plniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Tieto ciele vyzývajú k zníženiu globálneho potravinového odpadu na obyvateľa na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni do roku 2030 o polovicu a zníženiu potravinových strát v celom potravinovom dodávateľskom reťazci.

Doterajší vývoj nepokročil v takom rozsahu a tempe, aké sú potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Zavedenie právne záväzných cieľov v oblasti znižovania plytvania potravinami na úrovni celej EÚ prostredníctvom nového legislatívneho návrhu má urýchliť pokrok EÚ v tejto oblasti. Zároveň sa v ňom členské štáty zaviažu prijať ambiciózne opatrenia na zníženie plytvania potravinami na národnej úrovni.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Dvojaká kvalita potravín musí byť sankcionovaná

Jednou z tém, ktoré rezonujú v Európskom parlamente je aj dvojaká kvalita výrobkov. Ide o …

Consent choices