Zdravotná únia. PHOTO: European Communities, 1993

Európska zdravotná únia: zaviedli nový rámec EÚ pre zdravotnú bezpečnosť

Od minulého týždňa sú oficiálne vytvorené základné prvky Európskej únie v oblasti zdravia. Patria sem nielen prísnejšie pravidlá EÚ týkajúce sa závažných cezhraničných ohrození zdravia, ale aj silnejší mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a nový núdzový rámec pre zdravotnícke protiopatrenia. Spolu s rozšíreným mandátom Európskej agentúry pre lieky (EMA) a zriadením orgánu pre pripravenosť na mimoriadne zdravotné situácie a reakciu na ne (HERA) má teraz EÚ k dispozícii nástroje potrebné na prípravu a lepšiu reakciu v prípade ohrozenia verejného zdravia.

Nadobudnutie účinnosti týchto nových pravidiel dopĺňa kapacity Európskej zdravotníckej únie v oblasti pripravenosti a reakcie a vytvára pevný právny rámec na zlepšenie kapacít EÚ v dôležitých oblastiach prevencie, pripravenosti, dohľadu, hodnotenia rizík, včasného varovania a reakcie.

Nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia teraz poskytuje EÚ:

  • spoľahlivé plánovanie pripravenosti a integrovanejší systém dohľadu
  • lepšiu kapacitu na presné hodnotenie rizík a cielenú reakciu
  • pevné mechanizmy na spoločné obstarávanie zdravotníckych protiopatrení
  • možnosť prijať spoločné opatrenia na úrovni EÚ na riešenie budúcich cezhraničných zdravotných hrozieb
Viac..  Vladimír Bilčík: Prechovávam úctu k právu na život, a rovnako k právu žien na slobodné rozhodnutie o svojom tele

Silnejšie ECDC je teraz schopné nielen vydávať odporúčania členským štátom týkajúce sa pripravenosti na zdravotné hrozby, ale aj hostiť novú sieť excelentných referenčných laboratórií EÚ a zriadiť pracovnú skupinu EÚ pre zdravie na rýchle zdravotné zásahy v prípade vypuknutia závažnej epidémie.

V záujme efektívnosti a operatívnosti v čase mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia umožňuje teraz nariadenie o núdzovom rámci zriadiť v rámci HERA krízový výbor pre zdravie. Táto rada bude na úrovni EÚ rýchlo koordinovať dodávky zdravotníckych protiopatrení a prístup k nim. Nariadenie tiež umožňuje aktiváciu zariadení EÚ pre výrobu, núdzové výskumné a inovačné plány a prístup k núdzovému financovaniu.

O mam

Odporúčame pozrieť

zdravie

Zdravotná únia: silnejšia reakcia EÚ na núdzové situácie vo verejnom zdraví

Europarlament schválil nové opatrenia na posilnenie schopnosti EÚ zamedziť šíreniu prenosných ochorení a kontrolovať ho …

Consent choices