mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Využívanie talentov v Európe: nový stimul pre regióny EÚ

Európa má talenty. Treba ich však podporovať, zvlášť keď sa EÚ nachádza vo fáze dôležitého demografického prechodu. Podpora je potrebná najmä v regiónoch, ktoré trpia úbytkom pracovných síl a nízkym podielom osôb s terciárnym vzdelaním, ale aj v regiónoch zasiahnutých odlevom mladých ľudí.

Ak s tým nič neurobíme, povedie demografický prechod k novým a prehlbujúcim sa územným rozdielom súvisiacim so starnutím regiónov a ich zaostávaním v počte pracovných síl a ich zručností. Môže sa tak zmeniť demografická štruktúra Európy, a tým narušiť odolnosť a konkurencieschopnosť EÚ. Zabezpečiť, aby sa regióny, ktoré môžu uviaznuť v pasci rozvoja talentov, stali odolnejšími a atraktívnejšími, je nevyhnutnou súčasťou záväzku EÚ zaručiť, aby sa na nikoho a na žiadne miesto nezabudlo.

Preto Komisia spúšťa „Mechanizmus podpory talentov“. Mechanizmus bude podporovať regióny EÚ zasiahnuté zrýchleným poklesom počtu ich obyvateľov v produktívnom veku v snahe zaškoliť, udržať si a prilákať ľudí, zručnosti a kompetencie potrebné na riešenie dosahu demografického prechodu.

Fungovanie mechanizmu je vysvetlené v dnešnom Oznámení o využívaní talentov v regiónoch Európy a ide o prvú kľúčovú iniciatívu v roku 2023, ktorá má podporiť Európsky rok zručností navrhnutý Komisiou v snahe priniesť nový impulz do procesu rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností. V oznámení sú uvedené na mieru šité a viacrozmerné riešenia orientované na miestne potreby vrátane využívania existujúcich fondov a iniciatív EÚ na podporu regiónov, ktoré sú najviac zasiahnuté prebiehajúcim demografickým prechodom a jeho vedľajšími účinkami, ako aj na predchádzanie vzniku nových a rastúcich územných rozdielov v EÚ.

Komisia dnes zároveň uverejňuje svoju správu o vplyve demografických zmien za rok 2023, ktorou sa aktualizuje demografická správa z roku 2020. Správa sa nanovo venuje demografickým trendom a vplyvom, ktoré boli identifikované vo svetle nedávneho vývoja, ako napríklad brexit, pandémia COVID-19 či ruská vojenská agresia voči Ukrajine. V správe sa zdôrazňuje, že na zabezpečenie budúcej prosperity a blahobytu v EÚ je nevyhnutné riešiť výzvy, ktoré so sebou prináša demografický prechod. Patrí k nim starnutie a zároveň klesajúci počet obyvateľov, stále menej ľudí v produktívnom veku, ako aj zväčšujúce sa územné rozdiely vrátane narastajúcich rozdielov medzi mestom a vidiekom. Správa sa zaoberá tým, ako a či sa zavedené demografické modely urýchlia alebo naopak narušia, kedy k nim dôjde a či sú narušenia prechodné alebo majú trvalý vplyv na demografické zmeny.

„Pasca rozvoja talentov“ v niektorých regiónoch EÚ

Členské štáty EÚ čelia prudkému poklesu počtu obyvateľov v produktívnom veku. Ich počet sa v rokoch 2015 až 2020 znížil o 3,5 milióna a očakáva sa, že do roku 2050 z tohto počtu ubudne ďalších 35 miliónov ľudí.

82 regiónov v 16 členských štátoch (ktoré tvoria takmer 30 % obyvateľstva EÚ) je výrazne zasiahnutých práve poklesom počtu obyvateľov v produktívnom veku, nízkym podielom absolventov univerzít a inštitúcií vyššieho vzdelávania, prípadne negatívna mobilitou svojich obyvateľov vo veku 15 – 39 rokov. Tieto regióny čelia osobitným štrukturálnym výzvam, ako sú neefektívnosť na trhu práce, v systémoch vzdelávania, odbornej prípravy a vzdelávania dospelých, nízka výkonnosť v oblastiach inovácií, verejnej správy či rozvoja podnikania, ako aj slabý prístup k službám. Riešením týchto výziev by regióny mohli prilákať viac kvalifikovaných pracovníkov. Niektoré z týchto regiónov už uviazli v „pasci rozvoja talentov“, kým iné sa do nej môžu dostať v blízkej budúcnosti. Ak táto situácia zostane bez odozvy, ohrozí dlhodobú prosperitu EÚ.

Nový „Mechanizmus podpory talentov“ v EÚ

Komisia vytvorí Mechanizmus podpory talentov založený na ôsmich pilieroch:

  1. V roku 2023 sa spustí nový pilotný projekt, ktorý má pomôcť regiónom vystaveným „pasci rozvoja talentov“ s vypracovaním, konsolidáciou, rozvojom a realizáciou na mieru šitých a komplexných stratégií, ako aj s identifikáciou vhodných projektov týkajúcich sa odbornej prípravy, prilákania a udržania kvalifikovaných pracovníkov a identifikáciu príslušných projektov. Z projektu sa podporia pilotné regióny vybrané na základe verejnej výzvy;
  2. V roku 2023 bude spustená nová iniciatíva s názvom „Inteligentná adaptácia regiónov na demografický prechod“ s cieľom pomôcť regiónom s vyšším podielom odlivu mladých ľudí prispôsobiť sa demografickému prechodu a investovať do rozvoja talentov využitím na mieru šitých politík orientovaných na miestne potreby. Aj v tomto prípade sa regióny, ktoré budú príjemcami pomoci, vyberú na základe verejnej výzvy;
  3. Nástroj technickej podpory bude na požiadanie v rámci výzvy na rok 2023 podporovať členské štáty v reformách na celoštátnej a regionálnej úrovni potrebných na riešenie úbytku obyvateľov v produktívnom veku, nedostatku zručností a schopnosti reagovať na potreby miestneho trhu;
  4. Programy politiky súdržnosti, ako aj medziregionálne inovačné investície budú stimulovať inovácie a príležitosti pre vysokokvalifikované pracovné miesta, a tým prispejú k zlepšeniu možností udržať si talenty v týchto regiónoch a prilákať nové;
  5. Nová výzva na inovačné opatrenia v rámci „Európskej mestskej iniciatívy“ na otestovanie riešení orientovaných na miestne potreby a riadených mestami s úbytkom obyvateľstva, ktoré sa zameriavajú na výzvy súvisiace s rozvojom, udržaním alebo prilákaním kvalifikovaných pracovníkov;
  6. Iniciatívy EÚ, ktoré podporujú rozvoj talentov, budú propagované na osobitných webových stránkach. Zainteresované regióny tak získajú ľahší prístup k informáciám o politikách EÚ v oblastiach, ako sú výskum a inovácie, odborná príprava, vzdelávanie a mobilita mládeže;
  7. Výmena skúseností a šírenie osvedčených postupov: regióny budú môcť vytvárať tematické a regionálne pracovné skupiny na riešenie konkrétnych profesijných alebo územných výziev;
  8. Rozvoj analytických poznatkov potrebných na podporu a uľahčenie politík regionálneho rozvoja a migrácie založených na dôkazoch.
Viac..  Deň Európy: pred európskymi voľbami sa pamiatky v mestách EÚ rozsvietia v jej farbách

Objavovanie talentov využitím existujúcich fondov a iniciatív EÚ

V dnešnom oznámení sa zdôrazňuje aj to, ako môžu existujúce nástroje a politiky EÚ, aj pod vedením európskeho semestra, podporiť hospodársku revitalizáciu a rozvoj správnych zručností na prilákanie činností s vysokým potenciálom v regiónoch, ktoré to potrebujú. Patrí sem aj nový európsky inovačný program, v ktorom je iniciatíva týkajúca sa talentov v oblasti špičkových technológií (Deep Tech Talent) vytýčená ako osobitná hlavná iniciatíva reagujúca na nedostatok talentov v špičkových technologických odvetviach, do ktorej sa zaintegrujú všetky regióny v Európe.

V oznámení je zároveň podčiarknutý význam politiky súdržnosti, ktorá bude aj naďalej pomáhať týmto regiónom diverzifikovať svoje hospodárstvo, zlepšiť dostupnosť služieb, zvýšiť efektívnosť verejnej správy a zabezpečiť zapojenie regionálnych a miestnych orgánov prostredníctvom stratégií orientovaných na miestne potreby.

V neposlednom rade sa v oznámení uvádza množstvo príkladov národných a regionálnych iniciatív a najlepších postupov, ktoré účinne riešia štrukturálne výzvy v miestnom kontexte a zvyšujú atraktívnosť regiónov pre talenty. Komisia v záujme uľahčenia vzájomného učenia sa pokračuje v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi a mapuje najnaliehavejšie demografické výzvy, ktoré identifikovali, ako aj príklady politík a projektov zameraných na riadenie vplyvov demografických zmien.

Ďalšie kroky

Komisia bude pravidelne podávať správy o vykonávaní tohto oznámenia.

Súvislosti

Riešenie demografických zmien je kľúčom k vybudovaniu spravodlivejšej a odolnejšej spoločnosti. Súčasný demografický prechod ovplyvňuje rôzne oblasti politiky, preto si vyžaduje zapojenie tvorcov politík do komplexnej koordinácie v spolupráci so všetkými príslušnými aktérmi na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a na úrovni EÚ. Kým väčšina politických pák súvisiacich s týmito výzvami zostáva na vnútroštátnej úrovni, Komisia sa vo svojich politických návrhoch snaží zohľadňovať dôsledky a vplyv demografických zmien.

Komisia ešte v roku 2020 prijala správu o vplyve demografickej zmeny v Európe, ktorá pripravila pôdu pre ďalšie iniciatívy v roku 2021, akými boliZelená kniha o starnutí a Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ do roku 2040.

K aktuálnym iniciatívam na úrovni EÚ, ktoré podporujú členské štáty v zvládaní demografických zmien v rôznych oblastiach a odvetviach, patria: Európska stratégia v oblasti starostlivosti spolu s Odporúčaniami Rady týkajúcimi sa prístupu k cenovo dostupnej, vysokokvalitnej dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ďalej Komplexná stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa a Európska záruka pre detiBalík na podporu zamestnanosti mladých ľudí a tiež Odporúčanie Komisie týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanostiOdporúčanie Rady týkajúce sa zabezpečenia spravodlivej transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvoBalík opatrení v oblasti zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím, ako aj nedávny návrh vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností a dnes prijaté Oznámenie o využívaní talentov v regiónoch Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Komisia predložila celý rad nových iniciatív v rámci balíka zameraného na zručnosti a mobilitu talentov, …

Consent choices