Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK upozornila členské štáty na viacero nesplnených povinností v súvislosti s právom Únie

Európska komisia prijala najnovší súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky voči členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva Únie. Ako výkonný orgán EÚ uviedol na svojom webe, cieľom týchto rozhodnutí je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Súbor rozhodnutí sa týka viacerých oblastí. V pracovnoprávnom a sociálnom sektore Komisia vyzvala Taliansko, aby ukončilo diskrimináciu zahraničných lektorov, či Nemecko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a voľného pohybu pracovných síl. Dovedna 17 krajín vrátane Slovenska dostalo stanoviská EÚ, aby dodržiavali smernicu EÚ o presadzovaní smernice o vysielaní pracovníkov.

V oblasti finančnej stability, finančných služieb a únie kapitálových trhov sa Komisia zamerala na boj proti praniu špinavých peňazí. Vyzvala pritom Španielsko a Taliansko na správne uplatňovanie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. Obe krajiny oznámili úplnú transpozíciu smernice, no Komisia zistila niekoľko prípadov jej nesprávneho uplatňovania.

V rámci daní a colnej únie Komisia požiadala Španielsko o riadne zavedenie nového mechanizmu EÚ na riešenie daňových sporov a taktiež o transpozíciu nových pravidiel týkajúcich sa spotrebných daní. Komisia sa zaoberala viacerými pochybeniami aj v oblasti energetiky a klímy. V rámci toho taktiež vyzvala Maďarsko, aby správne transponovalo právne predpisy EÚ v oblasti ochrany pred žiarením, a vyzvala Slovensko, aby ich transponovalo v plnom rozsahu. Komisia sa zároveň rozhodla postúpiť na Súdny dvor prípady Bulharska a Slovenska s cieľom zabezpečiť rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov.

Viac..  EÚ nie je dostatočne pripravená na krízu dodávok plynu

V súvislosti s vnútorným trhom, priemyslom, podnikaním a malými a strednými podnikmi Komisia vyzvala Bulharsko, aby svoj systém kompenzácií za pohonné hmoty zosúladilo s pravidlami voľného pohybu a zásadou nediskriminácie. Grécko zasa musí zlepšiť dodržiavanie pravidiel EÚ v sektore verejných služieb a Portugalsko zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pri udeľovaní koncesií na podnikanie na plážach.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: My chceme spolutvoriť Európu, nechceme a nebudeme len do počtu

Zodpovednosť. Spolutvoriť budúcnosť Európy, znamená spolutvoriť aj tú slovenskú. Preto bolo pre nás v PS …

Consent choices