Chorý človek v nemocnici. PHOTO: © European Union 2010 - EP

Onkologický profil Slovenska: EK zverejňuje prvé onkologické profily členských štátov

Dnes, deň pred 4. februárom, keď si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, Komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predstavujú prvé onkologické profily jednotlivých krajín. Profily sa uverejňujú v rámci európskeho registra nerovností v oblasti onkologických ochorení dostupného pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

Z profilov vyplýva, že krajiny EÚ vynaložili na onkologickú starostlivosť značnú sumu, a to takmer 170 miliárd eur (údaje z roku 2018). Ďalším významným zistením je, že zďaleka najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu zostáva rakovina pľúc. V miere úmrtnosti na rakovinu zároveň existujú veľké rozdiely medzi krajinami EÚ aj v rámci nich. Čiastočne to možno vysvetliť odlišnou mierou vystavenia rizikovým faktorom vzniku rakoviny, ale tiež rozdielom v schopnosti systémov zdravotnej starostlivosti poskytovať včasný a bezplatný prístup k včasnej diagnostike, ku kvalitnej starostlivosti o onkologických pacientov a k liečbe rakoviny. Profily ukazujú, že identifikácia výziev a výmena najlepších postupov medzi členskými štátmi môžu krajinám pomôcť pri riešení nerovností v oblasti onkologických ochorení.

Profily sa zverejňujú v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine počas konferencie na vysokej úrovni s názvom: Konferencia o rakovine – Rovnosť, excelentnosť a inovácie: moderná onkologická starostlivosť pre všetkých, ktorú organizuje Komisia v spolupráci so švédskym predsedníctvom Rady Európskej únie.

Ďalšie zistenia vyplývajúce z onkologických profilov jednotlivých krajín

Profily poukazujú na ďalšie dôležité skutočnosti:

  • Rakovina, ktorá predstavuje 26 % všetkých úmrtí, je po ochoreniach obehovej sústavy druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti v EÚ.
  • Pokiaľ ide o úmrtnosť na rakovinu, medzi krajinami existujú takmer dvojnásobné rozdiely, pričom veľké rozdiely v tomto smere existujú aj medzi pohlaviami.
  • Z hľadiska úmrtnosti na rakovinu sú prítomné veľké sociálno-ekonomické nerovnosti. Tento nepomer sa dá čiastočne vysvetliť rozdielmi vo vystavení rizikovým faktorom, ako sú fajčenie, obezita, škodlivá konzumácia alkoholu alebo znečistenie ovzdušia. Rizikové faktory celkovo častejšie prevažujú u mužov a medzi skupinami s nízkymi príjmami a nízkou úrovňou vzdelania.
  • Výzvy, ktorým krajiny EÚ čelia pri poskytovaní kvalitnej starostlivosti o onkologických pacientov, sa líšia. Niektoré krajiny sú dobre vybavené, no zápasia s nedostatkom kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, zatiaľ čo iné majú vysoký počet kvalifikovaných lekárov, ale chýbajú im napríklad zariadenia na rádioterapiu.
  • Výdavky na prevenciu sa v posledných rokoch zvýšili. Stále však predstavujú len 3,4 % celkových výdavkov na zdravotníctvo.

Opatrenia na boj proti nerovnostiam na úrovni EÚ

Komisia vykonala v rekordnom čase už mnohé opatrenia uvedené v európskom pláne na boj proti rakovine. Nedávno, 23. januára, formálne odštartovala európsku iniciatívu zameranú na diagnostické zobrazovanie v onkológii. Jej cieľom je podporovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, výskumné inštitúcie a inovátorov, aby mohli čo najlepšie využívať inovačné riešenia liečby rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov založené na údajoch.

Nové odporúčanie Rady o skríningu rakoviny prijaté v decembri 2022 je takisto kľúčovým prvkom nového systému skríningu rakoviny financovaného z prostriedkov EÚ. Jeho cieľom je ponúkať skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka 90 % oprávnených Európanov. Systém bol navyše rozšírený tak, aby skríning zahŕňal aj rakovinu pľúc, prostaty a za určitých podmienok aj rakovinu žalúdka.

V nadchádzajúcom roku sa bude pokračovať v realizácii viac ako 30 opatrení. Komisia medzi hlavnými iniciatívami predstaví návrh odporúčania Rady o onkologických ochoreniach, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, ako aj aktualizáciu odporúčania Rady z roku 2009 o prostredí bez dymu s cieľom zvýšiť ochranu občanov pred tabakom a pomôcť splniť cieľ, ktorým je vytvorenie beztabakovej generácie do roku 2024.

Viac..  20 rokov EURES na Slovensku: 21-tisíc pracovných ponúk a 75 búrz práce

Súvislosti

Pri príležitosti prvého zverejnenia 1. februára 2023 bolo v spolupráci s OECD vypracovaných celkovo 29 onkologických profilov jednotlivých krajín (EÚ27, Island a Nórsko). Profily slúžia ako nástroj na identifikáciu nerovností v oblasti prevencie rakoviny a onkologickej starostlivosti. Objasňujú sa v nich kľúčové úspechy, výzvy a rozdiely v každej krajine. Zároveň sa v rámci nich porovnávajú zistenia týkajúce sa jednotlivých krajín so situáciou v EÚ ako celku. To môže podporiť tvorcov politík a pomôcť nasmerovať investície a intervencie na regionálnej, vnútroštátnej a únijnej úrovni v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine.

Európsky plán na boj proti rakovine je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie, ktorú oznámila predsedníčka Komisie von der Leyenová v roku 2020. V tomto pláne, ktorý bol spustený v roku 2021, sa stanovuje nový prístup EÚ k otázke prevencie, liečby a starostlivosti o onkologických pacientov. Ide o integrovaný prístup s účasťou viacerých zainteresovaných strán, v rámci ktorého sa zdravie zohľadňuje vo všetkých politikách. Navrhuje sa v ňom desať hlavných iniciatív a viacero opatrení na riešenie celého vývoja onkologického ochorenia.

Onkologický profil Slovenska:

·       Výdavky na zdravotníctvo predstavovali na Slovensku v roku 2020 približne 7,2 % HDP (celoeurópsky priemer bol na úrovni 10,9 % HDP).

·       Priemerná dĺžka života pri narodení bola na Slovensku v roku 2020 približne 76,9 rokov (celoeurópsky priemer bol na úrovni 80,6 rokov).

·       Podiel populácie staršej ako 65 rokov bol na Slovensku v roku 2020 približne 17,1 % (celoeurópsky priemer bol na úrovni 20,8%).

·       Miera výskytu rakoviny bola na Slovensku v roku 2020 približne 596 osôb na 100 000 obyvateľov (celoeurópsky priemer bol 569 osôb na 100 000 obyvateľov).

·       Úmrtnosť na rakovinu bola na Slovensku v roku 2019 približne 293 osôb na 100 000 obyvateľov (celoeurópsky priemer bol 247 osôb na 100 000 obyvateľov) a je jednou z najvyšších v celej EÚ. Slovensko je v počte úmrtí na rakovinu na 3. mieste po Chorvátsku  a Maďarsku.

·       Miera výskytu rakoviny na Slovensku prevyšuje priemer EÚ obzvlášť čo sa týka rakoviny prostaty, rakoviny prsníkov, rakoviny hrubého čreva a konečníka rakoviny pľúc.

·       Spotreba alkoholu na Slovensku mierne prevyšuje ostatné krajiny EÚ.

·       Predčasné úmrtia spôsobené znečistením ovzdušia sú na Slovensku medzi najvyššími v rámci EÚ.

·       Medzi hlavné rizikové faktory spôsobujúce rakovinu patrí na Slovensku predovšetkým fajčenie, obezita nadváhaktoré sa u nás vyskytujú častejšie ako je priemer EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

ockovanie

EÚ zintenzívnila boj proti rakovine, ktorej sa dá predchádzať očkovaním

Európska komisia (EK) privítala, že ministri zdravotníctva členských štátov EÚ v piatok v Luxemburgu prijali …

Consent choices