Emisie, autá. PHOTO: © European Union 2013 - EP

Zmena klímy: Europarlament odhlasoval zníženie emisií členských štátov o 40 %

Novým nariadením o spoločnom úsilí sa znižuje maximálna povolená úroveň emisií skleníkových plynov v členských štátoch z dopravy, budov a poľnohospodárstva do roku 2030.

Europarlament pomerom 486 hlasmi za, 132 proti a 10 sa zdržalo hlasovania prijal revíziu tzv. nariadenia o spoločnom úsilí. Stanovuje sa v ňom záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov pre cestnú dopravu, vykurovanie budov, poľnohospodárstvo, malé priemyselné zariadenia a odpadové hospodárstvo pre každý členský štát EÚ. Nariadenie v súčasnosti upravuje približne 60 % všetkých emisií EÚ.

Revidovaný zákon posilnil cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 v EÚ z 30 % na 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 2005. Po prvýkrát musia emisie skleníkových plynov znížiť všetky krajiny EÚ, pričom ciele sa pohybujú v rozmedzí od 10 do 50 %. Ciele do roku 2030 pre každý členský štát sú založené na HDP na obyvateľa a nákladovej efektívnosti. Členské štáty budú tiež musieť každý rok zabezpečiť, že neprekročia ročné emisné kvóty, ktoré im boli pridelené.

Flexibilita a transparentnosť

Právny predpis vytvára rovnováhu medzi dostatočnou flexibilitou pre členské štáty, aby dosiahli svoje ciele pri zaistení aj sociálne spravodlivej transformácie a potrebou odstrániť medzery v snahe splniť celkový cieľ EÚ v oblasti znižovania emisií. Preto existujú obmedzenia, pokiaľ ide o to, koľko emisií môžu členské štáty ušetriť z predchádzajúcich rokov, koľko si ich môžu požičať z budúcich rokov a do akej miery môžu s pridelenými kvótami obchodovať s inými členskými štátmi. Aby bolo možné vyvodiť voči členským štátom zodpovednosť, Komisia bude v ľahko prístupnej forme zverejňovať informácie o vnútroštátnych opatreniach, ako požaduje Parlament.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Jessica Polfjärd (EPP, SV) po hlasovaní uviedla: „Tento právny predpis je významným krokom k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy. Nové pravidlá pre znižovanie emisií v jednotlivých krajinách zaistia príspevok všetkých členských štátov a odstránia existujúce medzery. To nám umožňuje vyslať jasný signál, že EÚ to s presadzovaním konkurencieschopného a efektívneho klimatického programu na celosvetovej úrovni myslí vážne.“

Ďalší postup

Text nariadenia musí teraz ešte formálne schváliť Rada. Do platnosti vstúpi 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Nariadenie o spoločnom úsilí je súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030. Ide o plán EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 v súlade s európskym klimatickým predpisom.

Reakcie slovenských poslancov

Videoreakcie poslancov Martina Hojsíka (RE, SK) a Ivana Štefanca (EPP, SK) sú k dispozícii na stiahnutie tu.

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Nové pravidlá, ktoré sú súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55, sa budú týkať využívania pôdy, lesného hospodárstva, znižovania emisií skleníkových plynov a revízie tzv. trhovej stabilizačnej rezervy. Všetky pritom vychádzajú z dohôd medzi predstaviteľmi členských štátov Európskej únie z konca minulého roka. Existujúce environmentálne ciele sú nepochybne prioritou, no smerovanie k nim a konkrétne opatrenia musia byť v prvom rade v súlade s potrebami hospodárskej a poľnohospodárskej výroby. Dôležitá je pritom nákladová efektívnosť a dôsledné zohľadňovanie špecifík v rámci jednotlivých odvetví európskej ekonomiky. Tieto opatrenia musia prispievať napríklad ku skvalitneniu obhospodarovania pôdy a lesov, či k ďalšiemu rozvoju európskej priemyselnej výroby. V dnešných ekonomicky neľahkých časoch s tým súvisí aj zachovanie a podpora vytvárania nových, udržateľných pracovných miest.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Snaha vyhnúť sa najhorším scenárom klimatickej krízy si vyžaduje konkrétne kroky. Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa zníženia emisií skleníkových plynov o 55% do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 bude Európsky parlament na tejto schôdzi hlasovať o troch oblastiach. Zameriame sa na zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva, zníženie emisií členských štátov pri cestnej doprave, vykurovaní budov a poľnohospodárstve a revíziu trhovej stabilizačnej rezervy.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Nariadenie o spoločnom úsilí je súčasťou balíka Fit for 55 a obsahuje záväzky na pokračujúce znižovanie emisií skleníkových plynov tak v oblasti vykurovania budov, dopravy, ako aj poľnohospodárstva. Aj Slovensko bude musieť v tomto smere vyvinúť veľké úsilie, aby záväzky, ktoré naň súčasná vláda zobrala, aj premietlo do praxe. Bude mať ale na to k dispozícii niekoľko miliardové prostriedky z eurofondov a záleží len od vlády, či ich využije.“

Viac..  Genómové techniky: Poslanci podporili prechod na zelené hospodárstvo

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Klimatická kríza je hrozba pre naše prežitie, a európsky klimatický balík je šanca zlepšiť našu budúcnosť. Obrovská príležitosť pre Slovensko, pre Európu, ale aj pre našu budúcnosť. Máme v rukách šancu pomôcť nielen klíme, ale pomôcť aj vytvoriť nové pracovné miesta a znížiť účty za energie. Môžeme pomôcť chrániť našu slobodu od dovozu fosílnych palív, ale aj slobodu každého a každej, ktorí si budú vedieť vyrobiť energiu doma, sami. Je pred nami príležitosť naštartovať rozvoj zelenej ekonomiky. Je však na európskych vládach, a teda aj tej slovenskej, či dokážu využiť túto šancu pre svojich občanov, firmy a napokon prežitie a budúcnosť nás všetkých. Dôležité bude aj zachytávanie emisií v prírode, ktoré som vyjednával ako spravodajca frakcie Renew Europe. Konečne máme šancu riešiť problémy spolu s prírodou, a nie jej ničením. Nielen naše lesy, ale aj pôda sú najlepšími zachytávačmi uhlíka. Je to príležitosť zlepšiť ochranu prírody, ale aj pomôcť poľnohospodárom.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Považujem za správne, že keď sme sa dohodli na sprísnení cieľov na znižovanie emisií skleníkových plynov na úrovni EÚ, tak sa musia sprísniť ciele aj jednotlivým štátom. Pri nariadení o spoločnom úsilí nie je jasné, na základe akých kritérií navrhla Komisia rozdelenie navýšenia cieľov medzi jednotlivé štáty. Myslím si, že Komisia by v budúcnosti mala byť transparentnejšia, osobitne v materiáloch s významným dopadom. Predložený návrh však podporím, s uvedenou výhradou.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Ide naozaj o ambiciózne politiky, ktoré je možné naplniť len spoločným úsilím všetkých členských štátov, ak sa do roku 2050 Európa má stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Zároveň je dôležité, aby naše úsilie o záchranu planéty bolo vyvážené berúc do úvahy dopady na ľudí. Preto je tak dôležité pri stanovení si ambicióznych cieľov dbať aj na efektívnu implementáciu!“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Stojíme pred jednoduchou voľbou. Buď sa budeme prizerať, ako svet okolo nás prechádza na zelenú ekonomiku a necháme si ujsť vlak. Alebo sa chopíme obrovskej príležitosti, ktorú nám dnes ponúka európsky klimatický balík. To znamená naplno využiť zdroje, ktoré máme na dosah ruky – na pomoc klíme, tvorbu nových pracovných miest či zníženie účtov za energie. Ak nám záleží na našej spoločnej budúcnosti, musí sa Slovensko chopiť tejto šance oboma rukami. My v Progresívnom Slovensku sme na to pripravení.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Smerujeme k historickému momentu, kedy budú musieť všetky členské štáty Európskej únie znížiť svoje emisie skleníkových plynov od 10 do 50 percent. V tomto procese sa pri tom zohľadňuje HDP každej krajiny na obyvateľa a tiež nákladová efektívnosť. Práve cestná doprava, poľnohospodárstvo a vykurovanie budov patria medzi oblasti v ktorých vidíme výrazný posun od roku 2005.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Naše lesy a pôda majú obrovský potenciál zmierniť účinky zmeny klímy. Je zarážajúce, že v čase klimatickej krízy nevhodné využívanie pôdy v mnohých členských štátoch, prehnaná ťažba dreva, či vysušovanie mokradí likviduje schopnosť pôdy viazať uhlík a zvyšuje emisie z využitia zeme, čo sa týka aj štátov s vysokou lesnatosťou ako je Fínsko. Na uhlíkovej neutralite spaľovania biomasy, či formálne udržateľnom priemyselnom lesníctve očividne mnohé nesedí. Je preto dôležité aby nariadenie umožnilo lesy a iné ekosystémy bohaté na uhlík lepšie chrániť a posilnilo ich schopnosť uhlík viazať a dlhodobo uskladňovať v pôde. Dbajme na to, aby nariadenie neprinieslo zmenu iba na papieri, ale reálne prispelo k zníženiu emisií a motivácií k ukladaniu uhlíka. Viazať uhlík prirodzene v ekosystémoch je zaručené, efektívne a lacné riešenie.“

O mam

Odporúčame pozrieť

cesta, auto

Europoslanci aktualizovali pravidlá o vodičských preukazoch na zvýšenie bezpečnosti

Vodičské preukazy v mobile a sebahodnotenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo sú niektoré zo zmien pravidiel …

Consent choices