Právo na opravu, opravár. PHOTO: © European Union 2020 - Source : EP

Právo na opravu: Komisia zavádza nové práva spotrebiteľov

Európska komisia prijala nový návrh o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru, ktorý povedie k úsporám pre spotrebiteľov a podporí ciele Európskej zelenej dohody okrem iného znižovaním objemu odpadu. V posledných desaťročiach sa pred opravou často uprednostňuje výmena, a to vždy, keď sa výrobky pokazia, pričom spotrebiteľom sa na opravu tovaru po uplynutí zákonnej záruky neposkytujú dostatočné stimuly. Vďaka tomuto návrhu bude pre spotrebiteľov jednoduchšie a nákladovo efektívnejšie nechať si tovar opraviť, nie ho vymeniť. Väčší dopyt po opravách sa navyše premietne do rozmachu tohto odvetvia a bude mať za následok stimulovanie výrobcov a predajcov, aby vyvíjali udržateľnejšie obchodné modely.

Návrhom sa zabezpečí, aby sa v rámci zákonnej záruky opravilo viac výrobkov a aby spotrebitelia mali jednoduchšie a lacnejšie možnosti opravy výrobkov, ktoré sú technicky opraviteľné (ako sú vysávače alebo čoskoro aj tablety a smartfóny), a to po uplynutí zákonnej záruky alebo keď sa funkcie tovaru obmedzia v dôsledku opotrebovania.

Nové opatrenia na podporu a uľahčenie opráv a opätovného použitia

Týmto návrhom sa zavádza nové „právo na opravu“ pre spotrebiteľov, a to tak v rámci zákonnej záruky, ako aj po jej uplynutí. V rámci zákonnej záruky sa od predajcov bude vyžadovať, aby ponúkli opravu s výnimkou prípadov, keď je oprava drahšia ako výmena. Po uplynutí zákonnej záruky budú mať spotrebitelia k dispozícii nový súbor práv a nástrojov, aby bola „oprava“ jednoduchou a dostupnou možnosťou, ako sú:

  • právo spotrebiteľov žiadať od výrobcov opravu výrobkov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ technicky opraviteľné, ako sú práčka alebo televízor. Tým sa zabezpečí, aby sa spotrebitelia mali vždy na koho obrátiť, ak sa rozhodnú pre opravu svojich výrobkov, a zároveň dôjde k stimulácii výrobcov, aby vyvíjali udržateľnejšie obchodné modely.
  • povinnosť výrobcov informovať spotrebiteľov o výrobkoch, ktoré sú povinní si opraviť sami.
  • online platforma na sprostredkovanie opráv na účely prepojenia spotrebiteľov s opravovňami a predajcami opraveného tovaru v ich okolí. Prostredníctvom tejto platformy sa umožní vyhľadávanie podľa polohy a noriem kvality, spotrebitelia získajú možnosť nachádzať atraktívne ponuky a dôjde k zviditeľneniu opravovní.
  • európsky formulár pre informácie o oprave, ktorý si spotrebitelia budú môcť vyžiadať od akéhokoľvek opravára, čím sa zabezpečí transparentnosť, pokiaľ ide o podmienky opravy a cenu, a spotrebiteľom sa uľahčí porovnávanie ponúk na opravu.
  • vypracovanie európskej normy kvality pre opravárenské služby, ktorá pomôže spotrebiteľom identifikovať opravovne ponúkajúce vyššiu kvalitu. Táto norma „jednoduchej opravy“ bude prístupná všetkým opravovniam v celej EÚ, ktoré sa chcú zaviazať k dodržiavaniu minimálnych noriem kvality, napríklad na základe dĺžky trvania alebo dostupnosti výrobkov.

Ďalšie kroky

Návrh Komisie musia prijať Európsky parlament a Rada.

Súvislosti

nedávneho prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že 77 % Európanov pociťuje osobnú zodpovednosť konať tak, aby došlo k obmedzeniu zmeny klímy. Dosluhujúce výrobky sú často použiteľným tovarom, ktorý sa dá opraviť, ale často sa predčasne vyhadzuje, v dôsledku čoho vzniká v EÚ ročne 35 miliónov ton odpadu, 30 miliónov ton surovín a 261 miliónov ton emisií skleníkových plynov. Okrem toho sa výška straty, ktorá vzniká spotrebiteľom, keď sa namiesto opravy rozhodnú pre výmenu, odhaduje na takmer 12 miliárd ročne. Navyše sa predpokladá, že táto iniciatíva prinesie EÚ rast a investície vo výške 4,8 miliardy eur.

Viac..  Ivan Štefanec: Podporujem Ivana Korčoka

Opravu však spotrebitelia často označujú ako náročnú. Iniciatíva „právo na opravu“ je doplnkom niekoľkých ďalších návrhov predložených Komisiou s cieľom dosiahnuť udržateľnú spotrebu počas celého životného cyklu výrobku, čím sa stanovuje rámec pre skutočné „právo na opravu“ v celej EÚ. Tento návrh je súčasťou širšieho cieľa Európskej komisie spraviť z Európy do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent. Podarí sa nám to dosiahnuť len vtedy, ak spotrebitelia a podniky budú spotrebúvať a vyrábať udržateľnejšie.

Návrh „práva na opravu“ bol oznámený v novom programe pre spotrebiteľov a v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Zaoberá sa prekážkami, ktoré odrádzajú spotrebiteľov od opravy z dôvodu súvisiacich nepríjemností, nedostatočnej transparentnosti alebo zložitého prístupu k opravárenským službám. Preto sa v rámci neho podporuje oprava ako udržateľnejšie spotrebiteľské rozhodnutie, ktoré prispieva k plneniu cieľov Európskej zelenej dohody v oblasti klímy a životného prostredia.

Táto iniciatíva dopĺňa ďalšie nástroje, ktoré sledujú cieľ Európskej zelenej dohody dosiahnuť udržateľnú spotrebu prostredníctvom opráv. Na strane ponuky nariadenie o ekodizajne udržateľných výrobkov podporuje opraviteľnosť výrobkov vo fáze výroby. Na strane dopytu návrh smernice o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie umožňuje spotrebiteľom počas kúpy prijímať informované rozhodnutia na mieste predaja. Aktuálnym návrhom sa posilňuje stranu dopytu tým, že sa podporujú opravy vo fáze popredajného servisu. Uvedené tri iniciatívy spoločne pokrývajú celý životný cyklus výrobku a navzájom sa dopĺňajú a posilňujú.

Okrem toho iniciatíva v oblasti preukazovania tvrdení týkajúcich sa životného prostredia, ktorá bola tiež prijatá dnes, uľahčí spotrebiteľom podporovať zelenú transformáciu prostredníctvom nákupných rozhodnutí a zastaviť zavádzajúce tvrdenia spoločností o environmentálnych prínosoch ich výrobkov a služieb. Táto iniciatíva dopĺňa aj návrh „Posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie“, v ktorom sa stanovuje horizontálny rámec proti environmentálne klamlivým vyhláseniam.

O mam

Odporúčame pozrieť

Právo na opravu: jednoduchšie opravy ako lákavejšia možnosť pre spotrebiteľov

Cieľom nového práva na opravu je znížiť množstvo odpadu a posilniť opravárenský sektor, aby sa …

Consent choices