wiezik
Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: European Union 2023.

Michal Wiezik: Ak chceme udržať oteplenie na hodnote 1,5 stupňa Celzia, musíme naplno zabrať

EP prijal nový cieľ pre záchyt uhlíka zvyšujúci klimatické ambície EÚ do 2030

• nový cieľ EÚ zvýšiť do roku 2030 záchyt uhlíka o 15 %
• vnútroštátne záväzné ciele do roku 2030 pre všetky členské štáty
• lepšie riadenie a monitorovanie vrátane sankcií za nedodržiavanie

Nový predpis EÚ zvýši záchyt CO2 pri využívaní pôdy a lesnom hospodárstve a umožní tak znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ v roku 2030 až o 57 % v porovnaní s rokom 1990.

„Najnovšia správa IPCC nám opäť pripomína, že ak chceme udržať oteplenie na hodnote 1,5 stupňa Celzia musíme naplno zabrať. Výzva je obrovská, no ja ostávam pozitívny. Riešenie máme, vieme ako na to, dá sa to. Musíme dbať na to, aby krajina okolo nás bola pestrejšia, aby sa voda v krajine prirodzene zadržiavala, aby sme s extrémnymi situáciami rátali a prichystali sa na ne. Efektívnejšie sú prírode blízke riešenia, či už na národnej, európskej či globálnej úrovni, klimatická kríza totiž nepozná hranice. Bojujeme o budúcnosť,“ hovorí europoslanec Michal Wiezik /PS, RE/

Parlament pomerom hlasov 479 za, 97 proti a 43 sa zdržalo hlasovania schválil revíziu nariadenia o využívaní pôdy, zmene vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF), v ktorej sa navrhuje zvýšenie prirodzeného záchytu uhlíka, vďaka čomu by sa EÚ mohla do roku 2050 stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Výsledkom by malo byť aj zvýšenie biologickej rozmanitosti v súlade s Európskou zelenou dohodou.

Ciele EÚ aj vnútroštátne ciele do roku 2030 zvýšia záchyt uhlíka

Cieľ EÚ do roku 2030 pre čisté odstránené emisie skleníkových plynov v sektore využívania pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva sa bude pohybovať na úrovni 310 miliónov ton ekvivalentu CO2, čo je približne o 15 % viac ako v súčasnosti. To by znamenalo zníženie emisií v celej EÚ do roku 2030 o približne 57 % namiesto 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Viac..  Michal Wiezik: Europarlament pripravil legislatívu proti obchádzaniu sankcií

Všetky členské štáty budú mať stanované vnútroštátne záväzné ciele na obdobie do roku 2030 týkajúce sa emisií skleníkových plynov a ich odstraňovania v sektore LULUCF, vychádzajúc z aktuálnych úrovní odstraňovania a z potenciálu toto odstraňovanie naďalej zvyšovať. Súčasné pravidlá zostanú v platnosti do roku 2025. Členské štáty budú musieť v tomto období zabezpečiť, aby emisie v sektore LULUCF neprekročili zachytené množstvo. Od roku 2026 sa záväzné ročné ciele krajín EÚ nahradia štvorročným rozpočtom na obdobie 2026 – 2029.

Riadenie, flexibilita a monitorovanie

Členské štáty môžu nakupovať alebo predávať kredity za odstraňovanie emisií, ktoré im boli pridelené podľa nariadenia o LULUCF a nariadenia o spoločnom úsilí, aby sa im tak podarilo dosiahnuť stanovené ciele. V prípade prírodných katastrof, ako sú lesné požiare, zaručí členským štátom kompenzáciu osobitný mechanizmus flexibility.

Zlepší sa monitorovanie, podávanie správ a overovanie emisií a odstraňovania uhlíka, čo umožní krajinám EÚ presnejšie sledovať pokrok pri dosahovaní svojich cieľov. Na tento účel sa budú viac využívať geografické údaje a údaje diaľkového snímania.

Ak krajiny EÚ nedosiahnu dostatočný pokrok, budú musieť prijať nápravné opatrenia. Nedodržanie pravidiel bude tiež sankcionované: 108 % emisií skleníkových plynov nad rámec rozpočtu tejto krajiny na roky 2026 – 2029 bude pripočítaných k jej cieľu na rok 2030. Komisia predloží správu o pokroku najneskôr šesť mesiacov po prvom globálnom hodnotení podľa Parížskej dohody, aby sa zabezpečilo splnenie cieľov EÚ. V prípade potreby predloží Komisia aj ďalšie legislatívne návrhy.

O red

Odporúčame pozrieť

elektrina

Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Vďaka aktuálne prijatej reforme bude trh EÚ s elektrinou stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší. Opatrenia zahŕňajúce …

Consent choices