sud
Ilustračné PHOTO: © European Union

Slovensko ide na Súdny dvor EÚ pre oneskorené platby podnikom za dodávky tovaru a služieb

Európska komisia rozhodla o predložení prípadov Portugalska a Slovenska Súdnemu dvoru Európskej únie pre nesprávne uplatňovanie pravidiel smernice o oneskorených platbách (smernica 2011/7/EÚ).

Oneskorené platby majú negatívny vplyv na podniky, pretože znižujú mieru likvidity spoločností. Tým bránia rastu, znemožňujú budovanie odolnosti a môžu obmedzovať úsilie o prechod na ekologickejší spôsob fungovania s výraznejšou orientáciou na digitalizáciu. V aktuálnom hospodárskom kontexte sa podniky a osobitne MSP ešte viac spoliehajú na regulárnosť platieb, vďaka ktorým môžu fungovať a udržiavať zamestnanosť. V smernici o oneskorených platbách sa orgánom verejnej moci ukladá povinnosť platenia faktúr v lehote 30 dní (alebo 60 dní v prípade verejných nemocníc). Realizáciou platieb v stanovených lehotách idú orgány verejnej moci príkladom v boji proti zlej platobnej morálke v podnikateľskom prostredí. V nadväznosti na rozsiahle postupy monitorovania v roku 2022 Komisia teraz vzhľadom na pretrvávajúce neplnenie povinností predkladá prípady Portugalska a Slovenska Súdnemu dvoru Európskej únie.

Pokiaľ ide o Slovensko, Komisia sa obracia na Súdny dvor z dôvodu výrazných oneskorení verejných nemocníc s platbami ich dodávateľom. Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti v roku 2017. Výraznými oneskoreniami platieb zo strany verejných nemocníc sa brzdí konkurencieschopnosť a odolnosť podnikov pôsobiacich v sektore zdravotníctva, najmä MSP.  Počas krízy COVID-19 zohrávali tieto podniky kľúčovú úlohu pri udržiavaní chodu nemocníc.

Pokiaľ ide o Portugalsko, Komisia sa obracia na Súdny dvor z dôvodu oneskorených platieb na viacerých úrovniach verejnej správy. Postup v prípade nesplnenia povinnosti Komisia začala v roku 2017 a odvtedy situáciu dôsledne monitoruje. Domnieva sa však, že dosiahnuté zlepšenie je nedostatočné najmä v dvoch autonómnych regiónoch – na Azorách a Madeire.

Viac..  Do eurovolieb ide 308 kandidátov cez 23 strán a jednu koalíciu, žreb určil ich čísla

Súvislosti

Oneskorené platby spôsobujú administratívnu a finančnú záťaž, ktorá je obzvlášť naliehavá, keď sa podniky a zákazníci nachádzajú v rôznych krajinách EÚ. Nevyhnutne tak dochádza k ovplyvňovaniu cezhraničného obchodu. Na riešenie tohto problému prijala EÚ vo februári 2011 smernicu 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Touto smernicou sa zavádzajú prísne opatrenia, ktoré budú v prípade ich riadneho vykonávania zo strany krajín EÚ významným príspevkom k zamestnanosti, rastu a zlepšeniu likvidity podnikov.

Členské štáty majú osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby verejné orgány platili včas za tovar a služby, ktoré obstarávajú. Komisia podporuje členské štáty v účinnejšom presadzovaní ustanovení tejto smernice, a to vrátane sprístupňovania silnejších nástrojov monitorovania a presadzovania. Komisia v súčasnosti zriaďuje európske stredisko pre sledovanie platieb v obchodných transakciách, ako to bolo oznámené v aktualizácii priemyselnej stratégie prijatej v máji 2021. Komisia okrem toho pracuje aj na revízii smernice o oneskorených platbách, ako to avizovala predsedníčka Komisie v najnovšej správe o stave Únie z roku 2022. Cieľom revízie je riešiť regulačné nedostatky a medzery, podporiť včasnejšie platby a zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi veľkými a malými prevádzkovateľmi.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ: Poslanci vyzvali Komisiu, aby okamžite konala

Poslanci v stredu po rozhodnutí Súdneho dvora vyzvali Komisiu, aby začala využívať mechanizmus podmieňujúci prístup …

Consent choices