zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európska zdravotná únia: nový, komplexný prístup k duševnému zdraviu

Komisia v nadväznosti na záväzok predsedníčky von der Leyenovej v správe o stave Únie z roku 2022 dopĺňa európsku zdravotnú úniu o ďalší pilier: nový, komplexný prístup k duševnému zdraviu.

Tento prístup je prvým a dôležitým krokom k tomu, aby sa duševné zdravie kládlo na rovnakú úroveň ako fyzické zdravie a aby sa k otázkam duševného zdravia zabezpečil nový, medziodvetvový prístup. Prostredníctvom 20 hlavných iniciatív a prostriedkov EÚ vo výške 1,23 miliardy EUR z rôznych finančných nástrojov Komisia podporí členské štáty, aby ľudí a ich duševné zdravie kládli na prvé miesto.

Dnešné oznámenie prichádza včas: pred pandémiou COVID-19 čelil problémom s duševným zdravím v EÚ každý šiesty človek, no v dôsledku bezprecedentných kríz, ku ktorým došlo v posledných rokoch, sa táto situácia ešte zhoršila. Náklady v dôsledku nečinnosti sú značné a každoročne dosahujú 600 miliárd EUR.

Duševné zdravie je dôležité: kľúčové prvky na riešenie problémov s duševným zdravím

V kontexte významných technologických, environmentálnych a spoločenských zmien, ktoré ovplyvňujú schopnosť ľudí vyrovnať sa s nimi, sa činnosť EÚ v oblasti duševného zdravia zameria na tri hlavné zásady:

i) primeranú a účinnú prevenciu,

ii) prístup k vysokokvalitnej a cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti a liečbe a

iii) opätovné začlenenie do spoločnosti po uzdravení.

Tento komplexný prístup sa zaoberá duševným zdravím naprieč všetkými politikami s cieľom rozpoznať mnohostranné rizikové faktory duševných problémov. Na základe tohto prístupu sa konkrétne opatrenia zamerajú na širokú oblasť politík a budú sa usilovať:

  • podporovať dobré duševné zdravie vďaka prevencii a včasnému odhaľovaniu problémov, a to aj prostredníctvom európskej iniciatívy zameranej na predchádzanie depresii a samovraždám, európskeho kódexu duševného zdravia a posilneného výskumu v oblasti zdravia mozgu,
  • investovať do odbornej prípravy a budovania kapacít na posilnenie duševného zdravia vo všetkých politikách a zlepšenie prístupu k liečbe a zdravotnej starostlivosti. Opatrenia budú zahŕňať školiace a výmenné programy pre odborníkov a technickú podporu reforiem v oblasti duševného zdravia na vnútroštátnej úrovni,
  • zabezpečiť dobré duševné zdravie pri práci zvyšovaním informovanosti a zlepšovaním prevencie. Dosiahne sa to napríklad celoeurópskmi osvetovými kampaňami Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a prípadnou budúcou iniciatívou EÚ v oblasti psychosociálnych rizík pri práci,
  • chrániť deti a mládež počas ich najzraniteľnejších rokov a dospievania v kontexte rastúcich tlakov a výziev. Opatrenia zahŕňajú sieť pre duševné zdravie detí a mládeže, súbor preventívnych nástrojov pre deti zameraný na kľúčové zdravotné faktory duševného a fyzického zdravia a lepšiu ochranu na internete a vo svete sociálnych médií,
  • venovať sa zraniteľným skupinám cielenou pomocou ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, ako sú starší ľudia, osoby v ťažkej ekonomickej alebo sociálnej situácii a migranti/utečenci. Osobitná pozornosť sa venuje obyvateľstvu postihnutému konfliktmi, najmä ľuďom (a obzvlášť deťom) vysídleným z Ukrajiny a deťom na Ukrajine, ktoré čelia vojnovej traume,
  • ísť príkladom na medzinárodnej úrovni zvyšovaním povedomia a poskytovaním kvalitnej podpory v oblasti duševného zdravia v núdzových humanitárnych situáciách.
Viac..  Šefčovič: Proces nominácií do EK sa iba začína, správny signál však bol dôležitý

Súvislosti

Už pred pandémiou COVID-19 čelilo problémom s duševným zdravím v EÚ približne 84 miliónov ľudí a toto číslo sa odvtedy ešte zhoršilo. Pandémia vytvorila na duševné zdravie ďalšie tlaky, a to najmä u mladých ľudí a u osôb, ktoré duševnými chorobami trpeli už predtým. Predsedníčka Ursula von der Leyenová vyzvala vo svojej správe o stave Únie v septembri 2022 na vytvorenie novej iniciatívy v oblasti duševného zdravia.

Táto iniciatíva sa venuje aj výzvam Európskeho parlamentu a návrhu, ktorý predložili občania v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Náklady v dôsledku nečinnosti v oblasti duševného zdravia sú značné a predpokladá sa, že v dôsledku globálnych výziev súvisiacich so sociálnymi, politickými a environmentálnymi zmenami, so zvýšenou digitalizáciou, hospodárskymi tlakmi a radikálnymi zmenami na trhu práce sa ešte zvýšia. Celkové náklady na problémy v oblasti duševného zdravia, ktoré zahŕňajú výdavky na zdravotnícke systémy a programy sociálneho zabezpečenia, ale aj nižšiu zamestnanosť a produktivitu pracovníkov, sa v krajinách EÚ odhadujú na viac ako 4 % HDP, čo predstavuje viac ako 600 miliárd EUR ročne[1].

O mam

Odporúčame pozrieť

EK vyčlenila 9 miliónov EUR na pomoc ukrajinským utečencom v oblasti duševného zdravia

Európska komisia zmobilizovala 9 miliónov EUR z programu EU4Health na pomoc ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny a …

Consent choices