Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurokomisia navrhla účinnejšie a bezpečnejšie zdanenie zrážkovou daňou v EÚ

Európska komisia (EK) navrhla v pondelok nové pravidlá, ktoré majú v EÚ zvýšiť účinnosť a bezpečnosť postupov zrážkovej dane pre investorov, finančných sprostredkovateľov (banky) a daňové správy členských štátov.

Iniciatíva, ktorá je kľúčovým prvkom oznámenia o zdaňovaní podnikov pre 21. storočie a akčného plánu EK zameraného na úniu kapitálových trhov z roku 2020, presadzuje spravodlivejšie zdanenie, boj proti daňovým podvodom a podporu cezhraničných investícií v celej EÚ.

Pojem „zrážková daň“ sa používa v situáciách, keď je investor, ktorý je rezidentom jedného členského štátu EÚ, povinný odviesť daň z úrokov alebo dividend získaných v inom členskom štáte. To často býva prípad cezhraničných investorov. Mnoho členských štátov EÚ na uľahčenie takýchto situácií podpísalo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré bránia dvojitému zdaneniu tej istej osoby alebo spoločnosti a umožňujú cezhraničnému investorovi podať žiadosť o vrátenie preplatku dane zaplatenej v inom členskom štáte. Postupy vrátenia peňazí sú však často zdĺhavé, nákladné a vedú k frustrácii investorov, ktorí o cezhraničné investície smerom do EÚ alebo v jej rámci strácajú záujem.

V súčasnosti sa postupy zrážkovej dane uplatňujú v jednotlivých členských štátoch veľmi odlišne. Investori sa musia zorientovať vo viac ako 450 rôznych formulároch, z ktorých väčšina je k dispozícii iba v miestnom jazyku, a škandály spojené s transakciami cum/ex a cum/cum ukázali, že postupy vrátenia dane sa dajú zneužiť. Daňové straty z rokov 2000 – 2020 vyplývajúce z takýchto praktík sa odhadujú na 150 miliárd eur.

Opatrenia, ktoré navrhuje EK, uľahčia život investorom, finančným sprostredkovateľom a vnútroštátnym daňovým orgánom. Zavedú spoločné európske digitálne potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré postupy pre oslobodenie od zrážkovej dane urýchli a zefektívni. Digitálne potvrdenie o daňovej rezidencii by sa malo vydávať do jedného pracovného dňa po podaní žiadosti. Okrem toho súčasný štandardný postup vrátenia dane doplnia dva zrýchlené postupy – „úľava pri zdroji“ a systém „zrýchlené vrátenie“, vďaka ktorým bude postup daňovej úľavy v celej EÚ rýchlejší a harmonizovanejší. Členské štáty si budú môcť zvoliť, ktorý z nich použijú – vrátane kombinácie oboch možností. Odhaduje sa, že tieto štandardizované postupy ušetria investorom približne 5,17 miliardy eur ročne.

Viac..  Od štvrtka platia predĺžené opatrenia EÚ na dovoz agrokomodít z Ukrajiny

Štandardizovaná oznamovacia povinnosť poskytne vnútroštátnym daňovým správam potrebné nástroje na kontrolu spôsobilosti na zníženú sadzbu a na odhaľovanie možného zneužitia. Daňoví poplatníci, ktorí v EÚ investujú prostredníctvom certifikovaných finančných sprostredkovateľov, budú mať prospech zo zrýchlených postupov zrážkovej dane a vyhnú sa dvojitému zdaneniu výplat dividend. Čím viac finančných sprostredkovateľov sa zaregistruje, tým ľahšie bude pre daňové orgány spracovávať žiadosti o vrátenie, a to bez ohľadu na použitý postup. Po odobrení pravidiel členskými štátmi by tieto mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.

(TASR)

O mam

Consent choices