Michal Šimečka, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: European Union 2023.

Michal Šimečka: Len tesne prešlo hlasovanie o obnove prírody

Zákon o obnove prírody: Poslanci prijali pozíciu na rokovania s Radou

• Obnova ekosystémov, ktoré sú kľúčové pre boj proti zmene klímy a strate biodiverzity; znižuje riziká pre potravinovú bezpečnosť
• Návrh zákona neukladá nové chránené územia v EÚ
• Odložené ciele v prípade výnimočných sociálno-ekonomických dôsledkov

Podľa poslancov musí EÚ do roku 2030 zaviesť opatrenia na obnovu najmenej 20 % jej pozemných a morských oblastí.

Po rozprave Parlament prijal svoju pozíciu k zákonu EÚ o obnove prírody 336 hlasmi za, 300 hlasovalo proti a 13 sa zdržalo hlasovania. Hlasovanie o zamietnutí návrhu Komisie neprešlo (312 hlasovalo za, 324 členov hlasovalo proti a 12 sa zdržalo hlasovania).

„Toto bolo tesné! Dnes som skoro ráno odcestoval do Štrasburgu, v hlasovaní o obnove prírody išlo o každý jeden hlas. Nakoniec sa nám podarilo vyhrať. A naozaj, viaceré škodlivé pozmeňovacie návrhy sme dokázali zablokovať presne o jeden hlas. Čo sa nám podarilo presadiť? Obnovu desiatok tisícok kilometrov riečnych korýt, rozširovanie mestskej zelene, zakladanie remízok a plôch na zadržiavanie vody, ochranu včiel a opeľovačov, mohol by som dlho pokračovať. Zákon o obnove prírody je kľúčový pre podporu biodiverzity, riešenie klimatickej krízy a obnovu narušených ekosystémov,“ uviedol europoslanec Michal Šimečka.

Poslanci zdôrazňujú, že obnova ekosystému je kľúčom k boju proti zmene klímy a strate biodiverzity a znižuje riziká pre potravinovú bezpečnosť. Zdôrazňujú, že návrh zákona neukladá vytvorenie nových chránených území v EÚ, ani neblokuje novú infraštruktúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov, pretože doplnili nový článok, v ktorom sa zdôrazňuje, že takéto zariadenia sú prevažne vo verejnom záujme.

Ciele obnovy prírody do roku 2030

Parlament zdôrazňuje, že nový zákon musí prispieť k plneniu medzinárodných záväzkov EÚ, najmä globálneho rámca OSN pre biodiverzitu Kunming-Montreal. Poslanci podporujú návrh Komisie zaviesť do roku 2030 opatrenia na obnovu, ktoré by sa týkali aspoň 20 % všetkých pozemných a morských oblastí v EÚ.

Podľa parlamentu sa zákon sa uplatňuje len vtedy, keď Komisia poskytne údaje o nevyhnutných podmienkach na zaručenie dlhodobej potravinovej bezpečnosti a keď majú krajiny EÚ k dispozícii údaje o rozsahu oblasti, ktorá sa musí obnoviť, aby sa dosiahli ciele obnovy pre každý typ biotopu. Parlament tiež predpokladá možnosť odložiť ciele v prípade výnimočných sociálno-ekonomických dôsledkov.

Viac..  I. Štefanec: Ochrana detí pred zneužívaním musí byť vždy na prvom mieste

Do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala posúdiť akúkoľvek medzeru medzi finančnými potrebami obnovy a dostupnými finančnými prostriedkami EÚ a hľadať riešenia na preklenutie takejto medzery, najmä prostredníctvom špecializovaného nástroja EÚ.

Po hlasovaní spravodajca César Luena (S&D, ES) uviedol: „Zákon o obnove prírody je základným prvkom Európskej zelenej dohody a nadväzuje na vedecký konsenzus a odporúčania na obnovu európskych ekosystémov. Poľnohospodári a rybári budú mať z toho úžitok a zároveň sa zabezpečí obývateľnosť zem pre budúce generácie. Naše dnešné stanovisko vysiela jasný signál. Teraz musíme pokračovať v dobrej práci, obhájiť naše postoje počas rokovaní s členskými štátmi a dosiahnuť dohodu pred skončením mandátu Parlamentu o schválení prvého nariadenia o obnove prírody v histórii EÚ.“

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s Radou o konečnej podobe právnych predpisov. Viac ako 80 % európskych biotopov je v zlom stave. Komisia 22. júna 2022 navrhla nariadenie o obnove prírody s cieľom prispieť k dlhodobej obnove poškodenej prírody v suchozemských a morských oblastiach EÚ a dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a biodiverzity. Podľa Komisie by nový zákon priniesol významné hospodárske výhody, pretože každé investované euro by prinieslo výhody vo výške najmenej 8 eur.

O red

Odporúčame pozrieť

priroda

Dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o právnom predpise o obnove prírody

Komisia víta predbežnú dohodu, ktorú práve dosiahli Európsky parlament a Rada o právnom predpise o …

Consent choices