emisie, znecistenie ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Priemyselné emisie: Poslanci sú za revíziu pravidiel na zníženie znečistenia

Európsky parlament prijal svoju pozíciu na rokovania s Radou o pravidlách na zníženie znečistenia a riadenie veľkých agropriemyselných zariadení v rámci ekologického prechodu.

Pozíciu parlamentu k smernici o priemyselných emisiách (IED) a smernici o skládkach odpadu prijali poslanci 396 hlasmi za, pričom 102 bolo proti a 131 sa hlasovania zdržalo. Pokiaľ ide o nariadenie o portáli priemyselných emisií, poslanci prijali svoj mandát 563 hlasmi za, pričom 51 bolo proti a 18 sa zdržalo hlasovania.

Nové pravidlá sa vzťahujú na priemyselné odvetvia a chov dobytka

Poslanci podporili návrh Komisie rozšíriť IED na zariadenia v ťažobnom priemysle (bane) a veľké zariadenia na výrobu batérií (okrem tých, ktoré výlučne montujú batériové moduly a sady batérií). Smernica ich zaväzuje ďalej znižovať znečistenie ovzdušia, vody a pôdy.

Pokiaľ ide o chov hospodárskych zvierat, poslanci hlasovali za zachovanie súčasných pravidiel a zahrnutie chovov ošípaných s viac ako 2000 miestami na produkciu ošípaných (viac ako 30 kg) alebo s viac ako 750 miestami pre prasnice a hydinových fariem s viac ako 40 000 miestami pre hydinu, ako aj farmy s viac ako 750 chovnými jednotkami. Parlament odmietol rozšíriť pravidlá na poľnohospodárske podniky s chovom dobytka, ako to navrhla Komisia. Komisia pôvodne navrhla prahovú hodnotu 150 chovných jednotiek pre všetky hospodárske zvieratá. Poslanci tiež zdôrazňujú, že je dôležité zabezpečiť, aby výrobcovia mimo EÚ spĺňali požiadavky podobné pravidlám EÚ.

Transparentnosť a účasť verejnosti

Poslanci tiež hlasovali za zvýšenie transparentnosti a verejnej účasti v súvislosti s udeľovaním licencií, prevádzkou a kontrolou regulovaných zariadení. Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok by sa mal zmeniť na portál EÚ o priemyselných emisiách, kde by občania mali prístup k údajom o všetkých povoleniach EÚ a miestnych znečisťujúcich činnostiach.

Vyhlásenia spravodajcu a tieňového spravodajcu

Spravodajca Radan Kanev (EPP, BG) po hlasovaní povedal: „Lepšia ochrana životného prostredia nemusí viesť k väčšej byrokracii. Inovácie sú kľúčom k dosiahnutiu nulového znečistenia, a preto potrebujeme konkurencieschopnejší európsky priemyselný sektor. Politika EÚ musí byť realistická, ekonomicky realizovateľná a nesmie ohrozovať konkurencieschopnosť. Naša pozícia poskytuje podnikom priestor na úľavu tým, že dostanú primeranú prechodné obdobia na prípravu na nové požiadavky, zrýchlené postupy pre povolenia a flexibilitu pri vývoji nových techník.“

Viac..  EP podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

Tieňový spravodajca Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Napriek zložitým rokovaniam, v ktorých som zastával pozíciu tieňového spravodajcu, sme našli rovnováhu medzi ochranou zdravia a životného prostredia a nárokmi, ktoré kladieme na európsky priemysel. Zdôraznili sme cezhraničný charakter opatrení s dôrazom na zaobchádzanie s vodou v rámci priemyselného využitia, posilnili sme  potrebu efektívneho využívania zdrojov, materiálov a energií s cieľom znížiť celkové emisie. Vytvorili sme predpoklad na jednoduchší prístup verejnosti k spravodlivosti pre príklady, kedy ku poškodeniu zdravia došlo v dôsledku porušenia podmienok povolenia na prevádzku podniku. Jedinou otvorenou oblasťou zostalo rozšírenie smernice na intenzívne veľkochovy hovädzieho dobytka, čo dúfam že nakoniec Parlament vo svojej záverečnej pozícii schváli. Prijatím ambicióznej smernice o priemyselných emisiách napĺňame ciele, ktoré sme stanovili pre Európsky ekologický dohovor.“

Ďalší postup

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s Radou o konečnej podobe legislatívy.

Súvislosti

Smernica o priemyselných emisiách stanovuje pravidlá pre prevenciu a kontrolu znečisťovania veľkými agropriemyselnými zariadeniami do ovzdušia, vody a pôdy, ktoré môžu viesť k zdravotným problémom, ako je astma, bronchitída a rakovina. Tie každoročne spôsobujú státisíce predčasných úmrtí v EÚ. Je súčasťou ekologickej a obehovej transformácie priemyslu EÚ, ktorá občanom prináša významné zdravotné a environmentálne výhody.

Podporením tohto návrhu Parlament reaguje na očakávania občanov v súvislosti so zásadou znečisťovateľ platí, urýchľuje ekologický prechod a podporuje ekologickejšie výrobné procesy, ako sú vyjadrené v návrhoch 2 ods. 2, 3 ods. 1, 11 ods. 1 a 12 ods. 5 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

dron

Komisia stanovuje pravidlá na riešenie potenciálnych hrozieb zo strany civilných dronov

Európska komisia prijala oznámenie o boji proti hrozbám, ktoré predstavuje nezákonné a nebezpečné používanie dronov …

Consent choices