Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa /Jablko, RE/. PHOTO: European Union 2023.

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Ak chceme mať čistú vodu, vzduch, bezpečné potraviny, potrebujeme na to zdravé ekosystémy

Zákon o obnove prírody: Poslanci prijali pozíciu na rokovania s Radou

• Obnova ekosystémov, ktoré sú kľúčové pre boj proti zmene klímy a strate biodiverzity; znižuje riziká pre potravinovú bezpečnosť
• Návrh zákona neukladá nové chránené územia v EÚ
• Odložené ciele v prípade výnimočných sociálno-ekonomických dôsledkov

Lucia Ďuriš Nicholsonová /Jablko, RE/ zdôraznila, že EÚ má v ochrane životného prostredia pridať. Nový zákon podľa nej definuje záväzok pre všetky členské štáty a ide o spôsob, ako spoločne prispieť k obnove degradovaných ekosystémov (mokradí, lesov, morských ekosystémov, riek, jazier a lužných biotopov). „Ak chceme mať čistú vodu, vzduch, bezpečné potraviny, potrebujeme na to zdravé ekosystémy. Sú alfou a omegou pre naše dlhodobé prežitie, blahobyt, prosperitu a bezpečnosť. Prínosy nariadenia výrazne prevyšujú náklady,“ hovorí.

Podľa poslancov musí EÚ do roku 2030 zaviesť opatrenia na obnovu najmenej 20 % jej pozemných a morských oblastí. Parlament prijal svoju pozíciu k zákonu EÚ o obnove prírody 336 hlasmi za, 300 hlasovalo proti a 13 sa zdržalo hlasovania. Hlasovanie o zamietnutí návrhu Komisie neprešlo (312 hlasovalo za, 324 členov hlasovalo proti a 12 sa zdržalo hlasovania).

Poslanci zdôrazňujú, že obnova ekosystému je kľúčom k boju proti zmene klímy a strate biodiverzity a znižuje riziká pre potravinovú bezpečnosť. Zdôrazňujú, že návrh zákona neukladá vytvorenie nových chránených území v EÚ, ani neblokuje novú infraštruktúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov, pretože doplnili nový článok, v ktorom sa zdôrazňuje, že takéto zariadenia sú prevažne vo verejnom záujme.

Ciele obnovy prírody do roku 2030

Parlament zdôrazňuje, že nový zákon musí prispieť k plneniu medzinárodných záväzkov EÚ, najmä globálneho rámca OSN pre biodiverzitu Kunming-Montreal. Poslanci podporujú návrh Komisie zaviesť do roku 2030 opatrenia na obnovu, ktoré by sa týkali aspoň 20 % všetkých pozemných a morských oblastí v EÚ.

Podľa parlamentu sa zákon sa uplatňuje len vtedy, keď Komisia poskytne údaje o nevyhnutných podmienkach na zaručenie dlhodobej potravinovej bezpečnosti a keď majú krajiny EÚ k dispozícii údaje o rozsahu oblasti, ktorá sa musí obnoviť, aby sa dosiahli ciele obnovy pre každý typ biotopu. Parlament tiež predpokladá možnosť odložiť ciele v prípade výnimočných sociálno-ekonomických dôsledkov.

Viac..  Europoslanec Bilčík naznačil, prečo nebude kandidovať. Zhodnotil svoje najväčšie úspechy

Do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia by Komisia mala posúdiť akúkoľvek medzeru medzi finančnými potrebami obnovy a dostupnými finančnými prostriedkami EÚ a hľadať riešenia na preklenutie takejto medzery, najmä prostredníctvom špecializovaného nástroja EÚ.

Po hlasovaní spravodajca César Luena (S&D, ES) uviedol: „Zákon o obnove prírody je základným prvkom Európskej zelenej dohody a nadväzuje na vedecký konsenzus a odporúčania na obnovu európskych ekosystémov. Poľnohospodári a rybári budú mať z toho úžitok a zároveň sa zabezpečí obývateľnosť zem pre budúce generácie. Naše dnešné stanovisko vysiela jasný signál. Teraz musíme pokračovať v dobrej práci, obhájiť naše postoje počas rokovaní s členskými štátmi a dosiahnuť dohodu pred skončením mandátu Parlamentu o schválení prvého nariadenia o obnove prírody v histórii EÚ.“

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s Radou o konečnej podobe právnych predpisov. Viac ako 80 % európskych biotopov je v zlom stave. Komisia 22. júna 2022 navrhla nariadenie o obnove prírody s cieľom prispieť k dlhodobej obnove poškodenej prírody v suchozemských a morských oblastiach EÚ a dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a biodiverzity. Podľa Komisie by nový zákon priniesol významné hospodárske výhody, pretože každé investované euro by prinieslo výhody vo výške najmenej 8 eur.

O red

Odporúčame pozrieť

zdravotne postihnuti

Európsky parlament prijíma preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím pre celú EÚ

Európski poslanci dali poslednú zelenú európskemu preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím a európskemu parkovaciemu …

Consent choices