Marco Bongiorni, Federica Giordano, Giovanni Medici, Filippo Scotti and Chiara Alati, Italian Erasmus students (from right to left)

Erasmus+: 159 projektov na modernizáciu vysokoškolského vzdelávania na celom svete

Komisia vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť modernizáciu a kvalitu vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách na celom svete. Všetky tieto projekty zodpovedajú celkovému cieľu podporiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania, zlepšiť vzdelávacie systémy a posilniť rast a prosperitu v celosvetovom meradle.

V rámci projektov vybraných v tomto roku bude 2 500 zainteresovaných strán v oblasti vysokoškolského vzdelávania z takmer 130 krajín EÚ a na celom svete spolupracovať na modernizácii a internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania. Z celkového rozpočtu na rok 2023 vo výške 115,3 milióna EUR sa napríklad podporí profesionalizácia matematiky v strednej Afrike, vysokoškolské štúdium práva zameraného na rovnosť a spravodlivosť pre zraniteľné skupiny v Latinskej Amerike, učebné osnovy pre udržateľné modré hospodárstvo v južnom Stredozemí a kurzy o transformačnej zmene vo vzdelávaní v oblasti zdravotníctva v juhovýchodnej Ázii. Projekty v iných regiónoch sa zameriavajú na podnikateľské zručnosti žien v Strednej Ázii, pripravenosť na digitálne vzdelávanie na západnom Balkáne, rozvoj univerzitných kancelárií pre medzinárodné vzťahy na Blízkom východe a učebné osnovy zamerané na potravinovú a výživovú odolnosť v západnej Afrike.

EÚ tento rok vyčlenila aj dodatočnú podporu vo výške 5 miliónov EUR pre Ukrajinu, a to na podporu rozsiahleho projektu Erasmus+ pre univerzity s cieľom posilniť digitálne prostredie vo vysokoškolskom vzdelávaní na Ukrajine. V rámci štvorročného projektu s názvom DigiUni sa vytvorí vysokovýkonná digitálna platforma pre ukrajinské univerzity, ktorá bude prínosom najmä pre tých študentov, ktorí museli utiecť z krajiny alebo sú vnútorne vysídlení. Vďaka tejto platforme sa zabezpečí kontinuita vzdelávania študentov zapísaných na ukrajinských vysokých školách v ukrajinskom jazyku a v súlade s ukrajinským učebným plánom. Digitálna platforma ponúkne predovšetkým digitálny vzdelávací nástroj na rozvoj odbornej prípravy v oblasti online vyučovacích techník a na prispôsobenie vzdelávacieho obsahu online alebo virtuálnemu prostrediu.  Do projektu, ktorý koordinuje kyjevská národná univerzita Tarasa Ševčenka, sa zapoja inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a zainteresované strany zo šiestich členských štátov EÚ (Belgicko, Česko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko a Španielsko) a 15 ďalších ukrajinských partnerov, medzi ktorými je deväť národných univerzít, ministerstvo školstva, ministerstvo digitálnej transformácie, Národná agentúra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a tri združenia zastupujúce odvetvie informačných technológií a študentov.

Súčasťou podpory poskytovanej z programu pre východný susedský región je ďalších 19 projektov budovania kapacít, do ktorých sú zapojené ukrajinské univerzity a orgány. Tieto projekty sa napríklad zaoberajú úlohou univerzít pri obnove, návrhmi na reformu učebných osnov, ktoré sa zameriavajú na mier a multilateralizmus ako prierezové prvky štúdií, alebo rozvojom zručností v oblasti energetickej efektívnosti. Dohody o grante sa podpíšu do novembra 2023, aby sa projekty mohli začať realizovať do konca roka.

Viac..  Peter Pollák: Vzdelávanie rómskych detí na Slovensku sa musí zmeniť

Súvislosti

Program Erasmus+ bol vytvorený pred 36 rokmi a je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo takmer 13 miliónov ľudí. Na roky 2021 – 2027 disponuje celkovým rozpočtom vo výške približne 26,2 miliardy eur a kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Zložka programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania je súčasťou širšieho súboru akcií na podporu výmen študentov a zamestnancov a na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Európou a zvyškom sveta. Tieto medzinárodné akcie sú založené na partnerstvách inštitúcií a zainteresovaných strán z 27 členských štátov EÚ a šiestich pridružených krajín na jednej strane a z iných regiónov sveta na strane druhej (nepridružené tretie krajiny). Šiestimi krajinami pridruženými k programu Erasmus+ sú Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko.

Akcie sú navrhnuté tak, aby boli prínosom pre tieto tretie krajiny a aby sa spolupráca v oblasti vysokoškolského vzdelávania využívala ako prostriedok na posilnenie väzieb medzi Európou a ďalšími krajinami na celom svete. Partnerstvá sú zamerané na spoločný vývoj nového učebného obsahu a techník, školenia zamestnancov a zlepšenie kvality univerzitných systémov a administratívy. Projekty majú takisto potenciál pripraviť pôdu pre nové politické prístupy a reformy, a preto sa do nich musia zapojiť vnútroštátne vzdelávacie orgány. Sú prínosné nielen pre samotné odvetvie vzdelávania, ale pomáhajú aj pri rozvoji zručností a postupov v oblastiach, ktoré majú kľúčový význam pre hospodárstvo a spoločnosť, ako je zelená výroba, energetické manažérstvo, potravinárstvo, podnikanie atď.

V rokoch 2021 – 2027 predstavuje celkový rozpočet zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania 613 miliónov eur. Uskutočnia sa štyri ďalšie ročné výberové konania, pričom ďalšia výzva na predkladanie návrhov sa plánuje na november 2023.

O mam

Odporúčame pozrieť

Univerzita Komenskeho

Nové financovanie aliancií európskych univerzít posilňuje spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Komisia oznámila výsledky výzvy programu Erasmus+ na rok 2023 týkajúcej sa iniciatívy „Európske univerzity“, ktorá poskytuje podporu …

Consent choices