polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia investuje 90 miliónov eur na 17 nových projektov na podporu zdravej pôdy

Európska komisia investuje 90 miliónov EUR do 17 nových výskumných projektov, ktoré prispejú k misii EÚ: „Dohoda o pôde pre Európu. Tieto projekty budú zamerané na obnovu a ochranu zdravia pôdy v záujme udržateľnej výroby zdravých potravín, na ochranu biodiverzity, budovanie odolnosti proti zmene klímy a prispievanie k cieľom Európskej zelenej dohody.

Na projektoch sa zúčastňuje 314 účastníkov z 32 krajín. Okrem členských štátov EÚ sa na nich zúčastňujú krajiny pridružené k programu Horizont Európa (Izrael, Kosovo, Nórsko, Srbsko a Turecko), ale aj nepridružené krajiny (Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Kanada a Švajčiarsko). Projekty zahŕňajú univerzity, výskumné inštitúcie, MSP, podniky, mimovládne organizácie a miestne orgány.

Do roku 2030 rôznym spôsobom prispejú k obnove a ochrane zdravia pôdy, ako napríklad vďaka:

  • vytvoreniu registra poznatkov a údajov na integráciu výsledkov výskumu a inovačných poznatkov o zdraví pôdy a pôdy,
  • znižovaniu odpadu zo spracovania potravín a zhodnocovaniu rezíduí s cieľom vyrábať a testovať organické pôdne kondicionéry a produkty na hnojenie,
  • poskytovaniu ukazovateľov na meranie biodiverzity pôdy a ekosystémových služieb (napr. agroekosystémy a lesné ekosystémy),
  • poskytovaniu nástrojov a metód na identifikáciu zdrojov znečistenia pôdy a na zlepšenie vykonávania nákladovo efektívneho udržateľného obhospodarovania pôdy v mestských a vidieckych oblastiach,
  • podpore realizácie uhlíkového poľnohospodárstva, štandardizácii metodiky a certifikačných mechanizmov na započítavanie uhlíka v pôde,
  • vytvoreniu rámca na monitorovanie, oznamovanie a overovanie úsilia pôdohospodárov o sekvestráciu uhlíka a zníženie emisií skleníkových plynov,
  • spoločnému vypracovaniu materiálov, usmernení, štandardov pre učebné plány a odbornej prípravy v oblasti vzdelávania o pôde,
  • vytvoreniu štruktúry jednotného kontaktného miesta na podporu, rozšírenie a propagáciu nadchádzajúcej siete 100 živých laboratórií a tzv. majákov, ktoré začnú fungovať budúci rok v rámci misie zameranej na pôdu,
  • zníženiu spaľovania, skládkovania a zlepšeniu zhodnocovania živín z biologického odpadu.

17 nových projektov vybrali nezávislí experti v nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov vyhlásenú v roku 2022, v rámci ktorej bolo prijatých 71 oprávnených žiadostí. Väčšina projektov sa už začala. Projekty bude riadiť Európska výkonná agentúra pre výskum (REA). Podrobnejšie informácie o projektoch vrátane rozpočtu a prijímateľov možno nájsť v prehľade projektov.

Súvislosti

Viac..  EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Misie EÚ zriadené v rámci programu Horizont Európa na roky 2021 – 2027 predstavujú nový spôsob, ako priniesť konkrétne riešenia niektorých najväčších výziev spoločnosti. Misia EÚ „Dohoda o pôde pre Európu“ sa začala v septembri 2021. Jej cieľom je zásadne prispieť k prechodu na obnovu a ochranu pôdy do roku 2030. Dosiahne to vytvorením účinnej siete 100 živých laboratórií a tzv. majákov, financovaním ambiciózneho výskumného a inovačného programu so silnou sociálno-vedeckou zložkou, vytvorením harmonizovaného rámca na monitorovanie pôdy v Európe a zvyšovaním informovanosti ľudí o zásadnom význame pôdy.

Spolu so stratégiou EÚ v oblasti pôdy, návrhom smernice o monitorovaní a odolnosti pôdy (právny predpis o monitorovaní pôdy), so Strediskom EÚ pre monitorovanie pôdy (EUSO), spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) a s iným politickým úsilím predstavuje misia zameraná na pôdu súčasť účinného rámca na splnenie ambícií Zelenej dohody. Tieto opatrenia zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane biodiverzity, zabezpečovaní zdravých potravín a vody a zvyšovaní odolnosti voči prírodným katastrofám, ako sú prírodné požiare a záplavy.

Organizácie a jednotlivci môžu podpísať manifest misie zameranej na pôdu, aby podporili misiu a jej ciele a aby sa stali súčasťou komunity praxe, ktoré uznáva dôležitosť zdravia pôdy a záleží jej na budúcnosti európskej a svetovej pôdy.

Existujú štyri ďalšie misie EÚ zamerané na globálne výzvy v oblasti klimaticky neutrálnych a inteligentných miest, adaptácie na zmenu klímy, obnovy našich oceánov a vôd a rakoviny. Podporujú priority Komisie, ako je Európska zelená dohodaEurópa pripravená na digitálny vek, eEurópsky plán na boj proti rakovine a Nový európsky Bauhaus.

O mam

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: Prečo som nepodporil Zákon o obnove prírody v tejto forme

Zákon o obnove prírody: Poslanci prijali pozíciu na rokovania s Radou • Obnova ekosystémov, ktoré …

Consent choices