vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Septembrový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Kľúčové rozhodnutia Komisie sú uvedené ďalej v texte a usporiadané podľa jednotlivých oblastí politiky. Komisia zároveň uzatvára 135 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty vykonali nápravu bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať.

Ďalšie informácie o postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v úplnej verzii často kladených otázok. Podrobnejšie informácie o histórii prípadu sú k dispozícii v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti.

1. Životné prostredie a rybárstvo

Životné prostredie

Formálne výzvy

Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby dobudovalo svoju sústavu Natura 2000

Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala formálnu výzvu Španielsku [INFR(2023)2037], pretože si neplnilo svoje povinnosti podľa smernice o biotopoch (smernica 92/43/EHS). V súlade s uvedenou smernicou členské štáty musia navrhnúť lokality s európskym významom v rámci EÚ, ktoré sa následne zaradia do biogeografických zoznamov EÚ. Do šiestich rokov od takéhoto zaradenia do zoznamu musia členské štáty označiť lokality s európskym významom ako osobitné chránené územia, stanoviť ciele ochrany a zaviesť opatrenia na zachovanie alebo obnovenie chránených druhov a biotopov vyskytujúcich sa v daných lokalitách s cieľom dosiahnuť priaznivý stav ochrany na vnútroštátnej biogeografickej úrovni. Ide o kľúčové požiadavky na ochranu biodiverzity v celej EÚ. V Európskej zelenej dohode a stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 sa uvádza, že je nevyhnutné, aby EÚ zastavila stratu biodiverzity jej ochranou a obnovou.

Španielsko nenavrhlo a nepredložilo vyčerpávajúci zoznam lokalít s európskym významom, keďže počet, veľkosť a umiestnenie lokalít s európskym významom, ktoré navrhovalo, a v nich chránených druhov a biotopov nie sú dostatočné. Komisia preto zasiela Španielsku formálnu výzvu. Španielsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré poukázala Komisia. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Odôvodnené stanoviská

Hospodárenie s vodami: Komisia vyzýva BULHARSKO, CYPRUS, ÍRSKO, ŠPANIELSKO, MALTU, PORTUGALSKO, SLOVENSKO A SLOVINSKO, aby dokončili revíziu svojich plánov hospodárenia s vodami

Komisia vyzýva osem členských štátov {Bulharsko [INFR(2022)2189], Cyprus [INFR(2022)2190], Írsko [INFR(2022)2185], Španielsko [INFR(2022)2192], Maltu [INFR(2022)2195], Portugalsko [INFR(2022)2197], Slovensko [INFR(2022)2187] a Slovinsko [INFR(2022)2199]}, aby dokončili revíziu svojich plánov manažmentu povodí podľa požiadaviek rámcovej smernice o vode (smernica 2000/60/ES) a/alebo plánov manažmentu povodňových rizík podľa požiadaviek smernice o povodniach (smernica 2007/60/ES). V oboch smerniciach sa vyžaduje, aby členské štáty každých šesť rokov preskúmali, aktualizovali tieto plány a podávali o nich správy. Plány manažmentu povodí obsahujú program opatrení na zabezpečenie dobrého stavu všetkých vodných útvarov. Plány manažmentu povodňových rizík sa zostavujú na základe máp zobrazujúcich potenciálne nepriaznivé dôsledky spojené so scenármi povodní.

Vo februári 2023 Komisia vydala formálne výzvy, v ktorých tieto členské štáty vyzvala, aby si splnili povinnosti a dokončili preskúmanie svojich plánov týkajúcich sa vôd. Dotknuté členské štáty si však povinnosti vyplývajúce z jednej alebo oboch smerníc stále neplnia. Bulharsko, Cyprus, Španielsko, Malta a Portugalsko meškajú s preskúmaním, prijímaním tretích plánov manažmentu povodí a druhých plánov manažmentu povodňových rizík a s podávaním správ o nich; Írsko a Slovinsko meškajú s preskúmaním, prijímaním tretích plánov manažmentu povodí a s podávaním správ o nich; Slovensko mešká s preskúmaním, prijímaním druhých plánov manažmentu povodňových rizík a podávaním správ o nich.

Právne predpisy EÚ v oblasti vôd musia byť vykonané v plnej miere, aby sa dosiahli ciele EÚ v oblasti obehového hospodárstva, biodiverzity, nulového znečistenia a zmeny klímy. Komisia preto zasiela týmto deviatim členským štátom odôvodnené stanovisko. Uvedené členské štáty majú teraz dva mesiace na odpoveď a prijatie potrebných opatrení. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o postúpení prípadov týchto členských štátov Súdnemu dvoru Európskej únie.

Komunálne odpadové vody: Komisia vyzýva PORTUGALSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ

Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Portugalsku [INFR (2022)2028] v súvislosti s nedodržiavaním požiadaviek EÚ stanovených v smernici o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica Rady 91/271/EHS).

Na ochranu kvality vody a vodných ekosystémov sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli potrebnú infraštruktúru na zber a čistenie svojich komunálnych odpadových vôd. Nezozbierané alebo nevyčistené odpadové vody môžu ohroziť ľudské zdravie a znečistiť jazerá, rieky, pôdu, pobrežné a podzemné vody. Požiadavkou stanovenou v Európskej zelenej dohode so stratégiou nulového znečistenia je zníženie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy na úrovne, ktoré sa už nebudú považovať za škodlivé pre zdravie ľudí a prírodné ekosystémy.

Dnes zaslané odôvodnené stanovisko sa týka 18 aglomerácií v Portugalsku. Portugalsko v 15 z nich nezabezpečuje, aby komunálne odpadové vody vstupujúce do systémov na zber vody podliehali pred vypustením sekundárnemu čisteniu alebo rovnocennému čisteniu. V troch z nich sa odpadové vody vypúšťajú v citlivých oblastiach bez toho, aby podliehali prísnejšiemu (terciárnemu) čisteniu.

Komisia v júli 2022 zaslala Portugalsku formálnu výzvu. Napriek určitému pokroku sa dodnes úplný súlad s platnými predpismi nepodarilo dosiahnuť. Komisia preto rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Portugalsku. Táto krajina má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala a prijala potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení vecí Súdnemu dvoru Európskej únie.

Priemyselné emisie: Komisia vyzýva PORTUGALSKO, aby zlepšilo pravidlá v oblasti znečistenia z priemyselných činností

Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska [INFR(2022)2085], v ktorom žiada Portugalsko, aby zosúladilo svoje vnútroštátne právne predpisy so smernicou o priemyselných emisiách (smernica 2010/75/EÚ). Priemyselné činnosti majú významný vplyv na životné prostredie a zdravie. V smernici o priemyselných emisiách sa stanovujú pravidlá určené na predchádzanie škodlivým priemyselným emisiám do ovzdušia, vody a pôdy a ich znižovanie a na predchádzanie vzniku odpadu.

Viac..  Európski politici privítali odporúčanie EK o Ukrajine a Moldavsku, Zelenskyj netají nadšenie

V portugalskom práve nie je v súlade so smernicou vymedzenie pojmu „nebezpečné látky“ . Portugalské právne predpisy navyše neobsahujú jasnú povinnosť prevádzkovateľa priemyselných zariadení okamžite informovať príslušný orgán v prípade incidentov alebo nehôd. Niektoré ďalšie požiadavky, ako napríklad požiadavky týkajúce sa opätovného preskúmania a aktualizácie podmienok povolenia, ako aj požiadavky týkajúce sa prístupu k informáciám a účasťou verejnosti na povoľovacom konaní, neboli správne transponované.

Komisia v septembri 2022 zaslala Portugalsku formálnu výzvu. Odvtedy sa úplný súlad s právnymi predpismi nepodarilo dosiahnuť. Komisia preto rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Portugalsku. Táto krajina má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala a prijala potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení vecí Súdnemu dvoru Európskej únie.

Environmentálny hluk: Komisia vyzýva FRANCÚZSKO, aby prijalo akčné plány týkajúce sa hluku pre mestá a hlavné cesty

Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Francúzsku [INFR(2013)2006], pretože nedodržiava pravidlá EÚ týkajúce sa environmentálneho hluku (smernica 2002/49/ES). Dlhodobé vystavenie vysokým úrovniam znečistenia hlukom môže mať závažný vplyv na zdravie (vrátane vysokého krvného tlaku, srdcovo-cievnych ochorení a predčasnej úmrtnosti) a môže významne ovplyvniť fyzické aj duševné zdravie a kvalitu života (vrátane chronických porúch, ako je vysoká úroveň porúch spánku, stresu a/alebo podráždenosti).

V smernici o environmentálnom hluku sa vyžaduje, aby členské štáty sprístupnili hlukové mapy a akčné plány pre aglomerácie (mestá), hlavné cesty, väčšie železničné trate a veľké letiská. Tieto sa v prípade potreby preskúmajú a revidujú aspoň každých päť rokov.

Komisia v máji 2013 zaslala Francúzsku formálnu výzvu a v decembri 2017 dodatočnú formálnu výzvu týkajúcu sa nedostatkov pri plnení týchto požiadaviek. Odvtedy Komisia a Francúzsko pokračovali v pravidelných výmenách informácií o tejto záležitosti a Francúzsko preukázalo pokrok, pokiaľ ide o hlukové mapy. Francúzsku však stále chýbajú potrebné akčné plány: z informácií, ktoré poskytli francúzske orgány, vyplýva, že stále chýba 22 akčných plánov pre aglomerácie a 67 akčných plánov pre hlavné cesty.

Komisia preto rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Francúzsku. Táto krajina má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala a prijala potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení vecí Súdnemu dvoru Európskej únie.

Znečistenie vôd: Komisia vyzýva BELGICKO, aby chránilo svoje obyvateľstvo a ekosystémy pred znečistením dusičnanmi

Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska, v ktorom vyzýva Belgicko [INFR(2022)2051], aby plne dodržiavalo smernicu o dusičnanoch (smernica 91/676/EHS) a prijalo naliehavé opatrenia týkajúce sa znečistenia dusičnanmi vo flámskom regióne. Cieľom danej smernice je ochrana európskych povrchových a podzemných vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov a na tento účel sa v nej príslušným orgánom ukladá povinnosť prijímať opatrenia na zabránenie takémuto znečisteniu.

Podľa smernice o dusičnanoch by členské štáty mali monitorovať svoje vody a identifikovať tie, ktoré sú znečistené dusičnanmi a eutrofizáciou z poľnohospodárskych zdrojov. Z flámskych oficiálnych správ od roku 2020 vyplýva, že kvalita podzemnej a povrchovej vody sa vo flámskom regióne výrazne zhoršila a že takmer všetky povrchové vody sú teraz v eutrofnom stave. Jednotlivé flámske akčné programy týkajúce sa dusičnanov od roku 2015 zjavne nepriniesli očakávané výsledky. Podľa článku 5 ods. 5 smernice o dusičnanoch by mal členský štát prijať posilnené opatrenia, keď vie, že existujúce opatrenia neprinášajú výsledky. Flámsko však doteraz takéto opatrenia neprijalo a úrovne znečistenia sú stále príliš vysoké.

Komisia zaslala 15. februára 2023 formálnu výzvu Belgicku, v ktorej vyzvala flámske orgány, aby urýchlene prijali opatrenia proti znečisteniu dusičnanmi. Hoci orgány nepopierajú naliehavosť ani potrebu konať, takéto opatrenia nemožno očakávať skôr ako v roku 2024 – štyri roky po zistení zlyhania akčných programov a z toho vyplývajúcej potreby naliehavých opatrení.

Komisia preto rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Belgicku. Táto krajina má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala a prijala potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení vecí Súdnemu dvoru Európskej únie.

Environmentálna zodpovednosť: Komisia vyzýva BELGICKO, aby objasnilo, kto je oprávnený žiadať opatrenia zo strany vnútroštátnych orgánov

Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Belgicku [INFR(2020)2107], v ktorom žiada o zabezpečenie toho, aby všetky kategórie osôb uvedené v smernici o environmentálnej zodpovednosti (smernica 2004/35/ES) mali právo požiadať orgány o prijatie opatrení na zabránenie environmentálnej škode alebo jej nápravu. V smernici sa uvádzajú tri kategórie, ktoré nie sú dôsledne zohľadnené v belgických regionálnych a federálnych zákonoch.

Predpokladá sa v nej, že environmentálnej škode možno zabrániť alebo ju napraviť okrem iného tým, že sa fyzickým a právnickým osobám udelí právo žiadať príslušný orgán, aby rozhodol o preventívnych a nápravných opatreniach zodpovedného prevádzkovateľa. Smernicou sa takisto zabezpečuje, aby finančné dôsledky nápravných opatrení hradil hospodársky subjekt, ktorý environmentálnu škodu spôsobil.

Komisia zaslala v júli 2020 formálnu výzvu. Po analýze belgickej odpovede sa Komisia stále domnieva, že belgický právny systém nie je dostatočne jasný, pokiaľ ide o to, kto môže požiadať o nápravné opatrenia, keďže do dnešného dňa nie sú všetky kategórie osôb plne a jasne zahrnuté do vnútroštátnych právnych predpisov. V záujme ochrany životného prostredia je dôležité odstrániť akýkoľvek druh neistoty v súvislosti s tým, ktoré osoby majú právo požiadať orgány o prijatie opatrení.

Komisia preto rozhodla o vydaní odôvodneného stanoviska Belgicku. Táto krajina má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala a prijala potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení vecí Súdnemu dvoru Európskej únie.

Rybárstvo

Odôvodnené stanovisko

O mam

Odporúčame pozrieť

auto-výfuk

Nový a prepracovanejší zákon v oblasti kontroly automobilového priemyslu

Bol to škandál, ktorý otriasol celým automobilovým odvetví a pobúril verejnosť. Koncom roku 2015 výrobca automobilov …

Consent choices