Mikroplasty. PHOTO: © European Union, 2023

Komisia navrhuje opatrenia na zníženie znečistenia mikroplastami z plastových peliet

Komisia po prvýkrát navrhuje opatrenia na zabránenie znečisteniu mikroplastmi spôsobeného neúmyselným uvoľňovaním plastových peliet. V súčasnosti sa každoročne do životného prostredia vypúšťa 52 až 184 tisíc ton peliet z dôvodu nesprávneho zaobchádzania v celom dodávateľskom reťazci. Cieľom dnešného návrhu je zabezpečiť, aby všetci prevádzkovatelia, ktorí manipulujú s peletami v EÚ, prijali potrebné preventívne opatrenia. Očakáva sa, že sa tým zníži uvoľňovanie peliet až o 74 %, čo povedie k čistejším ekosystémom, prispeje k vzniku riek a oceánov bez plastov a zníži potenciálne riziká pre ľudské zdravie. Spoločné celoeurópske opatrenia takisto pomôžu vytvoriť rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov.

Riešenie strát peliet, ktorým sa dá predísť

Plastové pelety sú jedným z najväčších zdrojov neúmyselného znečistenia mikroplastmi. Komisia navrhuje, aby hospodárske subjekty konali v tomto poradí priorít: predchádzanie akémukoľvek úniku peliet; obmedzenie rozliatych peliet, aby sa zabezpečilo, že neznečisťujú životné prostredie; a ako posledná možnosť sa vyčistí po presakovaní alebo strate.

Dnešný návrh zahŕňa:

  • Najlepšie postupy zaobchádzania pre prevádzkovateľov: v závislosti od veľkosti zariadenia alebo dopravnej činnosti budú musieť prevádzkovatelia dodržiavať určité najlepšie postupy manipulácie. Tieto opatrenia už zaviedli priekopníci.
  • Povinná certifikácia a vlastné vyhlásenia: S cieľom pomôcť príslušným vnútroštátnym orgánom pri overovaní súladu by väčšie hospodárske subjekty mali získať osvedčenie vydané nezávislou treťou stranou, zatiaľ čo menšie spoločnosti by mali vydávať vlastné vyhlásenia o zhode.
  • Harmonizovaná metodika na odhadovanie strát: s cieľom pomôcť prevádzkovateľom monitorovať ich straty a riešiť niektoré zostávajúce nedostatky v údajoch vypracujú normalizačné orgány harmonizovanú metodiku. Mala by tiež zvýšiť zodpovednosť zvyšovaním informovanosti o vplyvoch rôznych postupov na životné prostredie a ľudské zdravie.
  • Miernejšie požiadavky na MSP: keďže dodávateľský reťazec peliet má veľký podiel MSP, menej prísne požiadavky sa budú vzťahovať najmä na mikropodniky a malé hospodárske subjekty.

Ďalšie kroky

Návrh nariadenia Komisie o predchádzaní stratám peliet bude teraz predmetom diskusie v Európskom parlamente a Rade. Všetky hospodárske subjekty v EÚ aj mimo EÚ budú musieť splniť požiadavky stanovené v tomto nariadení do 18 mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti. Komisia bude pokračovať v práci na znižovaní znečistenia mikroplastmi, a to aj v kontexte vykonávania existujúcich a budúcich právnych predpisov o výrobkoch a odpade a vedením celosvetového úsilia o ukončenie znečistenia plastmi.

Viac..  Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Súvislosti

Mikroplasty sú perzistentné, veľmi mobilné a ťažko sa odstraňujú z prírody. Nachádzajú sa na celom svete, a to aj na najodľahlejších miestach a v ľudskom tele. Riziká súvisiace s vysokou úrovňou expozície ľudí vyvolávajú vážne obavy. Plastové pelety sa nachádzajú vo vode a pôde vrátane poľnohospodárskej pôdy a poškodzujú ekosystémy a biodiverzitu. Je známe, že pelety sa konzumujú rôznymi morskými a pobrežnými druhmi, ako sú morské korytnačky, morské vtáky a kôrovce a kôrovce, a po ich požití môžu spôsobiť fyzickú ujmu alebo smrť.

Potreba riešiť rastúcu prítomnosť mikroplastov v životnom prostredí bola identifikovaná v stratégii EÚ pre plasty, v akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo a v akčnom pláne nulového znečistenia.

Prístup k dosiahnutiu tohto cieľa je trojaký:

  • znížiť znečistenie spôsobené plastovými výrobkami (keďže tieto sa raz rozkladajú na mikroplasty v životnom prostredí),
  • obmedziť používanie zámerne pridaných mikroplastov vo výrobkoch; a zároveň
  • znížiť neúmyselné uvoľňovanie mikroplastov.

Spolu s obmedzeniami týkajúcimi sa zámerne pridaných mikroplastov prijatými 25. septembra 2023 sú dnes prijaté pravidlá prvými nástrojmi EÚ osobitne navrhnutými na riešenie znečistenia mikroplastmi pri zdroji a prispievajú k cieľu znížiť do roku 2030 uvoľňovanie mikroplastov do životného prostredia o 30 %, ktorý bol stanovený v akčnom pláne nulového znečistenia.

Komisia takisto predkladá brožúru o súčasnom stave znečistenia mikroplastmi v EÚ, v ktorej sumarizuje vývoj v oblasti politiky EÚ, výskumu, inovácií a investícií.

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia podporí 170 nových projektov, mení reformný program členských štátov na konkrétne opatrenia

Komisia vybrala nové kolo 170 projektov v rámci Nástroja technickej podpory (TSI) s cieľom podporiť členské štáty pri …

Consent choices