PHOTO © European Union / EuroparlTV

STEP: podpora konkurencieschopnosti a odolnosti EÚ v strategických odvetviach

Cieľom platformy „Strategické technológie pre Európu“ je podporiť digitálne a zelené technológie a biotechnológie a umožniť priemyslu EÚ dosiahnuť digitálnu a zelenú transformáciu. Europarlament prijal aktuálne svoju pozíciu k vytvoreniu platformy „Strategické technológie pre Európu (STEP)“ určenej na podporu kritických strategických technológií prostredníctvom finančnej podpory, v rámci tzv. „Značky suverenity“ a „Portálu suverenity.

Cieľom platformy je posilniť rôzne programy a fondy EÚ a nasmerovať až 160 miliárd eur do nových investícií spolu so stimulmi politiky súdržnosti a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Platforma podporí rast kľúčových technologických hodnotových reťazcov v digitálnom hospodárstve, priemyselných odvetviach s nulovou bilanciou a biotechnológiách, a zamerá sa aj na riešenie nedostatku pracovnej sily a zručností a podporu inovácií. Poslanci sa vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zasadzujú za ďalšie 3 miliardy eur nad rámec sumy navrhovanej Komisiou, čím sa rozpočet STEP zvýši na 13 miliárd eur v nových fondoch.

STEP by mal fungovať aj ako „test pre plnohodnotný fond suverenity v budúcom období VFR“. Poslanci žiadajú Komisiu, aby do roku 2025 vykonala priebežné hodnotenie vrátane návrhu na zmenu STEP alebo nového návrhu na plnohodnotný Európsky fond suverenity. Trvajú na tom, že STEP a dlhodobá revízia rozpočtu EÚ by mali byť dohodnuté čo najskôr, keďže balík by sa mal začleniť do budúceho ročného rozpočtu, o ktorom sa bude rokovať v novembri 2023.

Vyhlásenia spravodajcov

„STEP bol kedysi naplánovaný ako nový Európsky fond suverenity – ale tým nie je. Pokiaľ ide o STEP, Komisia sa snaží o nemožné, keďže návrh má tri konkurujúce si ciele: výroba potrebných technológií na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy, zvýšenie suverenity Európy voči ostatným regiónom a posilnenie súdržnosti medzi členskými štátmi EÚ,“ uviedol spravodajca Christian Ehler (EPP, DE).

„Strategické investície sú nevyhnutné na posilnenie našej autonómie a sú príspevkom ku geopoliticky zjednotenej Európe,“ tvrdí spoluspravodajca Výboru pre rozpočet José Manuel Fernandes (EPP, PT). „Iniciatíva STEP je komplexná a využíva existujúce programy ako InvestEU a Horizont Európa. Navrhujeme 13 miliárd eur – namiesto 10 miliárd EUR, čo je návrh Komisie – na posilnenie tejto stratégie a zabezpečenie pridanej hodnoty projektov nielen na miestnej úrovni, ale v celej EÚ. Je nevyhnutné mať synergie medzi týmito fondmi, geografickú rovnováhu a transparentnosť. To je verzia STEP, o ktorú žiadame, aby sa predišlo ďalšej byrokracii a aby sme sa zamerali na rýchlu realizáciu projektov.

Ďalší postup

Právny predpis bol prijatý 385 hlasmi za, pričom 85 členovia hlasovali proti a 151 sa hlasovania zdržalo. Rokovania s členskými štátmi sa môžu začať hneď, ako sa Rada dohodne na spoločnej pozícii.

Súvislosti

Cieľom „Platformy strategických technológií pre Európu“ je posilniť európsku konkurencieschopnosť a odolnosť v strategických odvetviach a znížiť ich závislosť na zahraničných dodávateľských reťazcoch. Predpokladá sa v ňom podpora rozvoja a výroby kritických technológií a rieši sa nedostatok pracovných síl a zručností.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Európska komisia chce podporiť inovácie v Európe, tak aby nedochádzalo k odlivu investícií do zahraničia a aby sme boli schopní v tejto oblasti konkurovať napríklad Číne či Spojeným štátom. Na rozdiel od nich však Komisia neplánuje využiť žiadne nové finančné zdroje, ale len redistribuovať tie existujúce. To však môže byť vzhľadom na súčasné ambiciózne ciele žalostne málo. Navrhovaná schéma podpory navyše znevýhodňuje niektoré členské štáty, ktoré môžu narážať na limity vyplývajúce z fiškálnych pravidiel Únie. V budúcnosti to môže viesť k výraznej nerovnováhe a reálnemu ohrozeniu fungovania spoločného trhu. Pokiaľ chce Komisia napĺňať svoje ambície týkajúce sa rozvoja nových technológií, musí tak nájsť spôsob akým smerovať európske investície do inovácií rovnomerne a teda do všetkých krajín, vrátane Slovenska.“

Viac..  Ministerstvo dopravy rieši situáciu na ukrajinských hraniciach, slovenskí dopravcovia sa búria

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Súhlasím so zriadením Platformy strategických technológií pre Európu (STEP). Som presvedčený, že investície do inovácií a technológií sú dôležitou podmienkou k prechodu na modernú a zelenú ekonomiku aj u nás na Slovensku. Aj naša krajina bude vďaka tomu konkurencieschopnejšia aj výkonnejšia.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Nová platforma pre podporu digitálnych a zelených technológií a biotechnológií rieši nedostatok pracovných síl a zručností, zároveň podporuje inovácie. Práve kvalifikovaní zamestnanci a konkrétne cielená podpora sú jedinou cestou k ďalšiemu rastu kľúčových technologických reťazcov v oblastiach digitálnych či zelených technológií. K navrhovaným 10 miliardám eur preto požadujeme pridať ďalšie 3 miliardy eur, čím by rozpočet STEP dosiahol 13 miliárd eur nových finančných prostriedkov.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Snaha vyberať víťazov v Európskej únii nie je nová. Napríklad 15 rokov dozadu sa Francúzsko a Nemecko tak obávali Google vyhľadávača, že zadotovali vlastný európsky vyhľadávač Quaero. Výsledok poznáme. Únia nedokáže konzistentne vyberať sektory, ktoré budú pre nás v budúcnosti kľúčové. Som presvedčený, že riešením je skôr vytvoriť také podnikateľské prostredie, v ktorom sa presadia firmy s najvyššou pridanou hodnotou. Víťazov by mal primárne vyberať trh (občan), iba veľmi výnimočne Únia. Z uvedených dôvodov budem hlasovať proti návrhu.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Zriadenie Platformy STEP vítam, keďže ide o správny krok smerom k väčším investíciám do našich strategických technológií a tým aj k väčšej konkurencieschopnosti a menšej závislosti na tretích krajinách, najmä čo sa týka nedemokratických režimov. Návrh síce nakoniec nebol až tak ambiciózny, ako bolo predpokladané a neprináša teda samostatný balík peňazí pre tieto strategické projekty, avšak bude zatiaľ pôsobiť ako záruka, že dané projekty podporené z existujúcich fondov EÚ smerujú k naplneniu cieľov našej strategickej autonómie v oblasti kritických technológií.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Žijeme v dobe, keď po všetkých krízach, ktoré sme za posledné roky zažili, musíme v oveľa väčšej miere investovať do digitálnych technológií, do životného prostredia tak, aby sme zároveň neohrozili pracovné miesta, ale naopak investovali a podporovali inovácie a nové zručnosti v príprave ľudí na pracovný trh. Európa musí byť v nasledujúcom období konkurencieschopná, resp. musíme posilniť naše súčasné postavenie v napätom geopolitickom priestore.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Stotožňujem sa s tým, že strategické technológie pre Európu majú zmysel a je zmysluplné podporiť digitálne a zelené technológie a biotechnológie. Pre realizáciu takýchto cieľov je požadovanie sumy 3 mld. Eur do rozpočtu STEP akceptovateľné.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Strategické technológie pre Európu, vyrobené v našich krajinách, si zaslúžia lepší prístup k financovaniu, keďže od nich priamo závisí naša bezpečnosť, európska ekonomika a aj pracovné miesta Európanov. Vo vývoji technológií si nemôžeme dovoliť zaostávať za Áziou, či Amerikou. Okrem digitálnej infraštruktúry má byť podporená aj európska biotechnológia a zelené technológie.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices