vino
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EK víta dohodu o posilnení ochrany vysokokvalitných potravinových výrobkov a nápojov

Európska komisia víta politickú dohodu o preskúmaní a posilnení systému zemepisných označení vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov, ktorú dnes dosiahla s Európskym parlamentom a Radou. Nové nariadenie vytvorí základ pre intenzívnejšie zavádzanie zemepisných označení v celej Únii a bude zárukou vyššej úrovne ochrany, a to predovšetkým v online svete. Pomôže tak ďalej rozvinúť vysokú kvalitu potravín a prísnejšie normy. Zaručí ochranu nášho kultúrneho, gastronomického a miestneho dedičstva a osvedčenie jeho autentickosti v EÚ a na celom svete.

Nové nariadenie o únijných zemepisných označeniach vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov posilní a zlepší existujúci systém, pretože:

  • zavedie jednotný právny rámec a skrátený a zjednodušený postup registrácie: v troch sektoroch (potraviny, víno a liehoviny) sa zjednocujú rôzne pravidlá a postupy pri zemepisných označeniach a ochrane. Výsledkom je jeden zjednodušený postup zápisu zemepisného označenia do registra pre uchádzačov z EÚ aj mimo nej. Podľa očakávaní má tento jednoduchý právny rámec a kratšie časy na registráciu zvýšiť atraktívnosť systému medzi výrobcami, a to práve v krajinách s menším počtom chránených zemepisných označení,
  • zvýši mieru ochrany zemepisných označení prísad a v online svete: podľa nových pravidiel sa sprísni ochrana zemepisných označení výrobkov používaných ako prísady v spracovaných výrobkoch i výrobkov so zemepisným označením predávaných na internete. Nové nariadenie okrem toho bude chrániť zemepisné označenia v doménových menách. Členské štáty preto budú povinné na svojom území zablokovať doménové mená, ktoré by mohli porušovať ochranu zemepisných označení,
  • zabezpečí uznanie udržateľných postupov: výrobcovia budú môcť pri cenotvorbe zohľadniť svoje praktické úsilie o environmentálnuhospodársku alebo spoločenskú udržateľnosť vrátane snahy o dobré životné podmienky zvierat. Znenie, na ktorom sa spoluzákonodarcovia dohodli, obsahuje nevyčerpávajúci zoznam udržateľných postupov, ktorý má slúžiť ako motivácia pre výrobcov. Výsledkom bude lepšia ochrana prírodných zdrojov a vidieckych hospodárstiev, zachovanie miestnych odrôd rastlín a zvieracích plemien, ochrana krajiny v oblasti výroby a zlepšenie životných podmienok zvierat. Združenie výrobcov sa môže rozhodnúť stanoviť niektoré udržateľné postupy ako povinné. V takom prípade by túto skutočnosť malo uviesť v špecifikácii daného výrobkuOkrem toho môžu výrobcovia dobrovoľne vypracovať správu o udržateľnosti, ktorú Komisia uverejní,
  • posilní postavenie združení výrobcov: podľa nových pravidiel sa zavedie dobrovoľný systém uznaných výrobcov výrobkov so zemepisným označením, ktorý vytvorí členský štát. V snahe zvýšiť atraktívnosť systému budú takéto združenia mať právomoc riadiť svoje zemepisné označenia, presadzovať ich uplatňovanie a ďalej ich rozvíjať, aby posilnili ich postavenie v hodnotovom reťazci.

Presadzovanie uplatňovania zemepisných označení zostáva zodpovednosťou členských štátov. Zahŕňa to kontrolu správnosti používania zaregistrovaných pojmov a boj proti podvodom pri výrobe, predaji a používaní výrobkov so zemepisným označením. Komisia zostáva zodpovedná za registráciu, zmenu a zrušenie registrácií.  Politickú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament, Rada a Komisia, teraz musia všetci spoluzákonodarcovia formálne schváliť.

Súvislosti

Viac..  G. Lavazza: Nariadenie Európskej únie povedie k zvýšeniu cien kávy

Zemepisné označenia slúžia na ochranu názvov výrobkov z konkrétnych regiónov a s konkrétnymi charakteristickým znakmi, vlastnosťami alebo povesťou proti napodobňovaniu alebo podvodom. Osvedčujú, že výrobky boli vyrobené podľa prísnych noriem platných v regióne ich pôvodu. Z poslednej štúdie o zemepisných označeniach vyplynulo, že predajná hodnota výrobku s chráneným názvom je v priemere dvojnásobná ako cena podobného výrobku bez osvedčenia. Popri zvýšení hodnoty kulinárskeho know-how EÚ zemepisné označenia jednoznačne prinášajú aj výhody pre vidiecku ekonomiku.

posúdenia uverejneného v decembri 2021 vyplynulo, že platný rámec je účinný a zabezpečuje jednoznačnú pridanú hodnotu EÚ. Na druhej strane sa však zistili určité obmedzenia: komplexné právne štruktúry a dlhé registračné postupy, postavenie výrobcov v hodnotovom reťazci, ako aj nízka miera presadzovania predpisov. Rovnako sa v posúdení zdôraznila potreba viac dbať na environmentálnu udržateľnosť a dobré životné podmienky zvierat.

Komisijný návrh Nariadenie o zemepisných označeniach Európskej únie pre víno, liehoviny a poľnohospodárske výrobky bol prijatý 31. marca 2022 po rozsiahlych konzultáciách. Úvodné posúdenie vplyvu bolo uverejnené v októbri 2020. Po ňom nasledovala verejná konzultácia, ako aj cielené konzultácie s členskými štátmi a organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti.

K 1. októbru 2023 bolo zaregistrovaných 3 552 názvov: 1 656 názvov vín, 1 634 názvov potravinových a poľnohospodárskych výrobkov a 262 názvov liehovín. Vo februári 2023 Komisia zaregistrovala 3 500. zemepisné označenie. Medzi preslávené zemepisné označenia patria napríklad Bayerisches Bier, Champagne, Irish Whiskey, olivy Kalamata, Parmigiano Reggiano, Polska Wódka, Queso Manchego či Roquefort. Na názvy výrobkov zaregistrované ako zemepisné označenia sa vzťahuje právna ochrana pred napodobnením, nesprávnym používaním a vyvolaním mylnej predstavy na území EÚ a v tretích krajinách, s ktorými EÚ podpísala konkrétnu dohodu o ochrane. Ženevský akt týkajúci sa zemepisných označení predstavuje dodatočný multilaterálny rámec na ich ochranu.

O mam

Odporúčame pozrieť

europol

Modernizácia IT systémov pre lepšiu komunikáciu polície s Europolom má vyjsť na 1,5 milióna eur

Ministerstvo vnútra obstaráva IT vybavenie v rámci projektu na rozšírenie a modernizáciu komunikačného kanálu Europolu …

Consent choices