priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia informuje o iniciatívach EÚ na podporu investícií do čistých technológií

Komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavuje kroky EÚ na podporu vývoja a zavádzania čistých technológií. Spočívajú v posilnení jednotného trhu, zabezpečení rovnakých podmienok, podpore výskumu a inovácie, rozšírení siete obchodných dohôd a zmierňovaní vplyvu vonkajšieho vývoja. Zároveň na žiadosť Európskej rady skúma prvé účinky zákona USA o znížení inflácie (IRA) a upozorňuje na potrebu pokračovať v monitorovaní situácie a konštruktívne spolupracovať s USA. V oznámení sa berie na vedomie fakt, že aj iné krajiny ako napr. Čína majú zavedené aktívne programy verejnej podpory, ktoré pravdepodobne ovplyvnia investičné prostredie pre čisté technológie v EÚ.

Opatrenia EÚ na podporu investícií do čistých technológií na jednotnom trhu

Čisté technológie zohrávajú kľúčovú úlohu v našej zelenej transformácii, ako aj pri zmieňovaní zmeny klímy či straty biodiverzity. Európska únia buduje regulačný rámec a podnikateľské prostredie priaznivé pre rast a vývoj, výrobu a zavádzanie čistých technológií pomocou inteligentného súboru politík zastrešených Európskou zelenou dohodou:

  • Stimuly a predvídateľnosť: EÚ vypracovala ambiciózny regulačný rámec, ktorý má Európu do roku 2050 premeniť na prvý klimaticky neutrálny kontinent. Zásadnú súčasť tvorí súbor právnych predpisov balíka Fit for 55, ktorý zahŕňa posilnený a rozšírený systém obchodovania s emisiami a nový mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach. Vďaka nim je EÚ na ceste k zníženiu emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %. Komisia okrem toho postupne znižuje byrokraciu a administratívnu záťaž a zjednodušuje a zrýchľuje povoľovanie projektov v oblasti čistých technológií. Tieto ciele sleduje akt o emisne neutrálnom priemysle.
  • Investície EÚ: Predpokladá sa, že k výdavkom v oblasti klímy prispeje v priebehu rokov 2021 – 2027 32,6 % celkového rozpočtu EÚ, t. j. 578 miliárd eur. Komisia takisto začína vôbec prvú celoeurópsku aukciu zameranú na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov s rozpočtom 800 miliónov eur z inovačného fondu.
  • Súkromné investície: Vďaka priaznivému regulačnému prostrediu EÚ možno získavať a smerovať súkromné financovanie do hospodárskych činností, ktoré prispievajú k dekarbonizácii. Pri podpore rozvoja čistých technológií môžu investorom pomôcť taxonómia EÚ a únia kapitálových trhov.
  • Verejné investície členských štátov: Politika štátnej pomoci poskytuje množstvo možností na podporu čistých investícií na vnútroštátnej úrovni. Od marca 2023 Komisia schválila schémy členských štátov pre investície do čistých technológií s celkovým rozpočtom vo výške približne 6,9 miliardy eur a v súčasnosti posudzuje ďalšie. Na dosiahnutie zelenej a digitálnej transformácie sú potrebné rozsiahle investície, ktoré vytvárajú mimoriadny tlak na vnútroštátne rozpočty. Preto sa treba urýchlene dohodnúť na reforme pravidiel správy hospodárskych záležitostí EÚ, ktorá bude nadväzovať na návrh Komisie z apríla minulého roka.
  • Spolupráca s partnermi: Dôležitú úlohu pri zapájaní priemyselných partnerov s tvorcami politík do intenzívnejšej spolupráce zohrali priemyselné aliancie ako Európska aliancia pre batérie a Aliancia pre čistý vodík. V októbri 2023 sa uskutočnil prvý v rámci série dialógov o čistej transformácii, ktoré vo svojom prejave o stave Únie v roku 2023 oznámila predsedníčka von der Leyenová, so zameraním na vodík.
  • Zručnosti: „Akadémie pre emisne neutrálny priemysel“ pomôžu zabezpečiť, aby mali pracovníci EÚ zručnosti potrebné na podporu dvojakej transformácie na zelené a digitálne hospodárstvo. Na to sa osobitne zameriava aj Európsky rok zručností.
  • Odolnosť a konkurencieschopnosť: Priemyselný plán Zelenej dohody má za cieľ zabezpečiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu čistých technológií a popredné postavenie Európy v oblasti priemyselných inovácií. Cieľom aktu o emisne neutrálnom priemysle je odstrániť prekážky a zvýšiť európsku výrobnú kapacitu emisne neutrálnych technológií. Akt o kritických surovinách prinesie európskemu priemyslu väčšiu istotu.
  • Medzinárodná angažovanosť a asertívne obchodné politiky: EÚ bude v medzinárodnej spolupráci a prípadnými autonómnymi opatreniami ďalej zvyšovať odolnosť a diverzifikáciu svojho dodávateľského reťazca, a tým aj svoju hospodársku bezpečnosť. Predsedníčka von der Leyenová navrhla zriadiť Klub kritických surovín, ktorý spojí spotrebiteľské krajiny s krajinami bohatými na zdroje, a tým uľahčí medzinárodnú spoluprácu.
Viac..  Robert Hajšel: Voda sa stáva jedným z najcennejších artiklov v EÚ. VIDEOBLOG

Zmiernenie vplyvu amerického zákona o znížení inflácie

Konkurencieschopnosť svojich odvetví čistých technológií sa snažia zlepšiť všetky hlavné ekonomiky vrátane EÚ, USA, Číny, Kanady a Japonska.

USA prijali zákon o znižovaní inflácie (IRA), ktorým chvályhodne zintenzívnili úsilie o zmiernenie zmeny klímy . Prístup USA k podpore zelenej transformácie spočíva v priamych a nepriamych dotáciách, ktoré majú podporiť vytvorenie domáceho výrobného ekosystému nízkouhlíkových technológií. Niektoré prvky IRA, najmä pokiaľ ide o diskriminačné požiadavky na obsah a zhromažďovanie, vyvolali obavy medzinárodných partnerov vrátane EÚ. Obávajú sa o narušenie medzinárodného obchodu a investícií, nepriaznivé vplyvy na spoločnosti, ktoré sa nenachádzajú v USA, a zlučiteľnosť s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Hoci podľa doterajšej analýzy investície do čistých technológií v USA rýchle akcelerujú, v tejto fáze ťažko plnohodnotne posúdiť vplyv IRA na hospodárstvo EÚ a na dlhodobý rozvoj priemyselnej základne EÚ v oblasti čistých technológií. Dôvodom je aj skutočnosť, že ešte nie sú k dispozícii dostatočné údaje o podpore vyplatenej podľa IRA. Investičné rozhodnutia sa môžu premietnuť do skutočných projektov až po určitom čase. Okrem toho hospodárstvo EÚ v súčasnosti ovplyvňuje niekoľko ďalších výziev, najmä útočná vojna Ruska proti Ukrajine, vysoké ceny energií a úrokové sadzby a inflačné tlaky. Všetky tieto faktory komplikujú presnosť zisťovania, aký vplyv má IRA na investície EÚ do čistých technológií.

Celkový vplyv IRA na investície EÚ do čistých technológií bude závisieť aj od účinnosti reakcie EÚ a od jej politík dlhodobej konkurencieschopnosti a technickej vyspelosti. Rýchle prijatie príslušných právnych predpisov EÚ, ako sú akt o emisne neutrálnom priemysleakt o kritických surovinách, a platforma pre strategické technológie pre Európu (STEP) posilnená revíziou viacročného finančného rámca v polovici trvania, by pomohlo ďalej zlepšiť regulačný rámec EÚ a pokryť zvýšenú potrebu verejných investícií EÚ do kritických technológií.

Komisia bude naďalej veľmi ostražitá a bude pokračovať v monitorovaní globálnych a domácich investičných tokov a politík verejnej podpory iných krajín. Zároveň konštruktívne spolupracuje s USA s cieľom zmierniť potenciálne účinky IRA a zabezpečiť, aby sa naše príslušné politiky navzájom posilňovali v záujme urýchlenia zelenej transformácie. EÚ pokračuje v rokovaniach s USA o dohode o kritických surovinách a prostredníctvom Rady USA – EÚ pre obchod a technológie sa snaží prehĺbiť spoluprácu na udržateľnom obchode.

Okrem zákona IRA budú konkurencieschopnosť priemyslu EÚ v oblasti čistých technológií v budúcnosti ovplyvňovať aj ďalšie faktory vrátane dodávok energie, kvalifikovanej pracovnej sily, primeraného súkromného a verejného financovania, surovín, otvorenosti obchodu a priaznivého podnikateľského prostredia. Preto zásadnú úlohu zohrajú trvalé, rozhodné a konzistentné politické opatrenia.

O mam

Odporúčame pozrieť

priroda

Európska únia načrtla plán pre budúcnosť čistých technológií

Európska únia (EÚ) predstavila obrovský priemyselný plán čistých technológií, ktorý by mal pomôcť kontinentu plánovať …

Consent choices