EU, ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zaregistruje štyri nové európske iniciatívy občanov pre skvalitnenie života v EÚ

Európska komisia v stredu rozhodla, že zaregistruje tieto štyri nové európske iniciatívy občanov: Rýchle cestovné informácie na autobusových zastávkach v EÚ („EU Live Bus Stop Info“), Dôvera a sloboda („Trust and Freedom“), „Stávam sa Európanom“: EIO, ktorá spája národné a európske občianstvo a Vytvorenie Európskeho orgánu pre životné prostredie („Creation of a European Environment Authority“).

Organizátori iniciatívy „Rýchle cestovné informácie na autobusových zastávkach v EÚ“ vyzývajú na zavedenie QR kódov na autobusových zastávkach vo všetkých členských štátoch EÚ, cez ktoré budú mať cestujúci v reálnom čase prístup k cestovným poriadkom, trasám, meškaniam a aktualizáciám. Cieľom iniciatívy je podporiť autobusovú dopravu, obmedziť dopravné zápchy a emisie, a tak prispieť k ekologickejším mestám.

Iniciatíva „Dôvera a sloboda“ vyzýva, aby sa prijali opatrenia v prospech informovaného súhlasu, ľudskej dôstojnosti, slobody a telesnej autonómie. Iniciatíva sa týka najmä práva prijímať informované rozhodnutia o možnostiach zdravotnej starostlivosti a liečby, slobodného súhlasu a lepšieho prístupu k informáciám. Organizátori iniciatívy zároveň požadujú opatrenia na zvýšenie transparentnosti a prístupu k informáciám v rozhodovacích procesoch EÚ.

 Cieľom iniciatívy „Stávam sa Európanom“: EIO, ktorá spája národné a európske občianstvo, je zaviesť právo na vzdelávanie o európskom občianstve, ľudských právach, demokracii a právnom štáte a podporiť toto právo tým, že sa do právnych predpisov EÚ o voľnom pohybe zavedie požiadavka na európsku občiansku výchovu, štatút európskeho občianstva a zriadenie centra excelentnosti na výmenu najlepších postupov a odbornú prípravu učiteľov.

Organizátori iniciatívy „Vytvorenie Európskeho orgánu pre životné prostredie“ vyzývajú na zriadenie Európskeho orgánu pre životné prostredie ako nástupcu Európskej environmentálnej agentúry alebo ako nového orgánu. Tento orgán by mal právomoc vydávať záväzné správne rozhodnutia, monitorovať činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie a ukladať sankcie za jeho znečistenie.

Komisia rozhoduje o registrácii iniciatív na základe analýzy, nakoľko sú prípustné v zmysle nariadenia o EIO. Jej rozhodnutie nemá vplyv na zber podpisov organizátormi, na konečné právne a politické závery Komisie o týchto iniciatívach ani na akékoľvek opatrenia, ktoré by Komisia prijala, ak niektorá z týchto iniciatív získa potrebnú podporu milióna európskych občanov. Keďže všetky štyri uvedené európske iniciatívy občanov spĺňajú formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia ich považuje za právne prípustné. Komisia zatiaľ neanalyzovala vecnú stránku týchto návrhov.

Viac..  Týždeň v EP: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí v online prostredí či zabránenie znečisťovaniu morí

Ďalší postup

Po registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak niektorá európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Jej úlohou bude rozhodnúť, či v súvislosti s iniciatívou podnikne opatrenia alebo jej nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže touto formou milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomoci Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, ani 3. nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie. Od začiatku európskej iniciatívy občanov Komisia zaregistrovala 107 iniciatív.

O mam

Odporúčame pozrieť

Počet žiadostí o azyl v EÚ v prvom polroku vzrástol o 28 percent

Počet žiadostí o azyl v krajinách Európskej únie v prvej polovici tohto roka stúpol o …

Consent choices