priroda
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o právnom predpise o obnove prírody

Komisia víta predbežnú dohodu, ktorú práve dosiahli Európsky parlament a Rada o právnom predpise o obnove prírodyPo prijatí a uplatňovaní v členských štátoch EÚ bude tento právny predpis kľúčovým príspevkom k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050 a k zvýšeniu pripravenosti a odolnosti Európy voči účinkom zmeny klímy.

Právnym predpisom by sa mal začať proces nepretržitého a trvalého oživenia prírody na pevnine a na mori EÚ. Ako celkový cieľ, ktorý sa má dosiahnuť naúrovni EÚ, členské štáty zavedú do roku 2030 opatrenia na obnovu aspoň v 20 % pevninských oblastí EÚ a 20 % jej morí. Do roku 2050 by sa takéto opatrenia mali zaviesť pre všetky ekosystémy, ktoré potrebujú reštaurovanie. Právny predpis pomôže EÚ a jej členským štátom splniť cieľ obnovy, ku ktorému sa zaviazali v rámci globálneho rámca pre biodiverzitu v Kchunmingu a Montreale na 15. konferencii zmluvných strán v decembri 2022. 

Vnútroštátne opatrenia na zabezpečenie toho, aby ekosystémy boli zdravé a produktívne

Na rôzne ekosystémy sa budú vzťahovať rôzne ciele obnovy a členské štáty rozhodnú o konkrétnych opatreniach, ktoré sa budú uplatňovať na ich územiach. Na tento účel vypracujú národné plány obnovy prírody  potrebami obnovy  a opatreniami  prispôsobenými miestnemu kontextu a harmonogramom ich vykonávania. Vypracujú tieto plány so zapojením miestnych komunít a občianskej spoločnosti.

Plány by sa mali usilovať o synergie so zmierňovaním zmeny klímy, adaptáciou na zmenu klímy a predchádzaním katastrofám , ako aj s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvomKonkrétne ciele pre rôzne ekosystémy sa budú týkať napríklad zlepšenia stavu kľúčových suchozemských a morských biotopov EÚ, mestských ekosystémov, riek a záplavových oblastí alebo zlepšenia rozmanitosti opeľovačov.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada budú teraz musieť formálne prijať nové nariadenie. Keď sa tak stane, nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty potom budú musieť Komisii predložiť svoj prvý plán obnovy prírody do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti. 

Viac..  EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Súvislosti

Hospodárske náklady na degradáciu prírody sú veľmi vysoké,zatiaľ čo každé euro vynaložené na obnovu môže priniesť návratnosť investícií vo výške viac ako 8 EUR v závislosti od ekosystému. Len zdravé a produktívne ekosystémy môžu poskytovať mnohé služby, od ktorých sme všetci závislí, vrátane odolnosti voči prírodným katastrofám, ako sú suchá a záplavy, ako aj dlhodobej potravinovej bezpečnosti. 

Napriek úsiliu EÚ a medzinárodného úsilia pokračuje strata biodiverzity a degradácia ekosystémov alarmujúcim tempom, čo poškodzuje ľudí, hospodárstvoprírodu a klímu. V súčasnosti jever 80 %posúdení stavu ochrany európskych typovbiotopov v zlom alebo zlomstave, pričom mnohé z nich sa zhoršujú. Minulé úsilie o ochranu a zachovanie prírody nedokázalo tento znepokojujúci trend zvrátiť. Zvýskumu, ako jespráva Európskej environmentálnej agentúry o stave prírody v EÚza rok 2018 alebo práca Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), vyplýva, že európske ekosystémy sú pod rastúcim tlakomnajmä v dôsledku využívania pôdy a využívania koangov a trpia zmenou klímy a inými hrozbami, ako je znečistenie živinami v dôsledku nadmerného využívania hnojív a chemických vstupov.

Komisia prijala návrh právneho predpisu o obnove prírody  22. júna 2022. Tento právny predpis je kľúčovým prvkom Európskej zelenej dohody a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a vychádza z existujúcich právnych predpisov.

O mam

Odporúčame pozrieť

kyberneticke utoky

Komisia víta politickú dohodu o akte o kybernetickej odolnosti

Komisia víta, že Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu týkajúcu sa aktu o kybernetickej …

Consent choices