Ilustračné PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

Kritické suroviny: Plány na zabezpečenie ich dodávok a suverenity EÚ

Europarlament v utorok schválil plány na posilnenie dodávok strategických surovín do EÚ. Akt o kritických surovinách by mal zvýšiť konkurencieschopnosť a posilniť suverenitu EÚ odstránením byrokracie, podporou inovácií v celom hodnotovom reťazci, ako aj podporou malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je aj oživenie výskumu a vývoj alternatívnych materiálov a ekologickejších ťažobných a výrobných postupov.

Právny predpis bude zahŕňať hospodárske stimuly a stabilnejší a bezpečnejší obchodný rámec pre projekty v oblasti ťažby a recyklácie, ako aj rýchlejšie a jednoduchšie schvaľovacie postupy.

Europoslanci pri rokovaniach s Radou o tomto zákone presadzovali výraznejšie zameranie na výrobu, resp. rozšírenie výroby materiálov, ktoré môžu nahradiť strategické suroviny. Zabezpečili stanovenie cieľov, ktoré majú podporovať získavanie strategickejších surovín z odpadových produktov. Zároveň zdôraznili, že treba znížiť byrokraciu pre podniky, a to najmä malé a stredné podniky (MSP).

Strategické partnerstvá s tretími krajinami

Poslanci tiež vyzdvihli dôležitosť strategických partnerstiev medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti kritických surovín s cieľom diverzifikovať dodávky EÚ, čo by malo byť prospešné pre všetky strany. Zaistili opatrenia, ktoré majú pripraviť pôdu pre dlhodobé partnerstvá s transferom znalostí a technológií, odbornou prípravou a zvyšovaním kvalifikácie pre nové pracovné miesta s lepšími pracovnými a príjmovými podmienkami, ako aj pre ťažbu a spracovanie na základe najlepších ekologických noriem v partnerských krajinách.

Vyhlásenie spravodajla

Vedúca poslankyňa Nicola Beer (Renew, DE) uviedla: „Táto legislatíva je projektom v oblasti priemyselnej politiky pre bezpečné a udržateľné dodávky surovín do Európy. Pomocou cielených hospodárskych stimulov vytvárame istotu projektového plánovania pre súkromných investorov, a to prostredníctvom jednotných kontaktných miest pre podniky a rýchlych a jednoduchých schvaľovacích postupov s jasnými lehotami pre národné orgány. Výrazne to podporí ťažbu, spracúvanie a recykláciu v Európe.“

Ďalší postup

Právny predpis bol schválený 549 hlasmi za, proti bolo 43 a 24 sa zdržalo hlasovania. Pred uverejnením v Úradnom vestníku ho ešte musí formálne schváliť Rada.

Súvislosti

Elektromobily, solárne panely a smartfóny všetky obsahujú kritické suroviny. Kritické suroviny sú kľúčové pre zelenú a digitálnu transformáciu EÚ a zabezpečenie ich dodávok má zásadný význam pre hospodársku odolnosť Európskej únie, jej vedúce postavenie v oblasti technológií a pre jej strategickú autonómiu. Od ruskej vojny proti Ukrajine a čoraz agresívnejšej čínskej obchodnej a priemyselnej politiky sa kobalt, lítium a ďalšie suroviny stali geopolitickým faktorom.

Vzhľadom na globálny prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov a digitalizáciu ekonomík a spoločnosti bude dopyt po týchto strategických surovinách v nasledujúcich desaťročiach rýchlo rásť.

Konferencia o budúcnosti Európy

V právnych predpisoch sa zohľadňuje niekoľko návrhov Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy, konkrétne návrh 5 (udržateľná spotreba, balenie a výroba) a návrh 17 (zníženie závislosti EÚ od zahraničných aktérov v hospodársky strategických odvetviach). Tieto iniciatívy sa zameriavajú na udržateľnosť, hospodársku autonómiu a strategickú odolnosť sektora, čo sú kľúčové témy konferencie.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (NI, SK) uviedla: „Európa sa v rámci dosahovania cieľov súvisiacich s tzv. zelenou transformáciou snaží znížiť svoju závislosť od Číny. Súčasný stav je totiž taký, že v zrýchlenom režime meníme svoju závislosť na fosílnych palivách z Ruska za závislosť na strategických surovinách z Číny. Nové pravidlá majú  posilniť dodávateľský reťazec, čo znamená prehĺbiť spoluprácu s krajinami, v ktorých sa kritické suroviny ťažia, no zároveň zjednodušiť aj ich samotnú ťažbu v rámci jednotlivých členských štátov. Je preto potrebné, aby si aj tzv. environmentálni alarmisti uvedomili, že pokiaľ chceme byť v prípade ekologizácie hospodárstva v Európe aspoň trochu sebestační, bude si to vyžadovať aj budovanie nových baní, čo im však momentálne nedochádza. Bude si to vyžadovať významné množstvo investícií. Finančné stimuly musia byť zamerané tak na ťažobné projekty, ako aj na recykláciu a opätovné využívanie výrobkov s obsahom kritických surovín. Dôležité bude aj zjednodušovanie jednotlivých byrokratických schvaľovacích procesov.“

Viac..  Štátny tajomník Marek Eštok na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii: Súčasné bezpečnostné výzvy si vyžadujú intenzívny dialóg

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Ambiciózne ciele si vyžadujú lepšie plánovanie. Ak chceme úspešne pokračovať v napĺňaní Zelenej dohody, bez spoločného a strategického zabezpečovania kritických surovín sa nezaobídeme. O to viac to platí v dobe, kedy sa zahraničné mocnosti ako Rusko alebo Čína snažia zasahovať do fungovania EÚ a strategické suroviny využívajú ako nástroj vydierania. Slováci a Slovenky nesmú byť rukojemníci týchto režimov.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Slovensko ako aj celá Európa donedávna ignorovali riziká, ktoré prináša závislosť od často nespoľahlivých obchodných partnerov. Zvyšovali sme svoju závislosť napríklad na Rusku a jeho dodávok fosílnych palív a ďalších surovín. Počas pandémie sme zistili, že v Európe už nevyrábame ani základnú zložku paralenu. Aby sme predišli budúcim krízam, chceme týmto zákonom dosiahnuť bezpečnosť v dodávkach kritických surovín. Kľúčovými krokmi sú lepšie využitie surovín v odpade; podpora výskumu a vývoja alternatív, zjednodušenie administratívy, ale aj zlepšenie podmienok pre malé a stredné firmy a startupy. Je to dôležitý krok k našej bezpečnosti, zníženiu tlaku na ceny, ale aj zbaveniu sa závislosti od totalitných režimov.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Súhlasím, že závislosť na dovoze surovín z jednej krajiny je problém. Väčší dôraz by sa mal klásť na diverzifikáciu zdrojov (napr. zmluva s Austráliou), ťažbu surovín na území EÚ (tak, aby z ťažby benefitovali aj lokálne komunity).“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „V rámci zelenej a digitálnej tranzície podala Komisia návrh zameraný na diverzifikáciu dodávateľských reťazcov kritických surovín, ktoré sú nevyhnutnými vstupmi pre širokú škálu strategických odvetví. Únia sa teraz takmer výlučne spolieha na dovoz mnohých takýchto surovín, často zo štátov riadených autokratickými režimami. Vítam preto tento návrh a podporujem otvorenú strategickú autonómiu EÚ diverzifikáciou dodávateľských reťazcov a snahu o zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti a prosperity členských štátov EÚ a vytvorenie kvalitných pracovných miest.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Závislosť na dovoze kritických surovín z tretích krajín je značným rizikom pre EÚ. Krajiny, ako je Čína, totiž rady využívajú svoje dominantné postavenie na trhu. Uvedený rámec má preto svoje opodstatnenie. Osobne vítam snahy a podporujem opatrenia, ktoré majú viesť k väčšej hospodárskej sebestačnosti EÚ v tejto oblasti.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Dostatok kritických surovín je kľúčový nie len pre hospodársku odolnosť Európskej únie, zelenú a digitálnu transformáciu, konkurencieschopnosť našich výrobcov na svetových trhoch, ale má aj geopolitický rozmer. Potrebujeme znižovať byrokraciu, podporovať inovácie a malých a stredných podnikateľov.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Z geopolitického hľadiska sa jedná o významné posilnenie európskej odolnosti, našej suverenity a konkurencieschopnosti. Dôležitou súčasťou je dôraz kladený na domáce spracovateľské kapacity, posilnenie recyklácie kritických surovín a podpora inovácií s cieľom rozvíjať vývoj udržateľných alternatívnych materiálov a výrobných metód. Za slabinu tohto nariadenia považujem možnosť ťažby kritických surovín aj na chránených územiach NATURA 2000. Pri riešení jednej krízy je neprípustné vytvárať ďalšie, to je kľúčový princíp koherentnej európskej politiky.“

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Lexmann: Prístup ku kritickým surovinám je kľúčový pre konkurencieschopnosť nášho priemyslu a živobytie ľudí

Znížiť závislosť na jednej krajine v segmente tzv. kritických surovín na menej ako 65 percent …

Consent choices