Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia schválila Slovensku pomoc 1 mld. eur na prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo

Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 1 miliardy eur na podporu investícií do výroby zariadení potrebných na prechod na emisne neutrálne hospodárstvo v súlade s Priemyselným plánom Zelenej dohody. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového a transformačného rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 9. marca 2023 a následne zmenila 20. novembra 2023, a to s cieľom podporiť opatrenia v odvetviach, ktoré majú zásadný význam pre urýchlenie zelenej transformácie a zníženie závislosti od fosílnych palív.

Slovenské opatrenie

Slovensko oznámilo Komisii v rámci dočasného krízového a transformačného rámca schému pomoci vo výške 1 miliardy eur na podporu investícií do výroby zariadení potrebných na prechod na emisne neutrálne hospodárstvo.  V rámci tohto opatrenia bude mať pomoc v maximálnej výške 350 miliónov eur na podnik formu priamych grantov, úľav na dani z príjmu a prevodov alebo nájmov nehnuteľností za cenu pod trhovou hodnotou.

Toto opatrenie budú môcť využiť spoločnosti vyrábajúce príslušné zariadenia, najmä batérie, solárne panely, veterné turbíny, tepelné čerpadlá, elektrolyzéry a zariadenia na zachytávanie, využívanie a ukladanie oxidu uhličitého, ako aj hlavné komponenty, ktoré sa používajú ako priamy vstup na výrobu uvedených zariadení, alebo súvisiace kritické suroviny potrebné na ich výrobu.

Komisia skonštatovala, že schéma Slovenska je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a transformačnom rámci. Pomoc bude najmä i) stimulovať výrobu príslušných zariadení potrebných na prechod na emisne neutrálne hospodárstvo a ii) nebude sa poskytovať po 31. decembri 2025.

Komisia dospela k záveru, že slovenská schéma je v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom a transformačnom rámci potrebná, vhodná a primeraná na urýchlenie zelenej transformácie a uľahčenie rozvoja určitých hospodárskych činností, ktoré sú dôležité z hľadiska realizácie Priemyselného plánu Zelenej dohody. Na tomto základe Komisia schválila uvedené opatrenie pomoci v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

Súvislosti

Komisia schválila ďalšie opatrenia pomoci na urýchlenie investícií v odvetviach strategických pre prechod na emisne neutrálne hospodárstvo 28. novembra 2023 (SA.108653), 9. októbra 2023 (SA.108953), 28. júla 2023 (SA.107689), 19. júla 2023 (SA.108068) a 26. mája 2023 (SA.107094).

V súlade s Priemyselným plánom Zelenej dohody prijala Komisia 9. marca 2023 nový dočasný krízový a transformačný rámec na posilnenie podporných opatrení v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na emisne neutrálne hospodárstvo. Uvedeným rámcom sa sčasti mení a predlžuje dočasný krízový rámec prijatý 23. marca 2022, aby mohli členské štáty využívať flexibilitu pravidiel štátnej pomoci na podporu hospodárstva zasiahnutého ruskou vojnou proti Ukrajine.

Dočasný krízový a transformačný rámec štátnej pomoci bol zmenený 20. novembra 2023 s cieľom predĺžiť platnosť obmedzeného počtu jeho oddielov zameraných na reakciu na krízu v nadväznosti na ruskú agresiu voči Ukrajine a na bezprecedentný nárast cien energie o šesť mesiacov.

V dočasnom krízovom a transformačnom rámci v znení zmien sa stanovujú tieto druhy pomoci, ktoré môžu členské štáty poskytovať:

  • obmedzené sumy pomoci (oddiel 2.1) v akejkoľvek forme udelené do 30. júna 2024, určené spoločnostiam zasiahnutým súčasnou krízou alebo následnými sankciami a odvetnými sankciami, a to do 280 000 EUR v poľnohospodárstve, 335 000 EUR v odvetví rybolovu a akvakultúry a až do 2,25 milióna EUR vo všetkých ostatných odvetviach,
  •  podpora likvidity vo forme štátnych záruk a dotovaných úverov (oddiely 2.2 a 2.3):  vo výnimočných prípadoch a pod podmienkou prísnych záruk môžu členské štáty poskytnúť energetickým podnikom na obchodné činnosti verejné záruky presahujúce 90 % krytia, ak majú podobu nefinancovaného finančného kolaterálu centrálnej protistrane alebo zúčtovacím členom. Tieto oddiely sa uplatňujú len do 31. decembra 2023 a neboli zmenené,
  • pomoc na kompenzáciu vysokých cien energie (oddiel 2.4): pomoc, ktorá sa môže poskytnúť v akejkoľvek forme v zásade do júna 2024, bude spoločnostiam, najmä intenzívnym odberateľom energie, čiastočne kompenzovať dodatočné náklady, ktoré im vznikli v dôsledku mimoriadneho zvýšenia cien plynu a elektrickej energie. Individuálnu sumu podpory možno vypočítať buď na základe spotreby v minulosti alebo aktuálnej spotreby. Zohľadniť pritom treba potrebu zachovať trhové stimuly na znižovanie spotreby energie a zaistiť kontinuitu hospodárskych činností. Členské štáty môžu okrem toho poskytovať podporu pružnejšie, a to aj mimoriadne zasiahnutým energeticky náročným odvetviam, pričom podmienkou sú záruky, ktorými sa má predísť nadmerným kompenzáciám a motivovať k znižovaniu uhlíkovej stopy v prípade pomoci presahujúcej 50 miliónov eur. Členské štáty sa tiež vyzývajú, aby nediskriminačným spôsobom zvážili stanovenie požiadaviek týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo bezpečnosti dodávok. Ďalšie podrobnosti o možnostiach podpory pri vysokých cenách energie vrátane metodiky výpočtu individuálnej pomoci možno nájsť tu,
  • opatrenia na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov (oddiel 2.5): členské štáty môžu vytvoriť schémy pre investície do všetkých obnoviteľných zdrojov energie vrátane obnoviteľného vodíka, bioplynu a biometánu, uskladňovania energie a tepla z obnoviteľných zdrojov aj prostredníctvom tepelných čerpadiel, so zjednodušenými postupmi verejného obstarávania, ktoré možno rýchlo zaviesť, pričom budú zahŕňať dostatočné záruky na ochranu rovnakých podmienok. Členské štáty môžu predovšetkým navrhnúť schémy pre konkrétne technológie, ktoré si vzhľadom na konkrétny vnútroštátny energetický mix vyžadujú podporu. Podmienky na poskytovanie pomoci malým projektom a menej vyspelým technológiám, ako je vodík z obnoviteľných zdrojov, boli zjednodušené v tom zmysle, že sa odstránila potreba súťažného ponukového konania za predpokladu existencie určitých záruk. V rámci takýchto schém sa pomoc môže poskytovať do 31. decembra 2025; po tomto dátume sa budú naďalej uplatňovať obvyklé pravidlá štátnej pomoci, vrátane najmä zodpovedajúcich ustanovení Usmernení o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky (CEEAG) *,
  • opatrenia na uľahčenie dekarbonizácie priemyselných procesov (oddiel 2.6): členské štáty môžu v záujme ešte rýchlejšej diverzifikácie dodávok energie podporiť investície na postupné ukončenie používania fosílnych palív. Môžu tak urobiť najmä prostredníctvom elektrifikácie, energetickej efektívnosti a prechodu na obnoviteľný vodík vyrábaný pomocou elektriny, ktorý spĺňa určité podmienky, ako aj vďaka rozšíreným možnostiam podpory na dekarbonizáciu priemyselných procesov prechodom na palivá odvodené z dekarbonizovaného vodíka. Členské štáty môžu buď i) vytvoriť nové schémy založené na výzvach na predkladanie ponúk, alebo ii) podporovať projekty priamo bez výzvy na predkladanie ponúk, pričom by platili určité obmedzenia podielu verejnej podpory na investíciu. V prípade malých a stredných podnikov, ako aj v prípade osobitne energeticky účinných riešení sa počíta s osobitnými doplnkovými bonusmi. Pre prípad, že by neboli predložené žiadne ponuky, sa zaviedla ďalšia jednoduchšia metóda na určenie úrovne maximálnej podpory. V rámci takýchto schém sa pomoc môže poskytovať do 31. decembra 2025; po tomto dátume sa budú naďalej uplatňovať obvyklé pravidlá štátnej pomoci, vrátane najmä zodpovedajúcich ustanovení CEEAG,
  • opatrenia zamerané na podporu znižovania dopytu po elektrickej energii (oddiel 2.7) v súlade s nariadením o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie do 31. decembra 2023,
  • opatrenia na ďalšie urýchlenie investícií do odvetví, ktoré majú zásadný význam z hľadiska prechodu na emisne neutrálne hospodárstvo (oddiel 2.8): tieto opatrenia umožňujú poskytovanie investičnej podpory na výrobu strategických zariadení, ako sú batérie, solárne panely, veterné turbíny, tepelné čerpadlá, elektrolyzéry a technológie zachytávania, využívania a ukladania uhlíka, ako aj na výrobu kľúčových zložiek a výrobu a recykláciu súvisiacich kritických surovín. Konkrétne, členské štáty môžu do 31. decembra 2025 navrhnúť jednoduché a účinné schémy, na základe ktorých sa bude poskytovať podpora do určitých percentuálnych podielov a nominálnych hodnôt investičných nákladov v závislosti od umiestnenia investície a veľkosti príjemcu, pričom malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“), ako aj spoločnostiam pôsobiacim v znevýhodnených regiónoch sa môže poskytovať vyššia podpora s cieľom zabezpečiť, aby sa náležite zohľadnili ciele súdržnosti. Okrem toho môžu členské štáty vo výnimočných prípadoch a za predpokladu splnenia viacerých záruk poskytnúť jednotlivým spoločnostiam vyššiu podporu, ak existuje reálne riziko odklonenia investícií z Európy. Viac informácií o možnostiach podpory opatrení na urýchlenie prechodu na emisne neutrálne hospodárstvo možno nájsť tu.
Viac..  Správa EK: aktívne presadzovanie hospodárskej súťaže prispieva k ponuke cenovo dostupných liekov

Z rozsahu pôsobnosti týchto opatrení sú vylúčené ruské, bieloruské a iránske subjekty, na ktoré boli uvalené sankcie za konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Dočasný krízový a transformačný rámec dopĺňa širokú škálu možností, ktoré majú členské štáty pri navrhovaní opatrení v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci napríklad umožňujú členským štátom pomôcť podnikom, ktoré zápasia s nedostatkom likvidity a potrebujú naliehavú pomoc. Článok 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie navyše umožňuje členským štátom kompenzovať spoločnostiam škody, ktoré vznikli priamo v dôsledku mimoriadnych okolností, ako je napríklad aktuálna kríza.

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií sa pod číslom SA.109989 v registri štátnej pomoci na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži sprístupní verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v elektronickom týždenníku Competition Weekly e-News.

Ďalšie informácie o dočasnom krízovom a transformačnom rámci a ostatných opatreniach, ktoré Komisia prijala na riešenie hospodárskeho vplyvu ruskej vojny proti Ukrajine a podporu prechodu na emisne neutrálne hospodárstvo, možno nájsť tu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Ukrajina

EÚ poskytuje 83 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu ľudí na Ukrajine a v Moldavsku

Komisia  oznámila počiatočnú humanitárnu pomoc vo výške 83 miliónov eur na podporu ľudí postihnutých vojnou …

Consent choices