cestovanie, vlak
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Predbežná dohoda o udržateľnejšej a odolnejšej transeurópskej dopravnej sieti zbližuje Európu

Komisia víta politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení, o ktoré sa opiera transeurópska dopravná sieť (TEN-T). Spoluzákonodarcovia sa dohodli na výraznom zintenzívnení úsilia o vybudovanie udržateľnej a odolnej siete TEN- T. To zahŕňa silné stimuly na zvýšenie využívania udržateľnejších foriem dopravy a na zlepšenie multimodality – kombinovania viacerých druhov dopravy na jednu cestu – v rámci európskeho dopravného systému.

Dohodnutá vízia pre európsku dopravnú infraštruktúru

V revidovanej sieti TEN-T sa stanovia záväzné ciele:

  • Trate osobnej železničnej dopravy na základnej a rozšírenej základnej sieti TEN-T umožnia vlakom do roku 2040 jazdiť rýchlosťou 160 km/h alebo rýchlejšie.
  • Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) sa musí zaviesť v celej sieti TEN-T ako jednotný európsky signalizačný systém v Európe, aby bola železničná doprava bezpečnejšia a efektívnejšia. V dôsledku toho sa musia postupne vyradiť vnútroštátne systémy triedy B z prevádzky; to bude stimulovať európsky priemysel, aby investoval do ERTMS.
  • Bezpečné a chránené parkovacie plochy sa rozvinú na základnej a rozšírenej základnej cestnej sieti TEN-T do roku 2040, v priemere každých 150 km. Je to kľúčom k zaisteniu bezpečnosti a primeraných pracovných podmienok pre profesionálnych vodičov.
  • Veľké letiská, ktoré sa vybavia viac ako 12 miliónov cestujúcich ročne, budú musieť byť prepojené diaľkovou železničnou dopravou, čo je významný krok k zlepšeniu prepojenosti a prístupnosti pre cestujúcich a k posilneniu konkurencieschopnosti železničnej dopravy v porovnaní s vnútroštátnymi letmi.
  • Počet intermodálnych terminálov sa musí vyvíjať v súlade so súčasnými a očakávanými dopravnými tokmi a potrebami odvetvia. Rovnako sa musí zlepšiť kapacita manipulácie v termináloch nákladnej dopravy. Okrem umožnenia premávky 740 metrov vlakov v rámci siete to pomôže presunúť väčší objem nákladnej dopravy na udržateľnejšie druhy dopravy a podnieti odvetvie kombinovanej dopravy v Európe (využívanie kombinácií, ako je železničná a cestná doprava na prepravu nákladu).
  • Všetkých 430 veľkých miest v sieti TEN-T bude musieť vypracovať plány udržateľnej mestskej mobility na podporu mobility s nulovými a nízkymi emisiami.
  • Cieľom európskeho námorného priestoru je integrovať námorný priestor s inými druhmi dopravy efektívne, zmysluplne a udržateľne. Na tento účel sa zmodernizujú trasy príbrežnej námornej dopravy a vytvoria sa nové trasy, zatiaľ čo námorné prístavy sa budú ďalej rozvíjať, ako aj ich prepojenia s vnútrozemím.
Viac..  Eurobarometer: Podpora humanitárnej činnosti EÚ je silná a stabilná

Okrem toho sa vďaka integrácii Ukrajiny, Moldavska, ako aj šiestich partnerov zo západného Balkánu do novovytvorených európskych dopravných koridorov zlepšia dopravné spojenia so susednými tretími krajinami.

S cieľom zabezpečiť včasné dokončenie siete – do roku 2030 pre základnú sieť, do roku 2040 pre rozšírenú základnú sieť a do roku 2050 pre súhrnnú sieť – táto dohoda zahŕňa aj lepšie riadenie, napríklad s vykonávacími aktmi pre hlavné cezhraničné úseky a iné osobitné vnútroštátne úseky pozdĺž deviatich európskych dopravných koridorov. Tým sa spolu s väčším zosúladením medzi vnútroštátnymi dopravnými a investičnými plánmi a cieľmi TEN-T zabezpečí súdržnosť pri stanovovaní priorít v oblasti infraštruktúry a investícií.

Ďalšie kroky

Dosiahnutá politická dohoda sa teraz musí formálne prijať. Po ukončení tohto procesu Európskym parlamentom a Radou sa nové pravidlá uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť o 20 dní neskôr.

Spustenie novej siete TEN-T a jej deviatich nových európskych dopravných koridorov bude kľúčovou témou Dní Európy v Bruseli od 2. do 5. apríla 2024, hlavného európskeho podujatia v oblasti mobility.

Súvislosti

Revidované nariadenie o TEN-T je súčasťou Európskej zelenej dohody, dlhodobej stratégie rastu EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.

O mam

Consent choices