klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Znižovanie emisií z fluórovaných plynov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

Europarlament v utorok schválil nové pravidlá na minimalizáciu emisií zo silných skleníkových plynov v súlade s cieľmi EÚ a globálnymi klimatickými cieľmi.

Poslanci 457 hlasmi za, 92 proti a 32 sa zdržalo hlasovania, schválili dohodu s Radou o ďalšom znižovaní emisií fluórovaných plynov. V znení sa predpokladá úplné ukončenie používania fluórovaných uhľovodíkov (HFC) do roku 2050 vrátane trajektórie na zníženie spotreby v EÚ v rokoch 2024 až 2049. Zavádzajú sa ním prísne požiadavky, ktoré zakazujú uvádzanie výrobkov obsahujúcich fluórované plyny na trh EÚ, a konkrétne dátumy postupného ukončenia používania fluórovaných skleníkových plynov v odvetviach, v ktorých je technologicky a ekonomicky uskutočniteľné prejsť na alternatívy, ako sú domáce chladničky, klimatizácia a tepelné čerpadlá.

Dohoda o znížení emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS) bola prijatá 538 hlasmi za, 8 hlasov bolo proti a 13 sa zdržalo hlasovania. V zákone sa zavádzajú požiadavky na zhodnocovanie a recykláciu takýchto látok v stavebných materiáloch počas renovácií (nachádzajúcich sa najmä v izolačných penách), ktoré sú hlavným zdrojom zostávajúcich emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v EÚ. Zavádzajú sa ním aj prísne výnimky pre ich používanie ako východiskovej suroviny (na výrobu iných látok, napríklad vo farmaceutickom alebo chemickom priemysle), ako procesných činidiel, v laboratóriách a na protipožiarnu ochranu.

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajca Bas Eickhout (Zelení/ESA, NL) uviedol: „Ukončenie používania F-plynov je rozhodujúce nielen preto, že tieto plyny sú mimoriadne škodlivé pre klímu, ale aj preto, že poskytujeme priemyslu prehľadnosť a investičnú istotu. Európske spoločnosti sú už na čele vývoja čistých alternatív F-plynov, takže tento zákon bude prínosom pre klímu a európske hospodárstvo.“

Spravodajkyňa Jessica Polfjärd (EPP, SE) uviedla: „Zastavenie emisií z látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu je kľúčom k predchádzaniu nepriaznivým účinkom na zdravie a životné prostredie vyplývajúcim z poškodenej ozónovej vrstvy a k úsporám skleníkových plynov v súlade s cieľom Európskej únie v oblasti klímy.“

Viac..  Komisia schválila štátnu pomoc od siedmich členských štátov vo výške 6,9 miliardy eur na podporu vodíkovej infraštruktúry

Ďalší postup

Po záverečných hlasovaniach v pléne, bude teraz musieť nové pravidlá formálne schváliť Rada pred ich uverejnením v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Fluórované skleníkové plyny, ako sú fluórované uhľovodíky, perfluórované uhľovodíky, fluorid sírový a fluorid dusnatý (používajú sa v chladničkách, klimatizácii, tepelných čerpadlách, protipožiarnej ochrane, penách alebo elektrických rozvádzačoch) a látky poškodzujúce ozón, ako sú halóny (používané v hasiacich prístrojoch), metylbromid (na kontrolu škodcov) a hydrochlórfluórované uhľovodíky (používané v chladničkách a klimatizačných systémoch) sú skleníkové plyny vyrobené človekom s vysokým potenciálom globálneho otepľovania. Emisie z týchto plynov sa musia ďalej znižovať, aby sa tak prispelo k cieľom EÚ v oblasti klímy a došlo k súladu s medzinárodnými dohodami (Montrealský protokol a súvisiaci dodatok z Kigali).

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov, aby EÚ podporila prechod k modelu udržateľného a odolného rastu a podporila ekologickejšie výrobné procesy, ako je vyjadrené v návrhu 11 ods. 1 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

klima, oteplovanie

Komisia víta prijatie pravidiel na obmedzenie fluórovaných plynov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

Európska komisia víta prijatie posilnených pravidiel týkajúcich sa používania fluórovaných plynov (F-plynov) a látok poškodzujúcich …

Consent choices