klima, oteplovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia víta prijatie pravidiel na obmedzenie fluórovaných plynov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

Európska komisia víta prijatie posilnených pravidiel týkajúcich sa používania fluórovaných plynov (F-plynov) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, ktoré v súčasnosti predstavujú viac ako 3 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ. Aktuálnym ukončením legislatívneho procesu sa dokončila ďalšia časť zelenej dohody EÚ. Dnešné schválenie predstavuje dôležitý krok smerom k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050; do roku 2050 odstráni ďalších 500 miliónov ton emisií ekvivalentu CO2, čo je porovnateľné s kombinovanými ročnými emisiami Francúzska a Belgicka.

Novými pravidlami sa do roku 2050 odstráni používanie fluórovaných uhľovodíkov (HFC), ktoré sú najbežnejšími F-plynmi. Podľa nových nariadení sa existujúce úrovne kvót výrazne znížili, čím sa medziročne ďalej obmedzil dovoz a výroba HFC. Do roku 2030 sa HFC uvádzané na trh v EÚ postupne znížia o 95 % v porovnaní s úrovňami z roku 2015 a do polovice storočia sa úplne zrušia. Pravidlami sa obmedzí aj používanie všetkých fluórovaných skleníkových plynov v zariadeniach, kde sú dostupné alternatívy šetrné ku klíme, ako sú tepelné čerpadlá, rozvádzače na prenos energie alebo výrobky používané v sektore zdravotníctva. Novými povinnosťami sa znížia aj emisie fluórovaných skleníkových plynov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu z izolačných pien v starých a renovovaných budovách. Tieto priekopnícke pravidlá by mali slúžiť ako pozitívny príklad pre našich partnerov na celom svete a stimulovať podobné opatrenia týkajúce sa týchto plynov v iných krajinách.

Podpora zelených investícií

S cieľom stimulovať vývoz zariadení šetrných ku klíme a zabezpečiť, aby sa škodlivé výrobky neuvádzali na svetový trh, sa novými opatreniami týkajúcimi sa fluórovaných skleníkových plynov zabezpečí, aby sa zastarané zariadenia používajúce chladivá s vysokým potenciálom globálneho otepľovania nemohli vyvážať z EÚ.

Dohoda vysiela jasný signál výrobcom výrobkov, ktorí tradične používajú F-plyny na nasmerovanie svojich investícií do alternatív šetrných ku klíme všade tam, kde je to možné. To bude stimulovať inovácie a vývoj čistých technológií. Očakáva sa, že ceny klesnú s rozširovaním trhu so zariadeniami šetrnými ku klíme a nové zariadenia zvyčajne povedú k väčším úsporám energie z dôvodu vyššej energetickej účinnosti počas životnosti výrobkov.

Viac..  Komisia schválila štátnu pomoc od siedmich členských štátov vo výške 6,9 miliardy eur na podporu vodíkovej infraštruktúry

Nové opatrenia na lepšie presadzovanie týchto pravidiel a monitorovanie trhu uľahčia colným orgánom a orgánom dohľadu kontrolu dovozu a vývozu a zakročia proti nezákonnému obchodu s plynmi a súvisiacim vybavením.

Súvislosti

F-plyny a látky poškodzujúce ozónovú vrstvu sú vysoko silné skleníkové plyny vyrobené ľudskou činnosťou, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, keď sa uvoľňujú do atmosféry, a často niekoľko tisíckrát silnejšie ako oxid uhličitý (CO2). Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu poškodzujú aj ozónovú vrstvu, ktorá chráni Zem pred nebezpečným ultrafialovým žiarením zo slnka. Obe skupiny látok sa tradične používajú v každodenných aplikáciách, ako sú chladenie, klimatizácia, izolácia, protipožiarna ochrana, elektrické vedenia a ako aerosólové pohonné látky.

Komisia v apríli 2022 predložila dva návrhy nariadení, ktorými sa revidujú pravidlá týkajúce sa fluórovaných skleníkových plynov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu s cieľom zosúladiť tieto politiky s cieľmi EÚ v oblasti klímy a s medzinárodnými pravidlami podľa Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. Nariadenia boli upravené aj s cieľom zlepšiť vykonávanie a presadzovanie pravidiel. Spoluzákonodarcovia EÚ dosiahli predbežnú dohodu 5. októbra 2023. Európsky parlament schválil obe nariadenia 16. januára 2024 a dnešným hlasovaním Rady sa legislatívny proces ukončuje. Tieto nariadenia nadobudnú účinnosť 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku Únie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: EÚ treba pochváliť za obmedzenie používania fluorovaných plynov

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Znižovanie …

Consent choices