pracovnici
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové pravidlá na obmedzenie vystavenia škodlivým látkam na pracovisku

V stredu Európsky parlament prijal nové limitné hodnoty expozície olovu po prvýkrát za posledných štyridsať rokov a pre diizokyanáty po prvýkrát v histórii.

V EÚ je každoročne vystavených olovu približne 50 000 až 150 000 pracovníkov a 4,2 milióna pracovníkov diizokyanátom. Nový zákon, ktorý už bol dohodnutý s členskými štátmi a ktorý bol dnes prijatý 589 hlasmi za, pričom 10 hlasov bolo proti a 40 sa zdržalo hlasovania, bude účinnejšie chrániť zdravie pracovníkov znížením expozičných limitov pre tieto látky.

Obe látky sa používajú na obnovu budov a výrobu batérií, veterných turbín a elektrických vozidiel. EÚ tým, že obmedzuje ich vystavenie týmto chemickým látkam, chráni tých, ktorí pracujú v sektoroch dôležitých pre zelenú transformáciu.

Limitné hodnoty pre olovo aktualizované prvýkrát od roku 1982

Vystavenie olovu môže ovplyvniť plodnosť žien a mužov a vývoj plodu. Môže tiež poškodiť nervový systém, obličky a spôsobiť vysoký krvný tlak. Nové limity, prvýkrát aktualizované od roku 1982, budú stanovené na menej ako štvrtinu súčasnej hodnoty: limit expozície pri práci sa stanoví na 0,03 mg/m³ a biologická limitná hodnota na 15 µg/100 ml. Európska komisia bude musieť tieto limity do piatich rokov zrevidovať s cieľom lepšie chrániť pracovníčky v plodnom veku, pričom zohľadní najnovšie vedecké údaje.

Prvýkrát v histórii limitné hodnoty pre diizokyanáty

Diizokyanáty sú škodlivé pre zdravie pracovníkov; sú jednou z najčastejších príčin astmy z povolania a môžu spôsobiť alergické reakcie. Nový zákon stanovuje limit vystavenia diizokyanátom pri práci na úrovni 6 µg NCO/m³ (maximálna koncentrácia, ktorej môže byť pracovník vystavený počas osemhodinového pracovného dňa) a 12 µg NCO/m³ pri krátkodobej expozícii (t. j. počas 15 minút). Európska komisia prehodnotí tieto limity do roku 2029.

Viac..  Komisia víta politickú dohodu o novom rámci správy hospodárskych záležitostí

Expozícia olovu v minulosti

Niektorí pracovníci boli vystavení olovu počas niekoľkých rokov a v krvi sa im nahromadila hladina olova výrazne nad akúkoľvek novú limitnú hodnotu. V záujme silnejšej ochrany zdravia týchto pracovníkov sa budú musieť pravidelne vykonávať lekárske prehliadky, aby sa zistilo, či môžu pokračovať v úlohách, ktoré zahŕňajú vystavenie olovu.

Vyhlásenie spravodajcu

Nikolaj Villumsen (Ľavica, Dánsko), spravodajca spisu, povedal: „Dnes sme dosiahli skutočné a konkrétne výsledky, ktoré pocítia milióny ľudí. Nie každý deň môžeme zabezpečiť lepšie pracovné prostredie pre viac ako štyri milióny zamestnancov. Okrem toho to ukazuje, ako môže byť zelená transformácia sociálne spravodlivá. Je to skutočný krok vpred v ochrane pracovníkov.“

Ďalší postup

Rada bude musieť toto znenie formálne schváliť pred jeho uverejnením v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnutím účinnosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

postrek - pesticídy

Biologické pesticídy – lepšia alternnatíva pre poľnohospodárstvo i pre zdravie

Pesticídy sú účinné na hubenie nežiaducich organizmov a vďaka nim rastliny rýchlo rastú. Zároveň ide o mimoriadne …

Consent choices