nasilie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EK víta dohodu o nových pravidlách boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu

Komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o návrhu Komisie na smernicu o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu od marca 2022. Táto smernica je míľnikom – prvým komplexným právnym nástrojom na úrovni EÚ na riešenie násilia páchaného na ženách, ktoré je v Európskej únii stále príliš rozšírené. Nadväzuje na záväzok, ktorý prijala predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach, že urobí všetko pre to, aby sa zabránilo násiliu páchanému na ženách vrátane domáceho násilia, aby sa chránili obete a trestali páchatelia.

Smernicou sa kriminalizuje fyzické násilie, ako aj psychické, ekonomické a sexuálne násilie páchané na ženách v celej EÚ, a to tak offline, ako aj online. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov, ako aj nútené manželstvá budú trestné ako samostatné trestné činy. Okrem toho sa podľa nových pravidiel budú kriminalizovať najrozšírenejšie formy kybernetického násilia vrátane nekonsenzuálneho zdieľania intímnych záberov (vrátane deepfakes), kybernetického prenasledovania, kybernetického obťažovania, nenávistných prejavov s mizogýnnym podtextom a „kyberflashingu“. Táto kriminalizácia pomôže najmä obetiam týchto foriem kybernetického násilia v členských štátoch, ktoré tieto činy doteraz nekriminalizovali. Vzhľadom na exponenciálne šírenie a dramatický vplyv násilia na internete je potrebné túto otázku naliehavo riešiť.

Jedným z kľúčov k boju proti kybernetickému násiliu je digitálna gramotnosť. Preto sa v novej smernici vyžadujú aj opatrenia na rozvoj zručností, ktoré užívateľom umožnia identifikovať a riešiť kybernetické násilie, hľadať podporu a predchádzať jeho páchaniu.

Hoci sa nenašla dohoda o kriminalizácii znásilnenia na základe nedostatku súhlasu na úrovni Únie, ktorú navrhla Komisia, smernica obsahuje prísne požiadavky na prevenciu, aby sa po prvé podporila ústredná úloha súhlasu v sexuálnych vzťahoch a po druhé, aby sa prijali cielené opatrenia na prevenciu znásilnenia.

V novej smernici sa tiež stanovujú opatrenia na predchádzanie všetkým druhom násilia páchaného na ženách vrátane domáceho násilia a stanovujú sa v nej nové normy ochrany obetí, podpory a prístupu k spravodlivosti, napríklad tým, že členské štáty sú povinné zriadiť linky pomoci a krízové centrá na podporu obetí znásilnenia.

Podľa návrhu Komisie sa v smernici od členských štátov bude vyžadovať, aby zabezpečili bezpečné, rodovo citlivé a jednoduchšie nahlasovanie trestných činov násilia páchaného na ženách a domáceho násilia – vrátane možnosti nahlasovania online. Tým sa vyrieši problém nedostatočného nahlasovania násilia páchaného na ženách, ktorý v súčasnosti stále pretrváva. Okrem toho budú musieť orgány činné v trestnom konaní posúdiť, či by páchateľ mohol obeti spôsobiť ďalšiu ujmu, a v takom prípade prijať potrebné ochranné opatrenia, ako napríklad zákaz vstupu do obydlia obete. Ďalším kľúčovým bodom nových pravidiel je rešpektovanie súkromia obetí v súdnom konaní.

Na zabezpečenie lepšej koordinácie a spolupráce budú členské štáty nabádané, aby zhromažďovali najdôležitejšie údaje o násilí páchanom na ženách a podporovali koordináciu a výmenu osvedčených postupov a spoluprácu v trestných veciach, a to aj prostredníctvom Eurojustu a Európskej justičnej siete.

Súvislosti

Ako sa uvádza v stratégii EÚ v oblasti rodovej rovnosti na roky 2020 – 2025, Európska komisia sa zaviazala predchádzať rodovo podmienenému násiliu a bojovať proti nemu. Dňa 1. októbra 2023 sa Komisia stala zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – Istanbulského dohovoru. EÚ je teraz viazaná ambicióznymi a komplexnými normami na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a boj proti nemu v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach, azylu a nenavracania a v súvislosti so svojou verejnou správou. Patrí sem financovanie, politika a legislatívne opatrenia. Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru je míľnikom v úsilí EÚ o dosiahnutie rodovej rovnosti.

Na jeseň 2023 Komisia zriadila sieť EÚ na predchádzanie rodovo podmienenému a domácemu násiliu. Prvé osobné stretnutie sa uskutočnilo 29. – 30. novembra 2023 v Bruseli. Sieť poskytuje členským štátom a zainteresovaným stranám priestor na diskusiu o nových a vznikajúcich otázkach týkajúcich sa prevencie násilia, ako aj na výmenu poznatkov a osvedčených postupov. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v apríli.

Viac..  Summit EÚ je aj skúškou trpezlivosti ostatných lídrov ohľadne konania Orbána

Komisia 6. februára prijala návrh na aktualizáciu trestnoprávnych predpisov o sexuálnom zneužívaní a sexuálnom vykorisťovaní detí. Tieto revidované pravidlá rozširujú definície trestných činov a zavádzajú vyššie tresty a konkrétnejšie požiadavky na prevenciu a pomoc obetiam. Dopĺňajú návrh nariadenia o prevencii a boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí online prijatý v máji 2022. Týmto nariadením sa poskytovateľom uloží povinnosť predchádzať, odhaľovať, nahlasovať a odstraňovať materiály o sexuálnom zneužívaní detí na svojich službách. Vytvorí sa ním aj Európske centrum pre prevenciu a boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí ako nová agentúra EÚ. Návrh je v štádiu rokovaní so spoluzákonodarcami.

Komisia už dosiahla väčšinu opatrení v rámci svojej prvej stratégie EÚ v oblasti práv obetí (2020 – 2025) s cieľom zabezpečiť, aby všetky obete v EÚ mohli v plnej miere využívať svoje práva podľa právnych predpisov EÚ. Komisia 12. júla 2023 prijala návrh smernice, ktorou sa mení smernica o právach obetí z roku 2012, hlavný horizontálny nástroj v oblasti práv obetí. Cieľom návrhu je ďalej posilniť práva všetkých obetí trestných činov v EÚ vrátane práv najzraniteľnejších obetí.

Komisia poskytuje finančné prostriedky na projekty a organizácie zamerané na boj proti rodovo podmienenému násiliu prostredníctvom programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty. Nová výzva na predkladanie návrhov vo výške takmer 25 miliónov EUR sa otvorila 12. decembra 2023. Finančné prostriedky budú smerovať na nadnárodné akcie zamerané na riešenie rodovo podmieneného násilia, prevenciu rodovo podmieneného násilia v domácej sfére, v intímnych vzťahoch a na ochranu a podporu osôb, ktoré prežili rodovo podmienené násilie, vrátane systémov ochrany detí.

Väčšina obetí obchodovania s ľuďmi registrovaných v EÚ sú ženy a dievčatá. Právny a politický rámec EÚ je stanovený v smernici o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. V apríli 2021 Komisia predstavila stratégiu EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (2021 – 2025), v ktorej sa zdôrazňuje ochrana obetí vo všetkých fázach, pričom sa zohľadňujú najmä obete z radov žien a detí a obchodovanie s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania. Ako jedno z kľúčových opatrení stratégie EÚ Komisia v decembri 2022 navrhla revíziu smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, o ktorej sa v januári 2024 dosiahla politická dohoda medzi spoluzákonodarcami.

Na medzinárodnej úrovni sú ambicióznym rámcom EÚ na dosiahnutie pokroku v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu (2020 – 2024), ako aj Akčný plán pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien vo vonkajšej činnosti na roky 2021 – 2025 (GAP III). EÚ bude ako spoluvedúca akčnej koalície Generačného fóra pre rodovo podmienené násilie pokračovať vo svojom úsilí o obmedzenie rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho násilia na celom svete, a to aj v konfliktoch a núdzových situáciách. Napríklad celosvetová iniciatíva Spotlight, ktorú spustili EÚ a OSN a do ktorej EÚ investovala 500 miliónov EUR, je zameraná na odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Finančné záväzky EÚ na prevenciu a reakciu na rodovo podmienené násilie sa zvýšili z priemerných 91 miliónov EUR ročne v roku 2014 na 282 miliónov EUR v roku 2022.

O mam

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Je nepredstaviteľné, že ešte stále 1 z 10 žien čelí násilnému činu

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices