schengen
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové pravidlá pre odolnejší schengenský priestor, EK víta politickú dohodu

Komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o nových pravidlách Kódexu schengenských hraníc. Týmto nariadením sa posilní koordinácia EÚ pri riešení problémov na vonkajších hraniciach EÚ, ako aj cezhraničných zdravotných a bezpečnostných hrozieb.

Schengenský priestor v posledných rokoch čelil rôznym výzvam, od pandémie COVID-19 cez bezpečnostné hrozby, ako je terorizmus, obchodovanie s drogami a organizovaný zločin, až po nelegálnu migráciu. Takýto vývoj si vyžaduje aktualizovaný súbor schengenských pravidiel. Komisia navrhla aktualizovať a revidovať Kódex schengenských hraníc v decembri 2021. Cieľom reformy je doplniť súbor nástrojov potrebných na zabezpečenie riadneho fungovania schengenského priestoru na vonkajších aj vnútorných hraniciach.

Dnešná dohoda zahŕňa tieto opatrenia na posilnenie Kódexu schengenských hraníc:

Posilnenie vonkajších hraníc s hraničnými opatreniami na riešenie inštrumentalizácie migrantov.
Posilnený rámec pre využívanie cezhraničnej policajnej spolupráce v pohraničných regiónoch ako alternatívy ku kontrolám na vnútorných hraniciach.
Revidovaný rámec pre možné opätovné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach ako posledného opatrenia v štruktúrovanom systéme s vymedzenými časovými limitmi a zvýšenými zárukami.
Nový postup premiestňovania nelegálnych migrantov, ktorý pomôže členským štátom pri riešení sekundárnych pohybov v rámci EÚ.

Cestovné obmedzenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajších hraniciach EÚ počas závažných zdravotných núdzových situácií so spoločnými a zjednodušenými pravidlami na obmedzenie cestovania štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ.
Ďalšie kroky

Nariadenie musí teraz formálne prijať Európsky parlament a Rada. Nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Viac..  EK v novom sankčnom balíku voči Rusku neplánuje nové zákazy dovozu

Súvislosti

Schengen je najväčším priestorom cestovania bez hraníc na svete. Stovky miliónov ľudí každoročne bezpečne a bez problémov prekračujú vonkajšie hranice EÚ, vďaka čomu je EÚ najprívetivejšou destináciou na svete. Schengenský priestor zahŕňa 27 krajín a rozprestiera sa na ploche viac ako 4 milióny štvorcových kilometrov s viac ako 420 miliónmi obyvateľov. Spolu s Rumunskom a Bulharskom k 31. marcu 2024 sa schengenský priestor rozrastie na 4,5 milióna štvorcových kilometrov so 450 miliónmi obyvateľov.

Je jednoznačne potrebné zvýšiť odolnosť Schengenu voči vážnym hrozbám a prispôsobiť schengenské pravidlá vyvíjajúcim sa výzvam. Preto Komisia vo svojom Novom pakte o migrácii a azyle, ako aj v stratégii z júna 2021 na vytvorenie plne funkčného a odolného schengenského priestoru oznámila, že navrhne revíziu Kódexu schengenských hraníc. V decembri 2021 Komisia predložila aktualizované pravidlá na posilnenie odolnosti schengenského priestoru vrátane revízie Kódexu schengenských hraníc.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ schválila čiastočné pričlenenie Bulharska a Rumunska do Schengenu

Členské štáty Európskej únie v sobotu jednomyseľne schválili pričlenenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru …

Consent choices