EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Februárový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia EK

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Kľúčové rozhodnutia Komisie sú uvedené ďalej v texte a usporiadané podľa jednotlivých oblastí politiky. Komisia zároveň uzatvára 46 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty vykonali nápravu bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať.

Ďalšie informácie o postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v úplnej verzii častých otázok. Podrobnejšie informácie o histórii jednotlivých prípadov sú k dispozícii v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti.

1. Životné prostredie

(Ďalšie informácie: Adalbert Jahnz – tel.: +32 22953156; Maëlys Dreux – tel.: +32 22954673)

Formálne výzvy

Odpad: Komisia vyzýva POĽSKO a PORTUGALSKO, aby správne transponovalo rámcovú smernicu o odpade

Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Poľsku [INFR(2023)2165] a Portugalsku [INFR(2023)2148], pretože správne netransponovali rámcovú smernicu o odpade (smernica 2008/98/ES o odpade zmenená smernicou 2018/851/EÚ). V zmenenej smernici sa stanovujú právne záväzné ciele v oblasti recyklácie komunálneho odpadu a jeho prípravy na opätovné použitie. Takisto sa v nej vyžaduje, aby členské štáty zlepšili svoje systémy odpadového hospodárstva a účinnosť využívania zdrojov. Lehota, ktorú mali členské štáty na transponovanie zmenenej smernice do svojho vnútroštátneho práva, uplynula 5. júla 2020. Komisia už začala postup v prípade nesplnenia povinnosti proti siedmim iným členským štátom (Bulharsko, Česko, Estónsko, Cyprus, Holandsko, Rakúsko a Rumunsko). Podľa všetkého však ani Poľsko a Portugalsko správne netransponovali viaceré ustanovenia zmenenej smernice. Poľsko správne netransponovalo ustanovenia o systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov, opatreniach na zabezpečenie opätovného použitia alebo recyklácie odpadu a predchádzanie plytvaniu potravinami, pravidlách monitorovania, triedenom zbere odpadu a programoch predchádzania vzniku odpadu. Portugalsko správne netransponovalo ustanovenia o stave konca odpadu, niektoré aspekty požiadaviek na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov a metodike, ktorá sa má použiť na meranie úrovní plytvania potravinami. Komisia preto Poľsku a Portugalsku zasiela formálnu výzvu a tieto krajiny teraz majú dva mesiace na to, aby na ňu odpovedali a nedostatky, na ktoré Komisia poukázala, vyriešili. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

 Odpadová voda: Komisia vyzýva ESTÓNSKO, aby zlepšilo svoje pravidlá týkajúce sa priemyselnej odpadovej vody

Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Estónsku [INFR(2023)2180], pretože netransponovalo a nevykonalo určité ustanovenia smernice o priemyselných emisiách (smernica 2010/75/EÚ) a smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica 91/271/EHS). Podľa smernice o priemyselných emisiách musia členské štáty zaviesť systém povoľovania pre príslušné priemyselné zariadenia a stanoviť limitné hodnoty emisií na vypúšťanie priemyselných znečisťujúcich látok. Podľa smernice o čistení komunálnych odpadových vôd musia členské štáty v každom jednotlivom prípade regulovať alebo vopred povoľovať možnosť zberu a čistenia priemyselných odpadov v systémoch komunálnych odpadových vôd. Estónsko správne netransponovalo a nevykonalo ustanovenia dvoch smerníc, ktorými sa prostredníctvom systémov zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd reguluje priemyselné vypúšťanie znečisťujúcich látok do vody. Komisia preto zasiela Estónsku formálnu výzvu. Estónsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

 Odpadová voda: Komisia vyzýva ÍRSKO, aby dodržiavalo smernicu o komunálnych odpadových vodách

Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala formálnu výzvu Írsku [INFR(2023)2178], pretože si v plnej miere neplnilo svoje povinnosti podľa smernice o čistení komunálnych odpadových vôd (smernica 91/271/EHS). Cieľom smernice je chrániť zdravie a životné prostredie tým, že sa vyžaduje, aby sa komunálne odpadové vody pred vypustením zbierali a čistili. Neupravené odpadové vody môžu ohroziť ľudské zdravie a znečistiť jazerá, rieky, pôdu, pobrežné a podzemné vody. V Írsku sa v ôsmich aglomeráciách s počtom obyvateľov viac ako 2 000 pred vypustením správne nečistia komunálne odpadové vody. Ďalšie tri aglomerácie s počtom obyvateľov viac ako 10 000 vypúšťajú odpadovú vodu na citlivých územiach bez náročnejšieho čistenia, ktoré sa vyžaduje v smernici. Komisia preto zasiela Írsku formálnu výzvu. Írsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

 Priemyselné emisie: Komisia vyzýva POĽSKO na úplnú transpozíciu právnych predpisov EÚ o priemyselných emisiách

Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala formálnu výzvu Poľsku [INFR(2023)2173], pretože nevyriešilo nedostatky pri transpozícii smernice o priemyselných emisiách (smernica 2010/75/EÚ). Priemyselné činnosti majú významný vplyv na životné prostredie a zdravie. V smernici o priemyselných emisiách sa stanovujú pravidlá určené na predchádzanie škodlivým priemyselným emisiám do ovzdušia, vody a pôdy a ich znižovanie a na predchádzanie vzniku odpadu. V poľských právnych predpisoch sa správne netransponujú viaceré ustanovenia smernice vrátane kľúčových vymedzení, pravidiel o podmienkach povolení pre integrované povolenia a povolenia pre zariadenia na spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov, ustanovenia o limitných hodnotách emisií a environmentálnych normách kvality. Okrem toho neboli správne transponované pravidlá týkajúce sa informovania verejnosti a prístupu k spravodlivosti, čo bráni účasti verejnosti na rozhodovacom procese v oblasti priemyselných emisií. Takisto neboli správne transponované mnohé technické požiadavky z príloh k smernici. Komisia preto zasiela Poľsku formálnu výzvu. Poľsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Viac..  Štátny tajomník Marek Eštok na Indicko-tichomorskom fóre EÚ: Indicko-tichomorský región predstavuje množstvo nevyužitých príležitostí, preto by sme mali prehĺbiť našu spoluprácu

Príroda: Komisia vyzýva TALIANSKO, aby vykonalo smernicu o biotopoch a predchádzalo vedľajším úlovkom morských živočíchov a morských vtákov

Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Taliansku [INFR(2023)2181], pretože nevykonalo opatrenia požadované podľa smernice o biotopoch (smernica Rady 92/43/EHS) s cieľom monitorovať vedľajšie úlovky veľrybotvarých cicavcov, korytnačiek a morských vtákov rybárskymi plavidlami a predchádzať im. V Európskej zelenej dohode a stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 sa uvádza, že je nevyhnutné, aby EÚ zastavila stratu biodiverzity jej ochranou a obnovou. Taliansko nezaviedlo systém monitorovania náhodného úlovku a usmrcovania chránených druhov, ako napríklad delfína skákavého a karety veľkohlavej, ktoré sú podľa smernice o biotopoch prísne chránené. Taliansko takisto neuskutočnilo ďalší výskum a neprijalo ochrannéo patrenia na zabezpečenie toho, aby náhodné úlovky a usmrcovania nemali závažný negatívny vplyv na populáciu chránených druhov. Okrem toho Taliansko neprijalo primerané kroky na predídenie výraznému rušeniu viacerých druhov morských živočíchov a morských vtákov, ako napríklad víchrovníka plavého, víchrovníka hnedastého, víchrovníčka morského a kormorána chochlatého, v lokalitách sústavy Natura 2000 určených na ich ochranu. Taliansko takisto nesleduje stav ochrany viacerých chránených druhov. Komisia preto zasiela Taliansku formálnu výzvu. Taliansko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Príroda: Komisia vyzýva TALIANSKO, aby dodržiavalo pravidlá lovu, a to najmä pokiaľ ide o používanie olovenej munície

Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Taliansku [INFR(2023)2187], pretože nesplnilo požiadavky smernice o vtákoch (smernica 2009/147/ES) a nariadenia REACH (nariadenie č. 1907/2006/ES zmenené nariadením 2021/57/EÚ) týkajúce sa zmien talianskych pravidiel lovu. Cieľom smernice o vtákoch je chrániť všetky druhy voľne žijúceho vtáctva, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území EÚ, a ich biotopy. V nariadení REACH, zmenenom nariadením 2021/57/EÚ, sa obmedzuje používanie strelného materiálu obsahujúceho olovo v mokradiach alebo v ich blízkosti, aby sa chránilo vodné vtáctvo, životné prostredie a zdravie ľudí. Komisia zistila, že viaceré talianske právne predpisy nie sú zlučiteľné s uvedenými právnymi predpismi EÚ. V rozpore so smernicou o vtákoch sa v talianskych právnych predpisoch udeľuje regiónom právomoc povoľovať usmrcovanie alebo lov druhov voľne žijúcej zveri, a to aj v oblastiach, v ktorých je lov zakázaný, napríklad na chránených územiach, a v období roka, keď je lov zakázaný. Okrem toho nie sú talianske právne predpisy zlučiteľné s ustanoveniami zmeneného nariadenia REACH, ktoré sa týkajú používania olova v strelnom materiáli. Komisia preto zasiela Taliansku formálnu výzvu. Taliansko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Aarhuský dohovor: Komisia vyzýva HOLANDSKO a SLOVENSKO, aby zabezpečili všeobecný prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia

Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Holandsku [INFR(2023)2149] a Slovensku [INFR(2023)2177], pretože v plnej miere nevykonali požiadavky Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor). Vo vnútroštátnom práve sa musí jednoznačne a zrozumiteľne uvádzať možnosť napadnutia právnych predpisov o životnom prostredí na súde. Komisia sa zaväzuje posilňovať environmentálny právny štát a zabezpečovať všeobecné chápanie, dodržiavanie a presadzovanie zákonov. Na tento účel je veľmi dôležitým prvkom zabezpečenie toho, aby mohli občania a občianska spoločnosť požiadať vnútroštátne súdy o overenie právneho súladu. Slovensko vo svojich právnych predpisoch jednoznačne a zrozumiteľne nezabezpečuje verejnosti možnosť napadnúť na súde všetky rozhodnutia alebo opomenutia vnútroštátnych orgánov v rozsahu pôsobnosti environmentálneho práva EÚ. Môže ísť o jednotlivé akty, ako napríklad o udelenie a zamietnutie povolenia, alebo o všeobecné akty, ako napríklad o prijatie plánu alebo programu. V prípade Holandska je síce možné podať opravný prostriedok proti takýmto aktom, ale z právnych predpisov dostatočne jednoznačne nevyplýva, na ktorý odvolací súd (správny alebo občiansky). V prípade Holandska aj Slovenska sa rozhodnutia alebo opomenutia orgánov týkajú smernice o biotopoch, smernice o vtákoch, rámcovej smernice o odpade a rámcovej smernice o vode. Komisia preto Slovensku a Holandsku zasiela formálnu výzvu a tieto krajiny teraz majú dva mesiace na to, aby na ňu odpovedali a nedostatky, na ktoré Komisia poukázala, vyriešili. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Dodatočná formálna výzva článok 260 ZFEÚ

Ovzdušie: Komisia vyzýva FRANCÚZSKO, aby dodržalo rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o kvalite ovzdušia

O mam

Consent choices