Vlajky únie. PHOTO: © European Union 2011 - Source : EP

Marcový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Kľúčové rozhodnutia Komisie sú uvedené ďalej v texte a usporiadané podľa jednotlivých oblastí politiky. Komisia zároveň uzatvára 50 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty vykonali nápravu bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať.

Ďalšie informácie o postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v úplnej verzii častých otázok. Podrobnejšie informácie o predchádzajúcich rozhodnutiach týkajúcich sa prípadov nájdete v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti tak, že zadáte referenčné číslo INFR(YYYY)nnnn.

1. Životné prostredie

(Ďalšie informácie: Adalbert Jahnz – tel.: +32 22953156; Maëlys Dreux – tel.: +32 22954673)

Formálne výzvy

Komisia vyzýva NEMECKO, aby chránilo vtáky a ich biotopy
Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala formálnu výzvu Nemecku [INFR(2023)2179], pretože dostatočne nevykonáva opatrenia potrebné na ochranu voľne žijúceho vtáctva podľa smernice o vtákoch (smernica 2009/147/ES). V Európskej zelenej dohode a stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 sa uvádza, že je nevyhnutné, aby EÚ zastavila stratu biodiverzity jej ochranou a obnovou. Smernica o vtákoch je kľúčová na zachovanie biodiverzity a chráni 500 druhov voľne žijúcich vtákov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v EÚ. Nemecko neklasifikovalo najvhodnejšie územia ako osobitne chránené územia pre päť druhov vtákov, a preto nevytvorilo dostatočne súvislú sieť takýchto oblastí. Okrem toho Nemecko dosiaľ nezaviedlo žiadne opatrenia ochrany pre 220 zo 742 existujúcich osobitne chránených území. Nemecko takisto dostatočne nechránilo osobitne chránené územie „Unterer Niederrhein“ (oblasť dolného Rýna), kde sa výrazne znížil počet chránených druhov vtákov. Komisia konštatuje, že opatrenia, ktoré Nemecko prijalo v rámci siete osobitne chránených území a mimo nej, sú zatiaľ nedostatočné na splnenie požiadaviek smernice. Preto dochádza k zjavnému úbytku populácie chránených druhov vtákov. Komisia preto zasiela Nemecku formálnu výzvu. Nemecko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré poukázala Komisia. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska. 

Komisia vyzýva ŠPANIELSKO, aby zlepšilo spracovanie komunálneho odpadu
Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Španielsku [INFR(2024)2013] za nesprávne uplatňovanie smernice o skládkach odpadov (smernica 1999/31/ES) a rámcovej smernice o odpadoch (smernica 2008/98/ES). V smernici o skládkach odpadov sa stanovujú normy pre skládky, ktoré majú zamedziť nepriaznivým vplyvom na zdravie ľudí, vodu, pôdu a ovzdušie. Podľa tejto smernice musia členské štáty prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa na skládku ukladal iba odpad, ktorý bol spracovaný. V Európskej zelenej dohode a akčnom pláne nulového znečistenia sa pre EÚ stanovuje cieľ nulového znečistenia v prospech verejného zdravia, životného prostredia i klimatickej neutrality. Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku z 15. októbra 2014 rozhodol, že pred skládkovaním sa odpad musí upraviť čo najvhodnejším spôsobom, aby sa znížili negatívne vplyvy na životné prostredie a ľudské zdravie. Najnovšie údaje však ukazujú, že 12,7 % všetkého komunálneho odpadu vyzbieraného v Španielsku neprešlo pred uložením na skládky požadovaným spracovaním. Okrem toho Španielsko nevytvorilo primeranú integrovanú sieť zariadení pre nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorá by pokrývala všetky skládky na celom jeho území. Komisia preto zasiela Španielsku formálnu výzvu. Španielsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré poukázala Komisia. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Dodatočná formálna výzva podľa článku 258 ZFEÚ

Komisia vyzýva NEMECKO, aby prijalo akčné plány proti hluku na väčších cestách
Európska komisia sa rozhodla zaslať dodatočnú formálnu výzvu Nemecku [INFR(2016)2116], pretože nemá zavedené akčné plány proti hluku na všetkých väčších cestách. Podľa smernice o environmentálnom hluku (smernica 2002/49/ES) musia členské štáty vypracovať akčné plány proti hluku pre aglomerácie, cesty, železnice a letiská. Súčasťou Európskej zelenej dohody a jej cieľa nulového znečistenia je aj riešenie hlukového znečistenia v záujme verejného zdravia, životného prostredia a klimatickej neutrality. Keďže hluk je po znečistení ovzdušia druhou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí, Komisia stanovila špecifický cieľ znížiť do roku 2030 (v porovnaní s rokom 2017) počet ľudí s chronickými poruchami spôsobenými hlukom z dopravy o 30 %. Cieľom smernice o environmentálnom hluku je chrániť ľudské zdravie tým, že sa od členských štátov vyžaduje, aby hodnotili hladiny hluku, v snahe umožniť občanom a orgánom zvoliť najlepšie riešenia stanovené v povinných akčných plánoch. Od vydania odôvodneného stanoviska z októbra 2017 Nemecko vypracovalo potrebné akčné plány pre aglomerácie, železnice a letiská. Mnohé akčné plány pre väčšie cesty mimo aglomerácií (približne 16 000) však stále chýbajú. Komisia preto zasiela Nemecku dodatočnú formálnu výzvu. Nemecko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Odôvodnené stanoviská

Komisia vyzýva BULHARSKO, aby chránilo svoje morské vody
Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Bulharsku [INFR(2022)2172], pretože si nesplnilo povinnosti týkajúce sa podávania správ podľa rámcovej smernice o morskej stratégii (smernica 2008/56/ES). Cieľom smernice je dosiahnuť dobrý environmentálny stav morí a oceánov EÚ a zároveň zabezpečiť udržateľné riadenie ich zdrojov. V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby preskúmali a aktualizovali svoje programy opatrení do 31. marca 2022. Tieto programy tvoria základný rámec smernice, keďže sa v nich identifikujú opatrenia potrebné na dosiahnutie alebo zachovanie dobrého environmentálneho stavu a zabezpečenie monitorovania vykonávania týchto opatrení. Viaceré členské štáty nepredložili Komisii správy o aktualizácii svojich programov opatrení v požadovanej lehote. Preto Komisia zaslala dotknutým členským štátom vo februári 2023 formálnu výzvu. Niektoré členské štáty odvtedy prijali a oznámili svoje programy opatrení. Bulharsko, Dánsko, Grécko, Chorvátsko a Malta to však dosiaľ neurobili. Vo februári 2024 Komisia už poslala odôvodnené stanoviská Dánsku, Grécku, Chorvátsku a Malte. Bulharsko prisľúbilo dokončiť preskúmanie a aktualizáciu programov do konca roka 2023, ale jeho vnútorný schvaľovací proces sa oneskoril. Komisia sa preto rozhodla zaslať Bulharsku odôvodnené stanovisko. To má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a prijalo potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Viac..  Predsedníčka EK zaželala Pellegrinimu úspech pri plnení nových povinností

Komisia vyzýva CYPRUS, aby riadne posudzoval projekty, ktoré môžu mať významný vplyv na lokality Natura 2000
Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Cypru [INFR(2019)2303], pretože nevykonal riadne posúdenie projektov, ktoré môžu mať významný vplyv na lokality Natura 2000, ako sa to vyžaduje v smernici o biotopoch (smernica 92/43/EHS). Uvedená smernica je jedným z hlavných nástrojov Európy na ochranu biodiverzity. V smernici o biotopoch sa vyžaduje, aby sa plány a projekty, ktoré by mohli mať významný vplyv na lokalitu Natura 2000, pred ich schválením podrobili posúdeniu ich vplyvu na lokalitu a aby sa s výhradou určitých výnimiek schválili len vtedy, ak nepoškodia integritu lokality. Plány a projekty možno povoliť s výhradou určitých výnimiek len vtedy, ak nepoškodzujú integritu lokality. Komisia zaslala Cypru v novembri 2019 formálnu výzvu. Komisia však odvtedy naďalej dostávala sťažnosti od občanov týkajúce sa povoľovania nových projektov, a preto ďalej monitorovala situáciu. Komisia zistila, že štrukturálna a dlhodobá prax povoľovania hospodárskych činností v lokalitách Natura 2000 bez dodržiavania povinností podľa smernice o biotopoch pokračuje. Komisia sa preto rozhodla zaslať Cypru odôvodnené stanovisko. Ten má teraz dva mesiace na to, aby odpovedal a prijal potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Komisia vyzýva SLOVINSKO, aby plnilo smernice o biotopoch a vtákoch
Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Slovinsku [INFR(2019)4058], pretože nedodržalo smernicu o biotopoch (smernica 92/43/EHS) a smernicu o vtákoch (smernica 2009/147/ES) v súvislosti s ochranou trávnych porastov, lúčnych vtákov a motýľa očkáňa rašelinového. Podľa smernice o biotopoch musia členské štáty chrániť a obnovovať biotopy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pre biodiverzitu, ako sú napríklad trávne porasty, ktoré sú zároveň domovom mnohých chránených vtákov a motýľov. V Európskej zelenej dohode a stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 sa uvádza, že je nevyhnutné, aby EÚ zastavila stratu biodiverzity jej ochranou a obnovou. Niektoré neudržateľné postupy spôsobujú zhoršovanie stavu chránených biotopov v niektorých slovinských lokalitách sústavy Natura 2000 a vedú k výraznému poklesu alebo dokonca k miestnemu vyhynutiu niektorých druhov (napr. lúčnych vtákov a motýľa očkáňa rašelinového) vo viacerých lokalitách sústavy Natura 2000. Komisia zaslala Slovinsku v júli 2019 formálnu výzvu. Slovinsko odvtedy prijalo opatrenia, ktoré sa však ukázali ako nedostatočné na zabránenie úbytku biotopov trávnych porastov a zvieracích druhov. Komisia sa preto rozhodla zaslať Slovinsku odôvodnené stanovisko. To má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a prijalo potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Postúpenie veci Súdnemu dvoru

Komisia rozhodla o postúpení veci ÍRSKA Súdnemu dvoru Európskej únie, pretože nezabezpečuje ochranu svojich rašelinísk
Európska komisia dnes rozhodla o postúpení veci Írska [INFR(2010)2161] Súdnemu dvoru Európskej únie, pretože neuplatňuje smernicu o biotopoch (smernica 92/43/EHS) a nechráni lokality určené ako biotopy zvýšených a kobercových rašelinísk pred ťažbou rašeliny. V smernici o biotopoch sa vyžaduje, aby členské štáty určili svoje najvzácnejšie prírodné biotopy a chránili ich pred škodlivými činnosťami. Predmetné lokality v Írsku sa naďalej znehodnocujú odvodňovaním a ťažbou rašeliny a na ich obnovu sa neprijímajú dostatočné opatrenia. Ide o oblasti, ktoré sú kľúčové pre biodiverzitu a domovom významných druhov hmyzu a vtákov. Vzhľadom na svoje jedinečné vlastnosti sa podľa smernice kategorizujú ako „prioritné“ biotopy. Rašeliniská sú takisto dôležitými záchytmi uhlíka, keď sú zdravé, zatiaľ čo v správe OSN sa odhaduje, že degradované rašeliniská v Írsku ročne emitujú 21,5 milióna ton ekvivalentu CO₂. Po začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti írske orgány dosiahli určitý pokrok, ale nedostatky v plnej miere nevyriešili. Napríklad, hoci sa vykonali určité práce v záujme obnovy zvýšených rašelinísk, neprijali sa žiadne opatrenia v súvislosti s kobercovými rašeliniskami, kde Írsko nezaviedlo účinný regulačný režim na ochranu týchto jedinečných rašeliniskových lokalít. Komisia preto v septembri 2022 zaslala dodatočné odôvodnené stanovisko. Komisia dospela k záveru, že úsilie írskych orgánov bolo zatiaľ nedostatočné, a preto prípad Írska postupuje Súdnemu dvoru Európskej únie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v tlačovej správe.

Komisia rozhodla o postúpení veci GRÉCKA Súdnemu dvoru Európskej únie, pretože nedokončilo revíziu svojich plánov týkajúcich sa vôd

O mam

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

Februárový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia EK

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými …

Consent choices