vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EK: dohoda o zabezpečení odolnosti a konkurencieschopnosti výroby čistých technológií v EÚ

Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada o zákone o čistom nulovom priemysle (NZIA). Táto dohoda pomôže EÚ stať sa domovom čistých technológií a urobiť významný krok smerom k vybudovaniu silnej domácej výrobnej kapacity týchto technológií v EÚ. NZIA zvýši konkurencieschopnosť a odolnosť európskeho priemyslu a podporí vytváranie ekologických a kvalitných pracovných miest, keďže EÚ sa snaží dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Politická dohoda o akte o čistom nulovom priemysle je významným krokom smerom k realizácii našich ambicióznych klimatických a hospodárskych cieľov. Dokazuje náš spoločný záväzok vybudovať v Európe udržateľnejší, odolnejší a konkurencieschopnejší priemyselný sektor. Spoločne robíme z EÚ svetového lídra v oblasti prechodu na čistú energiu.“

Akt ako ústredná súčasť priemyselného plánu pre zelenú dohodu zabezpečí, aby bola EÚ dobre pripravená na prechod na čistú energiu, a to stanovením referenčnej hodnoty pre výrobnú kapacitu EÚ pre technológie s nulovou čistou spotrebou energie, ktorá má do roku 2030 dosiahnuť aspoň 40 % očakávaného dopytu EÚ.

Schválený akt vytvorí priaznivé regulačné podmienky potrebné na prilákanie a podporu investícií do technológií a súvisiacich projektov, ktoré významne prispejú k dekarbonizácii. Dohodnuté ustanovenia pomôžu najmä rýchlejšie vybudovať viac výrobných zariadení s čistými nulovými technológiami. Uľahčí prístup na trhy pre výrobky, ktoré spĺňajú európske kritériá udržateľnosti a odolnosti a ktoré pomáhajú diverzifikovať nadmerne koncentrované zdroje dodávok. Zabezpečí tiež dostupnosť potrebnej kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá podporí prechod k čistej nule.

Konkrétne sa v predbežne schválenom nariadení určuje široký súbor technológií s nulovou čistou spotrebou, ktoré možno podporiť prostredníctvom strategických projektov. Ide napríklad o fotovoltaiku, veternú energiu na pevnine a na mori, palivové články, elektrolyzéry, batérie, sieťové technológie a udržateľné alternatívne palivá. Na základe dnes dosiahnutej predbežnej dohody môžu byť ako strategické projekty podporené aj energeticky náročné odvetvia, ako sú oceliarsky, chemický alebo cementársky priemysel, ktoré vyrábajú komponenty používané v týchto čistých nulových technológiách a ktoré investujú do dekarbonizácie.

Podpora investícií a projektov v oblasti výroby s nulovou čistou produkciou

Dnešná dohoda tiež umožní:

Vytvorenie zjednodušeného a priaznivého regulačného prostredia pre čisté technológie: dohodnutý zákon zníži administratívnu záťaž a zjednoduší udeľovanie povolení pre technológie s nulovou čistou hodnotou. V prípade strategických projektov s nulovou čistou hodnotou ešte viac urýchľuje udeľovanie povolení. Dnes dosiahnutou dohodou sa zavádza koncepcia údolí čistej nuly, ktoré môžu členské štáty zriadiť s cieľom uľahčiť vytváranie zoskupení priemyselných aktivít s nulovou čistou hodnotou a ďalej zjednodušiť administratívne postupy. Environmentálne posúdenie geografickej oblasti podľa platných právnych predpisov pomôže zefektívniť následné plánovanie jednotlivých projektov.

Urýchliť zachytávanie a ukladanie CO2 v EÚ: V predbežnej dohode sa stanovuje cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2030 ročnú kapacitu 50 miliónov ton v geologických úložiskách CO2 v EÚ. Tieto projekty strategického ukladania CO2 s nulovou čistou hodnotou sa budú realizovať s príspevkami producentov ropy a zemného plynu v EÚ na základe ich pomernej produkcie. V súlade s cieľmi dnes zverejneného oznámenia o priemyselnom riadení emisií uhlíka sa touto dohodou odstraňuje hlavná prekážka rozvoja zachytávania a ukladania CO2 ako ekonomicky životaschopného klimatického riešenia, najmä v prípade ťažko odstrániteľných emisií v energeticky náročných odvetviach.

Viac..  Európski poľnohospodári oslobodení od pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom

Uľahčenie prístupu na trh pre výrobky s nulovou čistou spotrebou: Dosiahnutý kompromis vyžaduje, aby verejné orgány zohľadňovali kritériá udržateľnosti a odolnosti pre určité čisté nulové technológie v procesoch verejného obstarávania, ako aj v aukciách na zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov. Pri postupoch verejného obstarávania sa musí použiť aspoň jedno dodatočné kritérium spomedzi sociálnej udržateľnosti, kybernetickej bezpečnosti a povinnosti dodávať včas. Pokiaľ ide o aukcie na zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov, dohoda stanovuje povinné necenové kritériá, a to prínos aukcie k udržateľnosti a odolnosti, kybernetickú bezpečnosť, zodpovedné podnikanie a schopnosť dodať projekty v plnom rozsahu a načas. Tieto kritériá sa budú musieť vzťahovať na minimálne 30 % objemu, teda 6 gigawattov, ktoré členský štát každoročne predá v aukcii.

Podpora rozvoja zručností a inovácií v oblasti čistej nulovej energie: Na podporu zvyšovania kvalifikácie pracovníkov potrebných na rozšírenie čistých nulových odvetví v EÚ a na uľahčenie ich mobility v rámci jednotného európskeho trhu budú zriadené akadémie čistých nulových odvetví. Dohodnutý akt zahŕňa aj stimuly pre priemysel, aby investoval do vzdelávania a odbornej prípravy európskej pracovnej sily. Na podporu inovácií nové pravidlá umožnia členským štátom vytvoriť regulačné pieskoviská na testovanie inovatívnych čistých nulových technológií za flexibilných podmienok.

Nakoniec sa v akte predpokladá vytvorenie platformy Net-Zero Europe, ktorá bude slúžiť ako centrálny koordinačný uzol, podporovať výmenu informácií s cieľom uľahčiť realizáciu a podporovať investičné iniciatívy v celej EÚ.

Ďalšie kroky

Dnešná politická dohoda, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada, teraz podlieha formálnemu schváleniu oboma spoluzákonodarcami EÚ. Po jej prijatí nadobudne platnosť nasledujúci deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Súvislosti

Zákon o čistom nulovom priemysle oznámila predsedníčka von der Leyenová ako súčasť priemyselného plánu Green Deal, ktorý bol predstavený 1. februára 2023. V pláne sa stanovuje, ako EÚ zvýši svoju konkurenčnú výhodu pri zvyšovaní výrobných kapacít EÚ pre technológie a výrobky s nulovou čistou spotrebou, ktoré sú potrebné na splnenie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy. Reaguje na výzvu Európskej rady, aby Komisia predložila návrhy na mobilizáciu všetkých príslušných vnútroštátnych nástrojov a nástrojov EÚ a zlepšenie rámcových podmienok pre investície s cieľom zabezpečiť odolnosť a konkurencieschopnosť EÚ. Cieľom prvého piliera plánu je vytvoriť predvídateľné a zjednodušené regulačné prostredie pre odvetvia s nulovou čistou produkciou. Komisia predložila návrh NZIA 16. marca 2023. Bol predložený súbežne s Aktom o kritických surovinách (CRMA), ktorého cieľom je zabezpečiť udržateľný a konkurencieschopný hodnotový reťazec kritických surovín v Európe. Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o CRMA 13. novembra 2023.

O mam

Odporúčame pozrieť

priroda

Komisia informuje o iniciatívach EÚ na podporu investícií do čistých technológií

Komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavuje kroky EÚ na podporu vývoja a zavádzania čistých technológií. …

Consent choices