PESCO, vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Prvá stratégia obranného priemyslu a nový program na posilnenie bezpečnosti Európy

Európska komisia a vysoký predstaviteľ predstavili vôbec prvú stratégiu európskeho obranného priemyslu na úrovni EÚ a navrhli ambiciózny súbor nových opatrení na podporu konkurencieschopnosti a pripravenosti svojho obranného priemyslu.

Pred dvoma rokmi neodôvodnená a pokračujúca útočná vojna Ruska proti Ukrajine znamenala návrat konfliktu s vysokou intenzitou na našom kontinente. V stratégii európskeho obranného priemyslu (EDIS) sa stanovuje jasná a dlhodobá vízia na dosiahnutie pripravenosti obranného priemyslu v Európskej únii. Európska komisia dnes ako prvý okamžitý a ústredný prostriedok na realizáciu stratégie predkladá legislatívny návrh programu európskeho obranného priemyslu (EDIP) a rámec opatrení na zabezpečenie včasnej dostupnosti a dodávok výrobkov obranného priemyslu.

V stratégii sa načrtávajú výzvy, ktorým v súčasnosti čelí európska obranná technologická a priemyselná základňa (EDTIB), ale aj príležitosť využiť jej plný potenciál a stanovuje smerovanie na nasledujúce desaťročie. Na zvýšenie pripravenosti európskeho obranného priemyslu musia členské štáty investovať viaclepšiespoločne a v Európe. Na podporu členských štátov pri dosahovaní týchto cieľov sa v stratégii pre európsky obranný priemysel uvádza súbor opatrení zameraných na:

  • Podpora efektívnejšieho vyjadrenia kolektívneho dopytu členských štátov v oblasti obrany. Bude to vychádzať z existujúcich nástrojov a iniciatív, ako je plán rozvoja spôsobilostí (CDP), koordinované výročné preskúmanie v oblasti obrany (CARD) a stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO). Podporí sa stimulovaním spolupráce členských štátov vo fáze obstarávania obranných spôsobilostí;
  • Zabezpečenie dostupnosti všetkých výrobkov obranného priemyslu prostredníctvom pružnejšej EDTIB za akýchkoľvek okolností a časového horizontu. Podporia sa investície členských štátov a európskeho obranného priemyslu do vývoja a uvádzania najmodernejších obranných technológií a spôsobilostí na trh zajtrajška. Navrhujú sa aj opatrenia na zabezpečenie toho, aby EDTIB mala k dispozícii to, čo potrebuje aj v krízových obdobiach, čím sa zvýši bezpečnosť dodávok v EÚ;
  • Zabezpečiť, aby vnútroštátne rozpočty a rozpočty EÚ podporovali potrebnými prostriedkami na prispôsobenie európskeho obranného priemyslu novému bezpečnostnému kontextu;
  • Začlenenie kultúry obrannej pripravenosti do všetkých politík, najmä výzvou na preskúmanie úverovej politiky Európskej investičnej banky v tomto roku;
  • Rozvíjanie užších vzťahov s Ukrajinou prostredníctvom jej účasti na iniciatívach Únie na podporu obranného priemyslu a stimulovanie spolupráce medzi EÚ a ukrajinským obranným priemyslom;
  • Spolupráca s NATO a našimi strategickými, podobne zmýšľajúcimi a medzinárodnými partnermi a užšia spolupráca s Ukrajinou.

V stratégii sa stanovujú ukazovatele zamerané na meranie pokroku členských štátov smerom k priemyselnej pripravenosti. Členské štáty sa vyzývajú, aby:

  • Do roku 2030 na základe spolupráce obstarať aspoň 40 % obranného vybavenia;
  • Zabezpečiť, aby hodnota obranného obchodu v rámci EÚ do roku 2030 predstavovala aspoň 35 % hodnoty trhu EÚ v oblasti obrany;
  • Dosiahnuť stabilný pokrok smerom k obstarávaniu aspoň 50 % svojho rozpočtu na obstarávanie v oblasti obrany v rámci EÚ do roku 2030 a 60 % do roku 2035.

Program európskeho obranného priemyslu (EDIP) je nová legislatívna iniciatíva, ktorá prepojí od krátkodobých núdzových opatrení prijatých v roku 2023 a končiacich v roku 2025 k štrukturálnejšiemu a dlhodobejšiemu prístupu k dosiahnutiu pripravenosti obranného priemyslu. Tým sa zabezpečí kontinuita podpory európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne, ktorá bude sprevádzať jej rýchle prispôsobenie sa novej realite.

Viac..  EÚ online platformám: Eliminujte dezinformácie o voľbách, inak riskujete postihy

EDIP zahŕňa finančné aj regulačné aspekty. EDIP zmobilizuje 1,5 miliardy EUR z rozpočtu EÚ v období 2025 – 2027 s cieľom naďalej zvyšovať konkurencieschopnosť EDTIB. Finančná podpora EDIP rozšíri najmä intervenčnú logiku EDIRPA (finančná podpora z rozpočtu EÚ na kompenzáciu zložitosti spolupráce medzi členskými štátmi vo fáze obstarávania) a ASAP (finančná podpora pre obranný priemysel zvyšujúca ich výrobnú kapacitu) s cieľom ďalej stimulovať investície EDTIB. EDIP bude podporovať aj industrializáciu výrobkov pochádzajúcich z akcií spolupráce v oblasti výskumu a vývoja podporovaných z Európskeho obranného fondu. Rozpočet EDIP sa môže použiť aj na zriadenie fondu na urýchlenie transformácie dodávateľských reťazcov v oblasti obrany (FAST). Cieľom tohto nového fondu bude uľahčiť prístup k dlhovému a/alebo kapitálovému financovaniu pre MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré industrializujú obranné technológie a/alebo vyrábajú výrobky obranného priemyslu. Rozpočet EDIP takisto posilní spoluprácu EÚ v oblasti obranného priemyslu s Ukrajinou a podporí rozvoj jej obrannej priemyselnej a technologickej základne. Na tento účel by EDIP mohol čerpať dodatočné finančné prostriedky z neočakávaných ziskov pochádzajúcich z imobilizovaných ruských štátnych aktív (s výhradou rozhodnutia Rady na návrh vysokého predstaviteľa).

Pokiaľ ide o regulačné aspekty, EDIP prináša nové riešenia. Sprístupní nový právny rámec, štruktúru európskeho programu vyzbrojovania (SEAP), s cieľom uľahčiť a rozšíriť spoluprácu členských štátov v oblasti obranného vybavenia, a to pri plnej komplementarite s rámcom PESCO. Zahŕňa aj celoeurópsky režim bezpečnosti dodávok obranného vybavenia, ktorý zabezpečí neustály prístup ku všetkým potrebným výrobkom obranného priemyslu v Európe a poskytne rámec na účinnú reakciu na možné budúce krízy dodávok výrobkov obranného priemyslu. EDIP okrem toho umožní spustenie európskych obranných projektov spoločného záujmu s potenciálnou finančnou podporou EÚ. Napokon EDIP navrhuje vytvoriť riadiacu štruktúru, do ktorej sú plne zapojené členské štáty, s cieľom zabezpečiť celkovú konzistentnosť činnosti EÚ v oblasti obranného priemyslu (Rada pre pripravenosť obranného priemyslu).

Silnejší a pružnejší európsky obranný priemysel bude prínosom pre členské štáty a v konečnom dôsledku pre občanov EÚ. Bude prínosom aj pre kľúčových partnerov EÚ vrátane NATO a Ukrajiny.

O mam

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Švédske predsedníctvo chce posilniť bezpečnosť EÚ, aj vonkajšie hranice schengenu

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices